Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "to"

EN

"to" bahasa Belanda terjemahan

volume_up
to {kt dpn}
EN

to {kata depan}

volume_up
to (juga: at, by, in, inside)
We are there to inspire, to provoke, to mobilize, to bring hope to our people.
We zijn er om te inspireren, te provoceren, te mobiliseren, om onze mensen hoop te bieden.
I would therefore advise that we tread carefully right now, to avoid surprises.
Ik roep daarom op nu voorzichtig te werk te gaan om verrassingen te voorkomen.
They're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
Ze zullen bereid zijn te brainstormen, verdachten te noemen, details te geven.
to (juga: across from, against, at, by)
We have to deal with three issues that are closely bound up with each other.
Wij worden geconfronteerd met drie nauw met elkaar verbonden vraagstukken.
We can therefore say with certainty that it lived up to our expectations.
Met TEMPUS wilde men met name initiatieven van universiteiten ondersteunen.
And then I'm going to finish up with another example of this with audio -- auditory illusions.
En dan ga ik eindigen met nog een voorbeeld. ~~~ Met audio - met geluidsillusies.
to (juga: ahead of, at, during, for)
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
Inzet voor de EMU, maar ook voor werk, ook voor natuur, ook voor gelijke kansen.
His entire speech is offensive to myself personally, to my party and to Poland.
Zijn uitspraken zijn beledigend voor mij persoonlijk, voor mijn partij en voor Polen.
They need to feel secure against international crime, against uncontrolled migration.
Veilig voor internationale criminaliteit en veilig voor ongecontroleerde migratie.
to (juga: about, at, by, for)
Because people don't have tools to cope with it, to get over it.
Omdat mensen geen middelen hebben om ermee om te gaan, om ze te boven te komen.
The responsibilities belong to the institution and not to the person.
Het gaat hier niet om persoonlijke, maar om institutionele verantwoordelijkheden.
We're trying to modify photosynthesis to produce hydrogen directly from sunlight.
We gaan proberen om fotosynthese om te vormen om waterstof rechtstreeks uit zonlicht te produceren.
to (juga: above, after, at, beside)
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
Lineair korten is voor mij gelijk aan gebrek aan moed en gebrek aan politieke keuze.
Congratulations to Mr Buzek, to our shadow rapporteurs and to Mr Busquin.
Mijn gelukwensen aan de heer Buzek, aan onze schaduwrapporteurs en aan de heer Busquin.
What we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.
Nu is het aan ons om ons Reglement aan de nieuwe toestand aan te passen.
to (juga: at, by, on, towards)
Unequal treatment leads to trade distortion and thus to unfair competition.
Ongelijke behandeling leidt tot handelsverstoring en dus tot concurrentievervalsing.
Slowly ideas lead to ideology, lead to policies that lead to actions.
Ideeën leiden langzaam tot ideologie, en tot beleid, wat tot daden leidt.
Finally, this discharge report is naturally addressed to the Commission.
Tot slot, dit kwijtingrapport richt zich natuurlijk tot de Commissie.
My heartbeat would go from 120, to 50, to 150, to 40, to 20, to 150 again.
Mijn hartslag ging van 120 naar 50, naar 150, naar 40, naar 20, en terug naar 150.
And they're spreading from Korea to Brazil to India to the USA and across Europe.
Ze verspreiden zich van Korea naar Brazilië naar India naar de VS en over Europa.
Now, look around: just look next to your neighbor, look forward, look backward.
Kijkt u eens rond, naar uw buurman bijvoorbeeld, kijk eens naar voren, naar achteren.
to (juga: about, at, beside, by)
Otherwise, it will add to the loss of confidence among producers and consumers.
Anders dragen wij bij tot onzekerheid bij producenten en consumenten.
Who else but those least able to do so, in particular the developing countries.
Dat komt bij de zwaksten vandaan en vooral bij de ontwikkelingslanden.
The Commission shall submit a proposal to the European Parliament and the Council.
    De Commissie dient een voorstel in bij het Europees Parlement en bij de Raad.
I am seeking to combat fiscal dumping and social dumping simultaneously.
Ik strijd tegen beide tegelijk, tegen fiscale dumping en tegen sociale dumping.
This idea runs contrary to the historic experience of Europe and European values.
Dit idee gaat tegen de historische ervaring van Europa en tegen de Europese waarden in.
I have nothing against major events, but I am totally opposed to lying.
Ik heb niets tegen grote evenementen, maar ben wel fel tegen elke leugen gekant.
to (juga: by, for, in, inside)
Because they brought the cost down from $200 a pair, down to just $4 a pair.
Ze reduceerden de kost van 200 dollar per paar tot slechts 4 dollar per paar.
There would have to be more than 100 bathers a day for at least 20 days a year.
Er moeten meer dan honderd baders per dag zijn gedurende minstens twintig dagen per jaar.
The yellow bars here show the number of deaths per war per year from 1950 to the present.
De gele staven laten het aantal doden per oorlog per jaar zien van 1950 tot heden.
to (juga: for, per)
' To climb, pull back on the stick; to descend, push forward on the stick
' Om te klimmen, trek de knuppel naar achteren... om te dalen, duw de knuppel naar voren
Eventually, Europe must learn to eat to live and stop living to eat.
Europa mag niet langer leven om te eten en moet eindelijk eten om te leven.
There's space to experiment and to weld and to test things.
Er is ruimte om te experimenteren en om te lassen en om dingen uit te testen.
It would be dishonest to do so, both to this House and to the European public.
Dat zou oneerlijk zijn, zowel jegens dit Parlement als jegens de Europese burgers.
We owe that not only to those who were murdered but also to those who survived.
Dat zijn we verplicht, niet alleen jegens degenen die vermoord zijn, maar ook jegens de overlevenden.
Lastly, I referred a moment ago to our obligations to the outside world.
Ik heb zojuist verwezen naar onze verplichtingen jegens de buitenwereld.
I give the floor to Mr Verheugen to answer this question, which Mrs Spaak has now taken over.
Mijnheer Verheugen, ik verzoek u antwoord te geven op de vraag die nu op naam van mevrouw Spaak komt te staan.
I wish to place on record my support for Amendment No 3 in the name of the GUE/ NGL Group.
Ik wens officieel kond te doen van mijn steun voor amendement 3, dat op naam van de Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links staat.
I want to be able to explain at the time of the vote why the compromise text in the name of my colleague, Mr Hendrick, is particularly to be commended.
Ik zou bij de stemming graag uitleggen waarom vooral de compromistekst op naam van mijn collega, de heer Hendrick, aanbeveling verdient.
to (juga: for, per)
In order to avoid constructing a Fortress Europe, it is important for us not to create a uniform European asylum and immigration policy.
Ten einde te voorkomen dat een Fort Europa wordt gebouwd, is het belangrijk dat wij geen uniform Europees asiel- en immigratiebeleid ontwikkelen.
It is important now - as it was at the time - always to mobilize all our forces and energies to restore investor and consumer confidence that will bring growth and increased employment.
Wij moeten dan ook weer alle zeilen bijzetten om het vertrouwen van de investeerders en de consumenten terug te winnen ten einde te zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid.

Contoh penggunaan untuk "to" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOther market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
Ook op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishThat is why the region and the people there need assistance from Europe quickly.
De regio en de mensen in die regio hebben op korte termijn Europese steun nodig.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Ik bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
EnglishI promise you, Parusharam will speak in the TED conference a few years from now.
Ik beloof je, Parusharam zal binnen een paar jaar op de TED-conferentie spreken.
EnglishThere is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
De derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
EnglishThe members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
Leden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.