Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "stranger"

EN

"stranger" bahasa Ceko terjemahan

CS
EN

stranger {kata benda}

volume_up
It's a social awkwardness like you're a stranger in a foreign land.
Je to společenská neobratnost, jako byste byl cizinec na jiné půdě.
Cizinec vzbuzuje zájem.
stranger (juga: foreigner)

Contoh penggunaan untuk "stranger" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishThe next project I want to show was given to me in an email from a stranger.
Další projekt, který vám chci ukázat, mi poradil neznámý člověk přes email.
EnglishIt's a social awkwardness like you're a stranger in a foreign land.
Je to společenská neobratnost, jako byste byl cizinec na jiné půdě.
EnglishWe Nordic countries are no stranger to historical conflicts, but are now working together.
My, severské země, máme dlouhou zkušenost s historickými konflikty, nyní však pracujeme společně.
EnglishNow I just ask the nice stranger to take a few extra shots.
Proto neznámého dobrodince vždycky žádám, aby udělal několik fotek navíc.
EnglishOne project is by the European Cultural Foundation - Stranger.
Jeden projekt řídí Evropská kulturní nadace - Stranger (Cudzinec).
EnglishAnd now you want me to give up this money and ship it to a stranger?
A teď se máte vzdát těch peněz a poslat je někomu cizímu?
EnglishCommon sense is a stranger to the European Union.
EnglishTerrorism is basically taking an innocent stranger and treating them as an enemy whom you kill in order to create fear.
Terorismus je v základě vzít nevinného cizince a chovat se k němu jako k nepříteli, kterého zabijete, abyste vzbudili strach.
EnglishAnd so the next time you meet someone, a stranger, one request: Understand that you live in the subjective truth, and so does he.
Takže, až příště potkáte někoho, cizince, o jedno prosím: pochopte, že žijete v subjektivní pravdě, Vy i ten druhý.
EnglishBut what was stranger still -- and even I realized it at the time, as a nine-year-old child -- was that they stopped at all.
Ale co bylo ještě zvláštnější -- a i já jsem si to v ten moment uvědomil jakožto devítileté dítě -- že se vůbec zastavili.
EnglishAnd then it got stranger.
EnglishThen do we behold the stranger amongst us not as an alien, but as a brother or sister in the human family, the family of God.
Jedině tedy budeme schopni vnímat cizince mezi námi nikoli jako vetřelce, nýbrž jako bratra a sestru v kruhu téže lidské rodiny, rodiny Boží.
EnglishA stranger arouses interest.
EnglishSo to start with an illustration, you need almost no information, one snapshot of a stranger, to guess what this woman is thinking, or what this man is.
Pro ukázku, na začátek nepotřebujete téměř žádné informace, jediný pohled na někoho neznámého, a uhodnete, co si myslí tato žena nebo tento muž.
EnglishIt's taking an innocent stranger and treating them as a friend whom you welcome into your home in order to sow and create understanding, or respect, or love.
Vzít nevinného cizince a chovat se k němu jako k příteli, kterého uvítáte ve svém domě, abyste zaseli a stvořili porozumění, nebo úctu, nebo lásku.
EnglishIt is no stranger to have a colour coding system for nutrient content than to warn consumers when they buy an energy guzzling car or an energy intensive refrigerator.
Systém barevných kódů pro obsah živin není o nic podivnější než varování spotřebitelů, že si kupují energeticky náročný automobil nebo chladničku.
EnglishHalf of those students were given, as a topic, the parable of the Good Samaritan: the man who stopped the stranger in -- to help the stranger in need by the side of the road.
Polovině studentů bylo jako téma zadáno podobenství Boha Samaritána: muže, který zastavil cizince -- aby pomohl cizinci v nouzi na kraji cesty.
EnglishStranger still, though, is the complete absence from that campaign of the British Tory Party, who were skulking behind the petticoats of Declan Ganley and President Klaus.
Ještě podivnější je však skutečnost, že se kampaně naprosto neúčastnili britští konzervativci, kteří se schovávali za sukně Declana Ganleyho a prezidenta Klause.
EnglishWhereas we tend to view it as an intruder, a stranger, certainly an organ whose powers need to be limited or defined and constrained, the Chinese don't see the state like that at all.
Zatímco my jej zpravidla vnímáme jako vetřelce, cizince, zcela jistě jako prvek, jehož moc musí být omezená či přesně určená a vymezená, Číňané vidí stát úplně jinak.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "stranger":

stranger