Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Belanda untuk "upon"

EN

"upon" bahasa Belanda terjemahan

volume_up
upon {kt dpn}
EN

upon {kata depan}

volume_up
upon (juga: concerning, from, of, on)
And they depend too much upon history, upon philosophy, upon religion, upon culture, upon politics.
Ze hangen te veel af van geschiedenis, van filosofie, van religie, van cultuur, van politiek.
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
Ze berust op een rechtsgemeenschap en een verzoening van de Europese volken.
We need to focus upon the victims ' perspective and upon strengthening their rights in the Union.
We moeten uitgaan van het perspectief van de slachtoffers en hun rechten in de Unie vergroten.
upon (juga: above, at, by, for)
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
Ze berust op een rechtsgemeenschap en een verzoening van de Europese volken.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
Others have touched upon these, so I shall not comment further upon them.
Enkele collega's hebben het hier reeds over gehad en ik zal er niet verder op ingaan.
upon (juga: at, by, in, inside)
And they depend too much upon history, upon philosophy, upon religion, upon culture, upon politics.
Ze hangen te veel af van geschiedenis, van filosofie, van religie, van cultuur, van politiek.
He has developed and improved upon the Commission's proposal.
Hij is erin geslaagd het voorstel van de Commissie aan te vullen en te verbeteren.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
upon (juga: across from, against, at, by)
But we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
Wij moeten deze inspanningen echter met een positief oog en met begrip bekijken.
It depends upon ourselves, however, and upon how we deal with the challenge now facing us.
Het hangt echter helemaal van onszelf af en van hoe wij omgaan met deze uitdaging.
Political stability depends upon the improvement of living conditions.
De politieke stabiliteit valt of staat met een verbetering van de levensomstandigheden.
upon (juga: about, at, by, for)
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
It is incumbent upon us to press the Spanish Government on this issue.
Op ons rust de taak om op dit punt druk uit te oefenen op de Spaanse regering.
There is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Het is nu aan de Democratic Unionist Party om met mijn partij om de tafel te gaan zitten.
upon (juga: above, after, at, beside)
The demands we impose upon others we must also impose upon ourselves.
De eisen die wij aan anderen stellen, moeten wij ook aan onszelf stellen.
That is our request to the Council, and we call upon it to act as a matter of urgency.
Dat vragen wij aan de Raad en wij manen hem daar zelfs met klem toe aan.
It is true that this is a technical subject, but it touches upon many sensitivities.
Het is waar dat dit een technisch onderwerp is, dat echter aan allerlei gevoeligheden raakt.
Others have touched upon these, so I shall not comment further upon them.
Enkele collega's hebben het hier reeds over gehad en ik zal er niet verder op ingaan.
It is worth reflecting upon this and bearing in mind that trade is not a one-way affair.
Laten we daar eens over nadenken en over het feit dat handel niet unilateraal is.
These will only be decided upon after the end of the consultation process.
Over deze voorstellen zal pas na de raadplegingsprocedure een besluit worden genomen.
upon (juga: at, by, on, to)
These are complementary developments that we should reflect upon.
Daar ligt een mogelijkheid tot wederzijdse aanvullendheid waarover we moeten nadenken.
In 1995, a five-year derogation period was decided upon, which is now lapsing.
Daar is in 1995 besloten tot een derogatieperiode van vijf jaar en die loopt nu af.
But that brings me to the question of how these examples can be acted upon?
Maar mij brengt dat tot de vraag hoe deze voorbeelden gerealiseerd kunnen worden?
upon (juga: across from, against, anti, at)
We call upon the government to be more vigorous in taking action against extremists.
Wij roepen de regering op de maatregelen tegen extremisten aan te scherpen.
This year, the focus is very much upon terrorism and the campaign against terrorism.
Dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan de strijd tegen het terrorisme.
Today we are being called upon to say yes or no to the text negotiated.
Vandaag wordt ons gevraagd " ja " of " nee " te zeggen tegen de onderhandelingstekst.
That is what we have to do and that is what is imposed upon us by the Treaty on European Union.
Dat wordt ons door het Verdrag betreffende de Europese Unie opgelegd.
She recently took it upon herself to send a letter to the Polish Government concerning the merger of two Polish banks.
Zij schreef onlangs een brief aan de Poolse regering betreffende de fusie van twee Poolse banken.
I hope that, in the near future, we can count upon a proposal by the Commission on chemicals policy.
Ik hoop dat we de komende tijd een voorstel van de Commissie betreffende het chemicaliënbeleid tegemoet kunnen zien.
Lifelong learning is something we all look upon with the greatest benevolence.
Mijnheer de Voorzitter, we staan allemaal welwillend tegenover onderwijs en scholing tijdens het gehele leven.
We look especially positively upon the resources which have now been allocated to the reconstruction in Kosovo, Turkey and East Timor.
Wij staan bijzonder positief tegenover de middelen die nu worden vrijgemaakt voor de wederopbouw in Kosovo, Turkije en Oost-Timor.
In actual fact they have had a moratorium imposed upon them without any recompense, without any real negotiation or discussion.
Zij hebben zelfs een moratorium opgelegd gekregen zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat en zonder dat daar serieuze onderhandelingen of gesprekken aan vooraf zijn gegaan.
upon (juga: across from, against, at, by)
Members of this House are called upon to be at the service of the citizens.
Wij moeten een houding innemen van dienstbaarheid jegens de burgers.
It was not so long ago that a world war founded upon hatred for others devastated our continent.
Nog niet zo lang geleden heeft er een wereldoorlog, gebaseerd op haat jegens de ander, gruwelijk huisgehouden op ons continent.
That is what I believe; it is an obligation upon us for the sake of our children, who will inherit what our parents gave us for safe keeping.
Wij zijn jegens onze kinderen verplicht om de erfenis die onze ouders hebben nagelaten door te geven.
The Commission is now finally being called upon to provide clarity for its most recently established agencies.
Van de Commissie eisen we dat ze eindelijk voor duidelijkheid zorgt aangaande de recentelijk opgerichte agentschappen.
My first question is this: could you be a little more explicit about what you just quickly touched upon as regards quadrupling the budget?
Mijn eerste vraag is deze: kunt u wat explicieter zijn over hetgeen u zojuist heeft aangestipt aangaande de verviervoudiging van de begroting?

