Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "inhabited"

EN

"inhabited" bahasa Ceko terjemahan

CS
EN

inhabited {kata sifat}

volume_up
inhabited (juga: lived-in, populated, residential, settled)
It entails a risk of substances being carried into inhabited or sensitive areas, so it must be strictly regulated.
Nesou s sebou nebezpečí, že chemické látky se dostanou i na obydlená a citlivá území, a proto musejí být přísně kontrolované.
Another important aspect is that measurement is not required at locations to which the public does not have access and which are not permanently inhabited.
Dalším důležitým hlediskem je, že opatření není vyžadováno na místech, na něž nemá veřejnost přístup a která nejsou trvale obydlená.
inhabited

Contoh penggunaan untuk "inhabited" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishToday, they are 27, inhabited by citizens who tend to become migratory.
Dnes je členských států 27 a žijí v nich občané, kteří mají sklon migrovat.
EnglishInstead of being inhabited by people, it is inhabited by rats, lizards and snakes.
Místo toho, aby je obývali lidé, obývají je krysy, ještěrky a hadi.
EnglishIt is as if Belarus were inhabited by people who are guided by different standards.
Je to jako by v Bělorusku žili lidé, kteří se řídí jinými standardy.
EnglishOnly the three largest islands - Malta, Gozo and Comino - are inhabited.
Obydlené jsou pouze tři největší z nich – Malta, Gozo a Comino.
EnglishIn Burma the army is pacifying regions inhabited by ethnic minorities.
V Barmě armáda pacifikuje regiony obývané etnickými menšinami.
EnglishIn Iraq, Assyrian Christians, who have inhabited that land for centuries, have had to flee from their homes.
Z Iráku museli asyrští křesťané, kteří tuto zemi obývali po staletí, uprchnout.
EnglishIts territory includes more than 2 000 islands in the Aegean and Ionian seas, of which only around 165 are inhabited.
Jeho území zahrnuje více než 2 000 ostrovů v Egejském a Jónském moři, z nichž je pouze asi 165 obydleno.
EnglishSocio-economic conditions are difficult for most of the population, especially in areas inhabited by ethnic groups.
Socioekonomické podmínky jsou pro většinu obyvatelstva obtížné, zejména v oblastech obývaných etnickými skupinami.
EnglishThere is a regulatory void out there that is also inhabited by credit enhancers, ratings agencies and hedge funds.
Existuje tu regulační vakuum, které rovněž obývají prodejci úvěrového posílení, ratingové agentury a zajišťovací fondy.
EnglishMountainous and sub-mountainous areas make up almost 40% of the territory of the EU and are inhabited by nearly 20% of the EU's citizens.
Horské a podhorské oblasti tvoří přibližně 40 % územní rozlohy EU a obývá je téměř 20 % občanů EU.
English. - (NL) Bosnia-Herzegovina is mainly inhabited by three peoples, none of whom are in the majority in that country.
písemně. - (NL) Bosna a Hercegovina je obývaná především třemi národy, z nichž ani jeden není v zemi ve většině.
EnglishIt entails a risk of substances being carried into inhabited or sensitive areas, so it must be strictly regulated.
Nesou s sebou nebezpečí, že chemické látky se dostanou i na obydlená a citlivá území, a proto musejí být přísně kontrolované.
EnglishThese regions were inhabited by Ukrainians.
EnglishUnlike the Antarctic, the Arctic is inhabited and traditionally, its natural resources are exploited to the detriment of the environment.
Arktida je na rozdíl od Antarktidy osídlená a je zde tradice ve využívání zdrojů ke škodě životního prostředí.
EnglishIn Denmark, 47% of the houses are inhabited by tenants or are subsidized houses, in Austria 42%, in Finland 37%, in France 44% and in Germany 57%.
V Dánsku je 47 % domů nájemních nebo dotovaných, v Rakousku 42 %, ve Finsku 37 %, ve Francii 44 % a v Německu 57 %.
EnglishAnother important aspect is that measurement is not required at locations to which the public does not have access and which are not permanently inhabited.
Dalším důležitým hlediskem je, že opatření není vyžadováno na místech, na něž nemá veřejnost přístup a která nejsou trvale obydlená.
EnglishThis destruction had an obvious purpose: to remove all evidence that this town was inhabited by people of Greek culture and the Christian faith.
Tato zkáza měla zjevný účel: odstranit všechny důkazy o tom, že toto město bylo obydleno lidmi, kteří se hlásili k řecké kultuře a křesťanské víře.
EnglishIn Europe there are sparsely inhabited countries and areas where there is no public transport and therefore no means of getting about other than by private car.
V Evropě se nacházejí řídce osídlené země a oblasti, v nichž není veřejná doprava, a tedy ani jiná možnost přepravy než osobní automobil.
EnglishThe primary objective of these regimes was and is to hold together the territory of this enormous state, which is inhabited by a range of completely different peoples.
Prvořadým cílem těchto režimů bylo udržet pohromadě území tohoto rozlehlého státu, který je obydlen řadou naprosto odlišných národů.
EnglishNevertheless, it equally creates a dangerous precedent for the Balkans - the Republic of Srpska, for instance- for other regions inhabited by minorities in the Balkans.
Nicméně vytváří rovněž nebezpečný precedens pro Balkán, například Srbskou republiku, pro ostatní regiony osídlené menšinami na Balkáně.