Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "intended"

EN

"intended" bahasa Ceko terjemahan

EN

intended {kata sifat}

volume_up
intended (juga: designated, given, identified, stated)
volume_up
určený {kt sft mask.}
Please note, however, that the factsheets are intended solely for your information.
Upozorňujeme však, že přehledy jsou určeny výhradně pro Vaši informaci.
The fund is also intended to promote entrepreneurship and self-employment.
Fond je rovněž určený na podporu podnikání a samostatné výdělečné činnosti.
Guest accounts are intended primarily for people who need temporary use of a computer.
Účty Guest (host) jsou určeny pro osoby, které potřebují dočasně použít počítač.
intended
We thereby hope to achieve the intended effect of reducing the environmental burden imposed by the aviation industry.
Doufáme, že tímto dosáhneme zamýšlený efekt snížení zatížení životního prostředí způsobeného leteckým průmyslem.
The intended purpose associated with attaining the low carbon power generating objectives is good, but it is hardly crucial.
Zamýšlený účel spojený s dosažením nízkých hladin uhlíku při vyrábění energie je dobrý, ale sotva zásadní.
The intended benefit of combating terrorism has to be weighed against citizens' freedom and data protection.
Zamýšlený přínos v podobě boje proti terorismu je třeba zvážit ve vztahu ke svobodě občanů a ochraně osobních údajů.

Contoh penggunaan untuk "intended" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
Jejím úkolem je zvýšit informovanost veřejnosti o vážné povaze tohoto problému.
EnglishA directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping.
Směrnice, která má podporovat recyklaci, nakonec podporuje vznik černých skládek.
EnglishDenominations and technical specifications of euro coins intended for circulation (
Nominální hodnoty a technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh (
EnglishThey must have the opposite effect to the one the criminal dictators intended.
Musí mít opačný účinek než ten, kterého chtěli dosáhnout zločinní diktátoři.
EnglishThe system must play the role of a safety net in this regard, as originally intended.
V tomto ohledu musí hrát systém úlohu záchranné sítě, jak bylo původně zamýšleno.
EnglishIn order to achieve the aims intended, a transparent and public debate is necessary.
Abychom dosáhli stanovených cílů, potřebujeme transparentní a veřejnou debatu.
EnglishPut another way, I am not sure that monopoly by large companies was the intended aim.
Jinak řečeno, nejsem si jista, že zamýšleným cílem monopol velkých společností.
EnglishSome of these resources are intended to come from a financial transaction tax (FTT).
Některé z těchto zdrojů by měly pocházet z daně z finančních transakcí (FTT).
EnglishIt was intended to apply for the period from 1 January 2010 to 30 June 2011.
Původně se počítalo s jeho platností pro období od 1. ledna 2010 do 30. června 2011.
EnglishThe new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
Nová směrnice má konsolidovat, přepracovat a sloučit tyto stávající směrnice.
EnglishThe Intended Purposes column tells you what each certificate is used for.
Ve sloupci Zamýšlené účely je uvedeno, k čemu se jednotlivé certifikáty používají.
EnglishAfter all, this regulation is intended to further improve all the existing provisions.
Konec konců, smyslem tohoto nařízení je dále vylepšit všechna stávající ustanovení.
EnglishThis money will be provided from 2010 and is intended as aid for trade.
Tyto peníze budou poskytovány od roku 2010 a jsou plánovány jako podpora obchodu.
EnglishStandards of quality and safety of human organs intended for transplantation (
Jakostní a bezpečnostní normy pro lidské orgány určené k transplantaci (
EnglishFeed for intensive livestock farming is therefore intended to be as cheap as possible.
Krmiva pro intenzivní živočišnou výrobu mají proto být co možná nejlevnější.
English(DE) Mr President, I had originally intended to vote against this report.
(DE) Vážený pane předsedající, původně jsem měl v úmyslu hlasovat proti této zprávě.
EnglishThere is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
Žádné ustanovení není určeno k řešení kompetenčních sporů negativních.
EnglishThe internal market was never intended to create all-embracing equality in Europe.
Cílem vnitřního trhu nikdy nebylo vytvořit v Evropě všeobecnou rovnost.
EnglishThey say that budgets reflect or mirror the intended economic policies.
Říká se, že rozpočty jsou odrazem anebo zrcadlem zamýšlených hospodářských politik.
EnglishI have mentioned European actions that, unfortunately, do not bring the intended results.
Uvedl jsem evropská opatření, která, bohužel, nepřinášejí plánované výsledky.