Contoh penggunaan untuk "upon" di bahasa Belanda

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishSo I should be grateful if the Commissioner could enlarge upon this question.
Ik zou de commissaris dankbaar zijn als zij deze vraag zou kunnen beantwoorden.
EnglishI also expressly insisted upon this in the course of the discussions in Turkey.
Daarop heb ik tijdens de gesprekken in Turkije ook nadrukkelijk aangedrongen.
EnglishThe road embarked upon by the Italian Presidency, I repeat, is the right one.
De door het Italiaanse voorzitterschap bewandelde weg is, nogmaals, de juiste.
EnglishThe population is getting older and women are called upon to pay the heavy price.
De bevolking vergrijst en de vrouwen zullen daar een hoge prijs voor moeten betalen.
EnglishThe subject of the Global AIDS and Health Fund was touched upon by many speakers.
Veel sprekers hebben het Wereldaids- en gezondheidsfonds al even ter sprake gebracht.
EnglishEven as parliamentarians, we were constantly spied upon and harassed in Istanbul.
Ook wij parlementariërs werden in Istanbul constant in de gaten gehouden en bedreigd.
EnglishA compromise depends, however, upon both give and take by the parties concerned.
Bij een compromis moeten de verschillende partijen steeds geven en nemen.
EnglishThe obvious solution is for the whole cost to be imposed upon the fisheries industry.
De natuurlijke oplossing is dat alle kosten worden betaald door de visserijsector.
EnglishFor this reason I should like to expand upon certain aspects of my opinion.
In verband hiermee wilde ik een paar elementen toelichten die in mijn advies staan.
EnglishThis directive elaborates upon this as a right for all companies in the Union.
In deze richtlijn is dat recht uitgewerkt voor alle bedrijven in de Unie.
EnglishAnd we ask that you take Elmer upon your wings... and you carry him home.
En we vragen of U Elmer onder Uw vleugels neemt...... en hem naar huis brengt.
EnglishThis is an issue upon which further work will be done in the daughter directives.
Die kwestie zal in de dochterrichtlijnen verder uitgespit moeten worden.
EnglishGlobalisation was touched upon as well – by Mr Casa, Mrs Ferreira, and Mrs Harkin.
De globalisering is ook genoemd, door de heer Casa, mevrouw Ferreira en mevrouw Harkin.
EnglishThat date can be regarded as the foundation stone upon which a new Europe was built.
Deze datum kan beschouwd worden als de steen waarop het nieuwe Europa is opgetrokken.
EnglishThese must be the great pillars upon which this strategy for the internal market is built.
Dat moeten de grote pijlers zijn waarop de strategie voor de interne markt rust.
EnglishThe 'right direction ' means reducing the effect upon the environment.
De juiste richting betekent dat wij de gevolgen voor het milieu moeten beperken.
EnglishHowever, his report stresses two other points that I want to expand upon.
Zijn verslag onderstreept echter nog twee punten, waarop ik nader wil ingaan.
EnglishNow I'd like to impress upon you how unusual it is that we can hear music.
Ik zou jullie nu graag laten ervaren hoe ongewoon het is dat we muziek kunnen horen.
EnglishUpon revision, it is possible to include second-hand cars, according to the Council.
Bij de herziening, zo zegt de Raad, kunnen wij tweedehands wagens opnemen.
EnglishMr President, you say that the political groups know what is being voted upon here.
Mijnheer de Voorzitter, u zei daarnet dat de fracties wel weten waarover gestemd wordt.