Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "patently"

EN

"patently" bahasa Ceko terjemahan

EN

patently {keterangan}

volume_up
This report makes this patently clear and I take my hat off to it for doing so.
Tato zpráva to říká zcela jasně a já před ní smekám.
The core of the problem is patently obvious.
Jádro problému je úplně jasné.
I believe that you - a man of the mountains, as you have described yourself - are patently aware of this and that it is important to you.
Věřím, že vy - člověk z hor, jak jste se popsal - jste si toho jasně vědom a že je to pro vás důležité.
It is patently not enough simply to focus on the banks' capital base.
Je zcela zřejmé, že zaměření se pouze na kapitálový základ bank nebude stačit.
It is patently obvious that the sexual exploitation of children should be brought to an end.
Je zcela zřejmé, že sexuální vykořisťování dětí je třeba zastavit.
It is patently obvious, if we obtain a Single Sky with functional air traffic control blocks, that we will be able to use the existing infrastructure much better.
Je úplně zřejmé, že když získáme jednotné nebe s funkčními kontrolními bloky leteckého provozu, budeme schopni využívat existující infrastrukturu mnohem lépe.

Contoh penggunaan untuk "patently" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe so-called respect for the democratic decision of the voters is patently false.
Tento takzvaný respekt vůči demokratickému rozhodnutí voličů je zjevně falešný.
EnglishIt is patently not enough simply to focus on the banks' capital base.
Je zcela zřejmé, že zaměření se pouze na kapitálový základ bank nebude stačit.
EnglishThis seems patently impossible, however, since we have not even received the draft text.
To je však zjevně nemožné, neboť jsme ještě ani neobdrželi návrh znění.
EnglishIt is patently obvious that the sexual exploitation of children should be brought to an end.
Je zcela zřejmé, že sexuální vykořisťování dětí je třeba zastavit.
EnglishHe patently failed to do that, and so we can now move on.
Očividně tak neučinil, takže nyní můžeme přikročit k dalšímu bodu.
EnglishHowever, it is patently clear that they are unable to replace the nuclear facilities in the short and medium term.
Je však zjevné, že v krátkodobé a střednědobé perspektivě nemohou nahradit jaderná zařízení.
EnglishAccordingly, the Middle East, Kosovo, food aid and macrofinancial assistance are patently underestimated.
To znamená, že Střední východ, Kosovo, potravinová pomoc a makrofinanční pomoc jsou zjevně podhodnoceny.
EnglishThis is patently false, because no-one has ever asked that the Member States pool 100% of their debts.
To samozřejmě není pravda, protože nikdo nepožadoval, aby členské státy sloučily dohromady 100 % svých dluhů.
EnglishHowever, its efforts alone are patently insufficient.
Její úsilí je však zjevně nedostatečné.
EnglishThese statistics also show that our EU support schemes have patently been steering conventional agriculture in the wrong direction.
Tato statistika zároveň dokazuje, že podpůrné programy EU zjevně vedou tradiční zemědělství nesprávným směrem.
EnglishThe core of the problem is patently obvious.
EnglishIt patently veers toward propaganda.
EnglishThe answer is patently obvious.
EnglishIt is patently illegal.
EnglishA working week of sixty-five hours plus is patently absurd, it is unacceptable, as is the infringement of collective rules and trade union agreements.
Pracovní týden o 65 a více hodinách je zcela absurdní; je to nepřijatelné, jelikož jde o porušení kolektivních pravidel a dohod s odbory.
English(NL) Mr President, it is patently clear that the Treaty of Lisbon takes a different approach to fundamental rights from that we have previously been used to.
(NL) Pane předsedající, je naprosto jasné, že Lisabonská smlouva zaujímá k základním právům jiný postoj, než na jaký jsme dříve byli zvyklí.
EnglishFirstly, without delay, it must open an independent investigation and look into the role of the army, which has patently failed to afford citizens effective protection.
Zaprvé musí bez prodlení zahájit nezávislé vyšetřování a přezkoumat úlohu armády, která zjevně selhala v zajištění účinné ochrany občanů.
EnglishIt is patently obvious, if we obtain a Single Sky with functional air traffic control blocks, that we will be able to use the existing infrastructure much better.
Je úplně zřejmé, že když získáme jednotné nebe s funkčními kontrolními bloky leteckého provozu, budeme schopni využívat existující infrastrukturu mnohem lépe.
EnglishIt is not the case, as some people claim, that this has all been agreed in haste without any discussion - like many of the other arguments, this is patently untrue.
Není to ten případ, jak někteří lidé prohlašují, že vše bylo dohodnuto ve spěchu bez jakékoliv diskuse - jako mnoho dalších argumentů toto prostě není pravda.
EnglishThis position is patently at variance with the Treaty of Lisbon, Article 208 of which states that our foreign policy must not undermine the development objectives of poor countries.
Tento postoj je zjevně v rozporu s Lisabonskou smlouvou, kde se v článku 208 uvádí, že naše zahraniční politika nesmí poškozovat rozvojové cíle chudých zemí.