Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "tourism"

EN

"tourism" bahasa Ceko terjemahan

EN tourism
volume_up
{kata benda}

tourism
As far as transport and tourism are concerned, tourism is still very much the Cinderella.
Pokud jde o dopravu a cestovní ruch, je cestovní ruch stále ještě Popelkou.
Tourism is vital to the socioeconomic development of coastal regions in the EU.
Cestovní ruch je klíčový pro sociální a ekonomický rozvoj pobřežních regionů EU.
Important areas such as tourism and industry were severely damaged.
Důležitá odvětví, jako cestovní ruch a průmysl, zaznamenala značné škody.
It has a bearing on tourism within the Union, on incoming tourism from countries outside the Union and on outward journeys to the latter.
Má vliv na cestovní ruch uvnitř Unie, na cestovní ruch přicházející ze zemí mimo Unii a na cestování občanů Unie za její hranice.
Tourism also encompasses so-called Green Tourism, tourism in search of Europe's cultural heritage, health tourism, pilgrimages, and eco-tourism seeking natural beauty.
Cestovní ruch zahrnuje i tzv. agroturistiku, cestování za evropským kulturním dědictvím, zdravotní cestovní ruch, poutní cesty a ekoturistiku se zaměřením na přírodní krásy.
By combining social mixing with local development and by providing access to members of the public for whom going on holiday is difficult, social tourism makes the tourism sector more profitable.
Kombinací sociálního mísení s místním rozvojem a zajištěním přístupu členům společnosti, pro něž je cestování složité, se sociální cestovní ruch stává rentabilnějším.
tourism (juga: touring)
The increase in health tourism does not reflect well on many European health systems.
Vzrůstající zdravotní turistika není dobrou vizitkou mnoha evropských zdravotnických systémů.
Unfortunately, sport and tourism were excluded and I believe this should be corrected.
Bohužel sport a turistika byly vyloučeny a já jsem přesvědčena, že to je třeba napravit.
First, there should be no forced health tourism.
Zaprvé by neměla existovat vynucená zdravotní turistika.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "tourism":

tourism
English

Contoh penggunaan untuk "tourism" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English2) Strengthening inter-regional cooperation in tourism in the coastal regions.
2) posílení meziregionální spolupráce v cestovním ruchu v pobřežních oblastech.
EnglishExploitation of biomass and agri-tourism increase the incomes of local people.
Využívání biomasy a agroturistika umožní zvýšení příjmů místního obyvatelstva.
EnglishTransplantation tourism raises new questions, as the Commissioner mentioned.
Turismus z důvodu transplantace nastoluje nové otázky, jak uvedla paní komisařka.
EnglishOther ones have a focus on health care, tourism, engineering and other fields.
Jiné mají zaměření na zdravotnictví, turismus, strojařství a ostatní oblasti.
EnglishThis report is on an area that is fundamental to the future of the EU: tourism.
Zpráva se zabývá oblastí, jež je zásadní pro budoucnost EU, a sice cestovním ruchem.
EnglishWithin the EU, the tourism statistics system is governed by Directive 95/57/EC.
V EU stanoví systém statistiky v oblasti cestovního ruchu směrnice 95/57/ES.
EnglishOne such measure concerns the planning of housing developments for tourism purposes.
Jedno z opatření se týká plánované bytové výstavby pro účely cestovního ruchu.
EnglishFor many regions, the tourism industry is an important contributor to local GDP.
Odvětví cestovního ruchu je pro mnohé oblasti důležitým zdrojem příjmů pro místní HDP.
EnglishThe crucial thing is actually to also generate awareness of these tourism products.
Klíčovou věcí skutečně také je šířit informovanost o těchto turistických produktech.
EnglishThe huge potential for growth of Montenegrin tourism has its dark side too.
Obrovský potenciál růstu cestovního ruchu v Černé Hoře má také svou stinnou stránku.
EnglishThe European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
Evropské společenství podepisuje v Pekingu s Čínou významnou dohodu o cestovním ruchu.
EnglishThat is why the legal act on the harmonious regulation of coastal tourism is necessary.
Proto je nezbytný právní akt o harmonizované regulaci pobřežního cestovního ruchu.
EnglishWe cannot have a high quality tourism sector without well-trained staff.
Bez dobře vyškoleného personálu nemůžeme mít kvalitní odvětví cestovního ruchu.
EnglishA particular example is the fast growth in international tourism in the area.
Konkrétním příkladem je rychlý růst mezinárodního turismu v této oblasti.
EnglishTo this end, I support this report on statistical information and tourism.
Za tímto účelem podporuji zprávu o evropské statistice týkající se cestovního ruchu.
EnglishEven the best European tourism statistics can do little to change these.
Ani ty nejlepší evropské statistiky týkající se cestovního ruchu to nemohou změnit.
EnglishThe Treaty of Lisbon has increased the EU's responsibility for tourism.
Lisabonská smlouva posílila zodpovědnost Evropské unie za oblast cestovního ruchu.
EnglishBoth producers and users of tourism statistics have requested this adjustment.
Jak autoři, tak uživatelé statistik týkajících se cestovního ruchu, požadovali tuto úpravu.
English. - I voted in favour of the Costa report on tourism policy.
písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Costy o politice cestovního ruchu..
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on the role of the Union in the field of tourism.
Komise schvaluje zelenou knihu o úloze Unie v oblasti cestovního ruchu.