EN strains
volume_up
{jamak}

strains (juga: tensions, voltages)
volume_up
napětí {ntrl jmk}
During the spring, there were further economic problems and strains in the global financial markets, caused particularly by the spreading mortgage crisis.
Během jara se objevily další hospodářské problémy a napětí na globálních finančních trzích vyvolané především šířící se hypoteční krizí.
strains
volume_up
natažení {ntrl jmk}
strains (juga: blows)
volume_up
nápory {mask. jmk}

Contoh penggunaan untuk "strains" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.
Naléhal bych na rychlejší schválení nových druhů obilnin, o kterých se uvažuje.
EnglishStrains and crises cannot be entirely avoided, but we can limit the damage they cause.
Zátěžovým situacím a krizím se nelze zcela vyhnout, můžeme však omezit škodu, kterou způsobí.
EnglishThere is an unnatural combination of strains and DNA in the virus.
U viru se objevuje abnormální kombinace zátěže a DNA.
EnglishOptically activating these hundred or so cells into two strains of flies has dramatically different consequences.
Stovky opticky aktivovaných buněk ve dvou druzích much přináší dramaticky různé důsledky.
EnglishFor each food type, we believe that there are different potencies within different strains and varietals.
A u každé kategorie potravin zřejmě existují různé účinky podle druhu či odrůdy té které kategorie.
EnglishFurthermore, the multiple-resistant strains offer little hope of an end to this scourge in the short term.
Kromě toho kmeny odolné vůči řadě léků dávají malou naději, že tato metla bude v krátké době vymýcena.
EnglishThe EU strains at a gnat and swallows a camel, and who suffers?
EU dělá z komára velblouda, na čí úkor?
EnglishIn many cases, the children and the weakest spouse suffer most from the emotional stresses and strains arising from legal action.
V mnoha případech trpí děti a slabší partner především emočním stresem a napětím vyplývajícím z právního řízení.
EnglishIn this respect, I am concerned that it is taking so long to decide on the new strains of grain that are up for approval.
V této souvislosti se obávám, že přijetí rozhodnutí o nových druzích obilnin, které se mají schválit, trvá příliš dlouho.
EnglishAccording to the European Centre for Disease Prevention and Control, there are 400 000 patients in Europe infected with multi-resistant strains of bacteria.
Podle ECDC trpí v Evropě infekcemi multirezistentními kmeny bakterií 400 000 pacientů.
EnglishThe transmission of diseases such as HIV, some strains of hepatitis or even cancer, remains a reality that affects European citizens.
Přenos nemocí, jako je HIV, některé druhy žloutenky či dokonce rakoviny, zůstává skutečností, která postihuje evropské občany.
EnglishIf antibiotics are used on such a large scale, it is no surprise that strains of bacteria arise which do not then respond to antibiotics.
Pokud se antibiotika používají v tak velkém měřítku, není divu, že se objeví kmeny bakterií, které na antibiotika nereagují.
EnglishThe emergence of new, multi-resistant strains of bacteria may deprive future generations of the possibility of making effective use of antibiotics.
Vznik nových multirezistentních kmenů bakterií může příští generace připravit o možnost efektivně využívat antibiotika.
EnglishIt has the laudable goal of wanting to reduce strains on Member States' budgets when demands upon them are coming from all directions.
Jejím chvályhodným cílem je snaha snížit zatížení rozpočtů členských států v situaci, kdy se na ně ze všech stran hrnou další a další požadavky.
EnglishMigration, economic uncertainty and political tensions are putting strains on relations between different cultural, ethnic and religious groups.
Migrace, ekonomická nejistota a politická pnutí mají negativní dopad na vztahy mezi různými kulturami, etniky a náboženskými skupinami.
EnglishWe need further research, and a continuous flow of new medicines and vaccines capable of responding to new complications and resistant strains of various pathogens.
Potřebný je další výzkum, stále nové léky a vakcíny, které dokážou reagovat na nové komplikace a odolné kmeny různých patogenů.
EnglishThey can only begin production if they have previously obtained strains from the country - generally a developing country - where the new type of flu first emerged.
S výrobou mohou tyto laboratoře začít teprve poté, co získají kmeny z této - obvykle rozvojové - země, v níž se nový druh viru objevil poprvé.
EnglishTen per cent of new cases in Europe are multi-drug resistant strains, and that is heading in the direction of the 20% that we see in America.
Deset procent nových případů nákazy v Evropě je vyvoláno multirezistentními kmeny, a vzhledem k tomuto trendu se blížíme 20 % hranici, kterou již zaznamenali v Americe.
EnglishNon-pathogenic multi-resistant strains of bacteria also represent a risk in view of the possibility of transgenic transfers and, according to the latest research, shared resistance.
Riziko představují i nepatogenní multirezistentní kmeny bakterií vzhledem k možnosti transgenních přenosů a podle posledních výzkumů i sdílení rezistence.
English. - The European Globalisation Adjustment Fund is instrumental in alleviating the strains on workers that result as a consequence of changes in global work trade patterns.
písemně. - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je určen pro zmírňování tlaků na pracovníky vyvolaných změnami ve struktuře světové práce a obchodu.