Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "sound"

EN

"sound" bahasa Ceko terjemahan

volume_up
sound {kt bnd}
volume_up
sound {kt sft}
CS

EN sound
volume_up
{kata benda}

sound (juga: audio, noise)
volume_up
zvuk {mask.}
At the simplest, you move away from unpleasant sound and towards pleasant sounds.
Jednoduše - nepříjemný zvuk vás odpuzuje, příjemný zvuk vás přitahuje.
Secondly, get in touch with making some sound -- create sound.
Zadruhé, vyzkoušejte si vytvořit nějaký zvuk. Vyrábějte zvuk.
In the search box, type sound, and then click Sound.
Do vyhledávacího pole zadejte text zvuk a poté klikněte na položku Zvuk.
sound (juga: voice, vox, votes)
volume_up
hlas {mask.}
It is high time for this voice of brotherhood to overcome the sounds of cannons and calls of hatred.
Je nejvyšší čas, aby hlas bratrství překonal zvuky děl a výkřiky nenávisti.
There are several very good voices available for computers, but they all sound like somebody else, while this voice sounds like me.
Existuje mnoho velmi dobrých hlasů na počítačích, ale všechny zní jako někdo jiný, zatímco tento hlas zní jako já.
One researcher says that they probably sound a lot like the the voice of Charlie Brown's teacher in the old "Peanuts" cartoon.
Jeden výzkumník to popisuje jako hlas, kterým asi mluví učitel Charlieho Browna ve starých komiksech Peanuts.
sound
volume_up
sonda {fem.}

Contoh penggunaan untuk "sound" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThere are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
A jsou také politici, kteří vykonávají seriózní přípravy a provádějí iniciativy.
EnglishParagraph 61 dispenses sound sense on this point: the fight must begin at home.
Odstavec 61 k tomuto bodu vyjadřuje hluboký smysl: boj musí začít v domácnostech.
English(Music) (Limited Frequency Music) I had patients tell me that those sound the same.
(Hudba) (Hudba s ořezanými frekvencemi) Moji pacienti by řekli, že znějí stejně.
EnglishIt wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.
Chce, abyste ji vyzpívali nahlas, abyste vám její hudba zněla v uších a na jazyku.
EnglishThe Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
Fond solidarity Společenství je spolehlivým a cenným nástrojem finančního řízení.
EnglishIn the Device Manager dialog box, double-click Sound, video, and game controllers.
In the Device Manager dialog box, double-click Sound, video, and game controllers.
EnglishNow this might sound preposterous to you if you've never thought about new cities.
Toto se vám může zdát absurdní, pokud jste nikdy neuvažovali o nových městech.
EnglishSound policy-making requires accurate data, and we fully share your view on this.
Dobré formování politiky vyžaduje přesné údaje, v tom s vámi plně souhlasíme.
EnglishThis may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
Může se to zdát samozřejmé, ale v praxi dochází v tomto ohledu k velkým problémům.
EnglishAfter all, we need facts in order to be able to take politically sound decisions.
Koneckonců potřebujeme fakta, abychom mohli přijímat politicky kvalitní rozhodnutí.
EnglishI urge the Commissioner to take a sound, scientific and evidence-based approach.
Naléhavě žádám komisaře, aby zvolil bezpečný, odborný a na důkazech založený přístup.
EnglishGive you one example of that: Intention is very important in sound, in listening.
Jeden příklad za všechny: Záměr je ve zvucích a naslouchání velmi důležitý.
EnglishIt might sound a bit complicated, but it is actually a very efficient tool.
Může se to zdát komplikované, ale ve skutečnosti se jedná o velmi účinný nástroj.
EnglishI assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Předpokládám, že nakonec se nám v této otázce podaří najít přijatelný kompromis.
EnglishI also thank the Commissioner for a particularly sound staff working paper for Accra.
Taktéž děkuji panu komisaři za obzvlášť dobrý pracovní dokument útvarů pro Akkru.
EnglishCreditworthiness of the debtor: Debtors must be financially sound to be eligible.
Úvěruschopnost dlužníka: Způsobilost dlužníků závisí na jejich dobré finanční situaci.
EnglishChoose your speaker configuration, and then play a chime sound to test it.
Nastavte konfiguraci reproduktorů a potom je otestujte přehráním zvuku zvonění.
EnglishWindows will install the necessary device drivers for your new sound card.
Systém Windows nainstaluje potřebné ovladače zařízení pro novou zvukovou kartu.
EnglishIf your sound card came with a disc containing software, install that now.
Pokud jste ke zvukové kartě dostali disk obsahující software, nainstalujte jej.
EnglishWhy can't my computer play sound after installing a Windows Vista service pack?
Proč po instalaci aktualizace Service Pack pro Windows Vista nepřehrává počítač zvuky?