EN mean
volume_up
{kata benda}

mean (juga: brain, mind, spirit)
volume_up
mysl {fem.}
What is the point of having ambitious aims if we do not have the means to realise them?
Jaký má mysl klást si ambiciózní cíle, nebudeme-li mít prostředky na jejich realizaci?
I am wearing my Bavarian national costume today and a good old Bavarian term comes to mind here: it is 'hinterfotzig' and it means something like 'through the back door'.
Dnes mám na sobě bavorský národní kroj a vytanul my na mysl výstižný starý bavorský výraz.
mean (juga: average, diameter, par, avg)
Development, however, must not mean merely aiding those European regions that already perform above average.
Rozvoj však nesmí znamenat jen pomoc těm evropským regionům, jejichž výsledky již výše uvedený průměr překračují.
In practice this means an employee may work eight hours for six days of the week averaged over four months.
V praxi to znamená, že zaměstnanec může pracovat osm hodin denně, šest dnů v týdnu, přičemž se počítá průměr za čtyři měsíce.
mean (juga: centre, core, hub, medium)
volume_up
střed {mask.}

Contoh penggunaan untuk "mean" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Skutečně musíme pojem a porozumění tomu, co lidská práva znamenají, prezentovat.
EnglishI mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Mám tím na mysli to, že svět by neměl vyrábět víc hliníku a oceli, než potřebuje.
EnglishBut not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
Ale ve sportu se toho moc neděje - myslím tím, že se toho moc neděje pro sport.
EnglishThis Union is an Orwellian creation where words mean the opposite of what is said.
Tato Unie je orwellovským výtvorem, kde slova znamenají opak toho, co je řečeno.
EnglishThese are the steps which must be taken immediately, and I mean 'immediately':
Následující kroky je nutno podniknout okamžitě, a tím myslím skutečně okamžitě:
EnglishDoes this mean that if we have ownership unbundling all of this will be solved?
Znamená to snad, že zavedením oddělení vlastnictví vyřešíme všechny tyto problémy?
EnglishDo those two 'nos' mean that we must turn our back on technological innovation?
Znamenají obě záporné odpovědi, že se musíme obrátit zády k technologické inovaci?
EnglishThe ceiling on direct payments would mean disaster not only for Czech farmers.
Zastropování přímých plateb by znamenalo nejenom pro české zemědělství pohromu.
EnglishReform is needed in other areas, which will mean big changes for some farmers.
Je třeba reformovat další oblasti a pro některé zemědělce to budou velké změny.
EnglishBut seriously, this issue on anonymity is -- I mean, you made the case there.
Ale teď vážně, tenhle problém s anonymitou -- Chci říct, uvedl jste tu příklad.
EnglishI mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.
Myslím tím to, že pravděpodobnost a statistika jsou matematikou her a sázení.
EnglishWhen we speak of economic growth in Europe, I of course mean sustainable growth.
Mluvím-li o hospodářském růstu, mám tím samozřejmě na mysli udržitelný růst.
EnglishA woman may dress provocatively, but that does not mean she is inciting rape.
Žena může být oblečena provokativně, ale to neznamená, že nabádá ke znásilnění.
EnglishIt does not mean new regulations, new laws - new restrictions, as they would see it.
Neznamená to nová nařízení, nové zákony - nové restrikce, jak by to viděli oni.
EnglishDoes all this mean that we are helpless, that all we can do is sit and watch?
Znamená to, že nám není pomoci, že jediné, co můžeme dělat, je sedět a hledět?
EnglishI mean, it's interesting, in doing this, we had to sit together with the companies.
Myslím, že bylo zajímavé, že, abychom to dokázali museli jsme se setkat s firmami.
EnglishThis certainly does not mean that we have now done the job in terms of policy.
Samozřejmě to neznamená, že co se týče politiky, již jsme svou práci odvedli.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?
Paní předsedající, dámy a pánové, co vlastně znamená svoboda náboženského vyznání?
EnglishLet me ask then: is the voice of the European Parliament supposed to mean nothing?
Dovolte mi tedy otázku: má mít hlas Evropského parlamentu vůbec nějakou váhu?
EnglishA low birth rate and longer average life expectancy mean that our society is ageing.
Nízká porodnost a delší průměrná délka života znamená, že naše společnost stárne.