EN tend
volume_up
{kata benda}

tend (juga: bent, bevel, bias, declivity)
volume_up
sklon {mask.}
Today, they are 27, inhabited by citizens who tend to become migratory.
Dnes je členských států 27 a žijí v nich občané, kteří mají sklon migrovat.
They tend to bite each other, often quite ferociously and usually on the face.
Mají sklon se navzájem kousat, často velmi zuřivě a většinou do obličeje.
I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Jsem poněkud znepokojen, že máme sklon věnovat větší pozornost kvantitě než kvalitě.
tend

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "tend":

tend

Contoh penggunaan untuk "tend" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIt turns out what you're thinking about a lot influences what you tend to see.
Je to způsobeno tím, že když na něco hodně myslíte, ovlivňuje to, co spíše uvidíte.
EnglishPublic opinion polls tend to support this approach and they cannot be ignored.
Průzkum veřejného mínění tento přístup většinou podporuje a je třeba ho brát v úvahu.
EnglishUnfortunately, both the EU and national financing schemes tend to be complex.
Jak evropské, tak vnitrostátní programy financování bohužel bývají složité.
EnglishGrowth, jobs, a citizen-friendly Union: they all tend to become eternal objectives.
Růst, pracovní místa, Unie vstřícná k občanům: to vše má tendenci stát se věčnými cíli.
EnglishLike for instance, biologists and physics tend to be almost as famous as actors.
Jako například biologové a fyzici tíhnou k slávě srovnatelné s herci.
EnglishThese states tend to have a healthier economic, social and pension situation.
Tyto státy spějí ke zdravější hospodářské, sociální i důchodové situaci.
EnglishBy the way, if you're also a student at CalTech -- they also tend to just see the dolphins.
Mimochodem, pokud jste student na CalTech -- oni také mají tendenci vidět delfíny.
EnglishThese errors tend to be with the server itself, not with the request.
Tyto chyby bývají způsobeny problémem na serveru samotném, nikoli vinou požadavku.
EnglishThey tend to be cases of violation of human rights, murder and rape.
Většinou se jedná o případy porušování lidských práv, vraždění a znásilňování.
EnglishAnd when we have overwhelming problems in front of us, we tend to seek simple answers.
A když před sebou máme ohromný problémy, hledáváme jednoduché odpovědi.
EnglishThey're all problems that tend to be more common at the bottom of the social gradient.
Problémů, které jsou většinou častější na spodu společenského žebříčku.
EnglishBut, in fact, most boys tend to be a certain way, and most girls tend to be a certain way.
A ne všechna děvčata se vlezou do škatulky, kterou pro ně máme vyhrazenou.
EnglishIt is understandable that, in times of crisis management, we tend to think in the short term.
Je pochopitelné, že v dobách krize máme tendenci přemýšlet v krátkodobém horizontu.
EnglishWe all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
Všichni je známe a z tohoto hlediska jsou názory spíše souhlasné.
EnglishDifferent device types tend to possess different color characteristics and capabilities.
Různé typy zařízení mohou mít různé charakteristiky a možnosti barev.
EnglishAdditionally, clean and energy-efficient cars tend to cost more.
Kromě toho je u čistých a energeticky účinných automobilů trendem zdražování.
EnglishWhen I send a lot of photos at once, I tend to pick the smallest size.
When I send a lot of photos at once, I tend to pick the smallest size.
EnglishThey tend to be contextual, holistic thinkers, what I call web thinkers.
Dokážou myslet v kontextu, holisticky, já to nazývám síťové myšlení.
EnglishIn Europe today, pilots tend to reject this kind of new responsibility.
V Evropě mají dnes piloti tendenci odmítat tuto novou zodpovědnost.
EnglishNevertheless, the proposals tend normally to be unreasonably bureaucratic - not so in this case.
Návrhy mají sice většinou tendenci být nesmyslně byrokratické - tady tomu ale tak není.