Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "true"

EN

"true" bahasa Ceko terjemahan

volume_up
true {kt bnd}
volume_up
true {kt sft}

EN true
volume_up
{kata benda}

1. lazim

true (juga: fact, shibboleth, troth, truth)
volume_up
pravda {fem.}
And, if this is true, and I think it is true, the question becomes, what now?
A pokud je to pravda, a já si myslím, že to pravda je, tak vyvstává otázka - co dál?
You have one of them, for example, in the shape of the Swede, that is true.
Jednou z nich je švédská poslankyně, to je pravda.
It is not true that we are neglecting safety, therefore; the reverse is true.
Není proto pravda, že zanedbáváme bezpečnost, opak je pravdou.

2. Teknologi Informasi

Contoh penggunaan untuk "true" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis is especially true in the case of procurement for the army or defence forces.
To platí zejména pro zadávání veřejných zakázek pro armádu či bezpečnostní síly.
EnglishTrue equality is having the right to choose and not be judged for these choices.
Skutečná rovnost znamená mít právo volby a nebýt za taková rozhodnutí souzen.
EnglishTrueSwitch is a free service that helps you move your messages over to Outlook.com.
TrueSwitch je bezplatná služba, která vám pomůže přesunout zprávy na Outlook.com.
EnglishHowever, this should not lead us to make protecting our true security difficult.
To by nás však nemělo vést ke znesnadnění ochrany naší skutečné bezpečnosti.
EnglishImpunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
Beztrestnost či pocit beztrestnosti je spolehlivým zdrojem nezodpovědného chování.
EnglishThis is particularly true in certain Member States that joined the EU after 2004.
Platí to zvláště pro některé z členských států, které vstoupily do EU po roce 2004.
EnglishThis is a first step towards a true quality policy for agricultural products.
To je první krok ke skutečně kvalitní politice v oblasti zemědělských produktů.
EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Na jedné straně jsou zde neustálé pokusy zakrývat skutečnou situaci v Evropě.
EnglishIt is true that the European Social Fund has been the main source of funding so far.
Je pravdou, že Evropský sociální fond byl až dosud hlavním zdrojem financování.
EnglishNeither this Pact nor the monetary policy has been a true friend to the real economy.
Ani on, ani měnová politika nebyly skutečně vstřícné vůči reálnému hospodářství.
EnglishEU expectations should focus on assuring the true freedom of the press in Kishinev.
EU by měla svá očekávání soustředit na zajištění skutečné svobody tisku v Kišiněvu.
EnglishIn fact, the opposite is true: 'oil shales' is a broader term than 'bitumen shales'.
Opak je ale pravdou: "ropné břidlice" jsou širší pojem než "bituminózní břidlice".
EnglishIf that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.
Jestli je ta představa pravdivá, pak musíme objevit Higgsovu částici v LHC.
EnglishWe're already an urban planet; that's especially true in the developed world.
Již nyní jsme urbanistickou planetou, to platí především o vyspělých zemích.
EnglishIt is true that the future of Serbia lies just as inevitably in the European Union.
Je pravdou, že budoucnost Srbska je stejně tak nevyhnutelně v Evropské unii.
EnglishAdoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Přijetí 28. dodatku odhaluje skutečnou krvelačnou tvář tohoto Parlamentu.
EnglishWhat lies before us now, it is true, is not as ambitious as what Parliament proposed.
To, co je teď před námi, opravdu není tak ambiciózní, jak navrhoval Parlament.
EnglishI hope that what Commissioner Tajani has said on several occasions comes true.
Doufám, že to, co komisař Tajani při různých příležitostech řekl, se stane.
EnglishThe Mission is founded on the belief that true religion unites, never divides.
Misie je založena na přesvědčení, že skutečné náboženství spojuje a nikdy nerozděluje.
EnglishIt is a dream come true to be part of this choir, as I've never been part of one.
Je to splněný sen - být součástí sboru, nikdy jsem totiž v žádném nebyla.