Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "knowledge"

EN

"knowledge" bahasa Ceko terjemahan

EN knowledge
volume_up
{kata benda}

knowledge (juga: attainment, information)
volume_up
znalosti {fem. jmk}
Many have discussed our knowledge, or our lack of knowledge, of this world of domestic work.
Mnozí hovořili o naší znalosti či nedostatku naší znalosti světa práce v domácnosti.
Secondly, an economy based on innovation and the free movement of knowledge.
Zadruhé, hospodářství založené na inovacích a volném pohybu znalostí.
More attention must be paid to sharing the most advanced technologies and knowledge.
Je třeba věnovat větší pozornost sdílení nejpokročilejších technologií a znalostí.
Secondly, it must strengthen the 'knowledge triangle' of research, education and innovation.
Za druhé, musí posilovat "znalostní trojúhelník" výzkumu, vzdělání a inovací.
Support research institutions, because knowledge is an important part of wealth creation.
Podporujme výzkumné instituty, neboť vzdělání hraje důležitou roli při vytváření bohatství.
It has recourse to the 'knowledge triangle': innovation, the promotion of research, and education.
EU se opírá o "znalostní trojúhelník", který tvoří inovace, podpora výzkumu a vzdělání.
knowledge (juga: information)
volume_up
vědomosti {fem. jmk}
Thousands of individuals and organizations are sharing their knowledge and data online.
Tisíce jedinců a organizací sdílí svoje vědomosti a data online.
Innovation needs financial investment: funding will bring knowledge.
Inovace vyžaduje finanční vklad; finance zase přinesou vědomosti.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Vědomosti jsou zdarma; putují po světě, nikdo si je nemůže nechat sám pro sebe.
Transparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.
Transparentnost znamená rovnováhu a dodržování postupu, nikoli strach z vědomí o skutečnostech.
That way, it can run without your knowledge and collect information.
Může pak být spuštěn bez vědomí uživatele a shromažďovat informace.
These must be met by each individual Member to the best of his or her knowledge and belief.
Ty musí každý členský stát splnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
knowledge (juga: familiarity)
Therefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
Nemůžeme se proto domnívat, že jim chybí znalost evropského práva.
You don't need any prior knowledge of these formats, just a basic knowledge of HTML.
Nepotřebujete žádné předchozí znalosti těchto formátů, pouze základní znalost jazyka HTML.
We need troops and forces on the ground with local knowledge and experience.
Potřebujeme na místě jednotky a vojsko, které mají znalost místního prostředí.
knowledge (juga: cognisance, knowing, cognizance)
knowledge
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Věřím, že svoboda pohybu je bránou k demokracii a vědění.
I am well aware that Mr Cohn-Bendit's thirst for knowledge knows no bounds.
Jsem si dobře vědom toho, že touha pana Cohn-Bendita po vědění nezná hranic.
You are right, knowledge is power, that is absolutely right.
Nemýlíte se, vědění je moc, to je naprostá pravda.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "knowledge":

knowledge

Contoh penggunaan untuk "knowledge" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement.
Skláním se před znalostmi jiných lidí, pokud jde o formální stránku této dohody.
EnglishThis is essential if we want to maintain a leading role in the 'knowledge economy'.
To je zásadní, pokud si chceme zachovat vedoucí úlohu ve "znalostní ekonomice".
EnglishTo our knowledge, the Commission will publish the Energy Roadmap 2050 in November.
Pokud je nám známo, Komise zveřejní energetický plán do roku 2050 v listopadu.
EnglishNo, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
Ne, lidé odhalující lži jsou ozbrojeni vědeckými znalostmi o tom, jak poznat klam.
EnglishSo from this perspective, having blogs and wikis produce knowledge has been great.
Z tohoto pohledu, je vlastně skvělé, že jsou blogy a wiki zdrojem informací.
EnglishWe want to go even further and send the European knowledge policy into overdrive.
Chceme jít ještě dále a aktivně prosazovat evropskou politiku založenou na znalostech.
EnglishAn agenda must be established for sharing research, knowledge and best practices.
Je zapotřebí zorganizovat koordinaci výzkumu a sdílení poznatků a osvědčených postupů.
EnglishA better knowledge base is a prerequisite for further discussion of this matter.
Lepší znalostní základ představuje nezbytnou podmínku pro další diskuse o tomto tématu.
EnglishI would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
EnglishIt is, therefore, highly important to emphasise the knowledge-driven society.
Je proto velmi důležité klást důraz na společnost založenou na vědomostech.
EnglishLadies and gentlemen, scientific knowledge on climate change has now been established.
Vážené dámy a pánové, podařilo se nám získat vědecké poznatky o změně klimatu.
EnglishThese will work together in so-called knowledge and innovation communities.
Ti budou spolupracovat v takzvaných Znalostních a inovačních společenstvích.
EnglishIt is, of course, common knowledge that small and medium-sized enterprises create jobs.
Je samozřejmě všeobecně známo, že malé a střední podniky vytvářejí pracovní místa.
EnglishInequalities become narrower in a knowledge society or new form of economy.
Nerovnosti se snižují ve znalostní společnosti nebo nové formě hospodářství.
EnglishMr Hannan, please continue dazzling us with your knowledge of the Greek classics.
Pane Hannane, oslňte nás, prosím, opět svými znalostmi klasického Řecka.
EnglishWe have to build a new economic model based on knowledge and high employment.
Musíme vybudovat nový hospodářský model založený na znalostech a vysoké zaměstnanosti.
EnglishThese can take the form of a knowledge platform with both political and scientific input.
Mohou mít formu vědomostní platformy s politickým, stejně tak i vědeckým vstupem.
EnglishThe future of the European economy lies in the service sector and the knowledge economy.
Budoucnost evropského hospodářství leží v odvětví služeb a ve znalostní ekonomice.
EnglishEurope's competitive advantage should be based on knowledge and innovation.
Evropská konkurenční výhoda by měla být založena na znalostech a inovacích.
EnglishThis report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
Tato zpráva vyjadřuje skutečné přání přiblížit se k znalostní společnosti.