Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "wear"

EN

"wear" bahasa Ceko terjemahan

volume_up
wear {kt bnd}

EN wear
volume_up
{kata benda}

Is it not right for consumers to know where the clothes they wear come from?
Není snad správné, aby spotřebitelé věděli, odkud pochází oblečení, které nosí?
They wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."
Mají na sobě pestrobarevné oblečení, růžové a modré, jaké má orientální oděv."
"Wear all your colorful clothes and sing and dance, and I'll provide you with good food and drinks."
"Oblečte si barevné oblečení, zpívejte a tancujte, a já vám dám dobré jídlo a pití."
wear (juga: wearing)
I'm not talking about voluntary wearing of a veil -- women should be able to wear whatever they want, as far as I'm concerned.
Nemám na mysli dobrovolné nošení závoje -- pokud jde o mě, ženy by měly nosit, co chtějí.
the wearing of religious symbols at school.
nošení náboženských symbolů ve škole.
The comfortable, behind-the-ear fit also ensures that employees can wear the headset for extended periods of time and still be comfortable.
Pohodlné nošení za uchem také zajišťuje, že zaměstnanci mohou náhlavní soupravu nosit po dlouhou dobu a přitom se stále cítit komfortně.
wear (juga: apparel, clothing, dress, garb)
volume_up
oděv {mask.}
They wear bright colors, rose and blue, like Eastern dress."
Mají na sobě pestrobarevné oblečení, růžové a modré, jaké má orientální oděv."
It was not the kind of outfit that I normally wear, but it was far from the Michelin Man suit that I had anticipated.
Nebyl to oděv, jaký nosím obvykle, ale nevypadal ani jako kombinéza panáčka Michelina, kterou jsem očekávala.
There is also pollution, wear on the car, and time.
Ale máme tu také znečištění, opotřebení auta, a čas.
wear
volume_up
otěr {mask.}

Contoh penggunaan untuk "wear" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe wake up in the morning and we open the closet and we feel that we decide what to wear.
Ráno se vzbudíme, otevřeme skříň, a myslíme si, že se sami rozhodneme, co si oblečeme.
EnglishI know you're there because I can hear you, but I can't see you because I normally wear glasses.
Vím, že tu jste, protože vás slyším, ale sledovat vás nemůžu, protože nosím brýle.
EnglishAnd the captain would wear a cap everyday and join in the regalia.
A kapitán nosil ten klobouk každý den, a sám se zapojil do oslav.
EnglishTroops are instructed to wear protective clothing when dealing with DU munitions.
Vojenské jednotky jsou usměrňovány, aby nosily ochranné oděvy, když manipulují s municí obsahující ochuzený uran.
EnglishBut still, there were all kinds of questions about -- "did you wear a hat?"
Ale stále tu byly všechny ty otázky jako Nosila jsi klobouk? ~~~ Jak krátká byla tvoje sukně?
EnglishThey wear uniforms and enjoy the support of a former government minister.
Mají uniformy a podporu bývalého ministra vlády.
EnglishCould you put your hand up if you wear glasses or contact lenses, or you've had laser refractive surgery?
Můžete zvednout ruku, jestli nosíte brýle nebo čočky, nebo jste absolvovali laserovou korekci?
EnglishOf course, the best solution would be for us not to eat them at all and for us not to wear animals in the form of furs.
Nejlepším řešením by pro nás bylo vůbec je nejíst a neoblíkat se do jejich kůží.
EnglishThere are a number of you here who wear particular T-shirts because you are against a type of power.
Je mezi vámi řada lidí, kteří na sobě mají zvláštní tričko, protože jsou proti jednomu typu energie.
EnglishHe was wearing a t-shirt like the one I wear now.
Měl tričko, které mám teď i já. ~~~ Je to nástroj.
EnglishI was really concerned about having to wear this gadget on my face.
EnglishYou can wear headphones instead of muting your speakers to keep unwanted audio out of your narration.
Pokud chcete, aby se v komentáři neobjevovaly žádné nežádoucí zvuky, můžete místo ztlumení reproduktorů použít sluchátka.
EnglishEverdry4 was created for demanding and recreational divers wanting easy-to-wear advanced dry suit protection.
Nabízí stejně komfortní pocit, jaký je u mokrých obleků - je tedy skvělým vybavením pro jeskynní i vrakové potápění.
EnglishThe clothes that we wear have often been around the world before they end up with the EU's consumers as finished products.
Oděvy, které si oblékáme, často oběhnou svět, než se ke spotřebitelům v EU dostanou jako konečné produkty.
EnglishMy first question was, naturally, what was I going to wear? (Laughter) A uniform, she said, and asked for my measurements.
Mou první otázkou přirozeně bylo: co si vezmu na sebe? ~~~ (smích) Uniformu, řekla a zeptala se mě na míry.
EnglishYou have heard the reasons - it is not practical, it is too costly and sheep farmers quite simply will not wear it.
Důvody jste slyšel - není to praktické, je to příliš nákladné a chovatelé ovcí si to zcela prostě nemohou dovolit.
EnglishSeventeen per cent of accidents are caused by failure to wear a seat-belt, and approximately 4% by jumping red lights.
Sedmnáct procent dopravních nehod je způsobeno nepoužitím bezpečnostního pásu a přibližně 4 % jízdou na červenou.
EnglishIn addition, we want to ensure that those members of staff who wear uniforms have not merely been educated at the defence college.
Kromě toho chceme zajistit, aby uniformovaní zaměstnanci nebyli vzděláni pouze na vysoké škole obrany.
EnglishFirst, you have to wear your clothes inside out.
Musíš si nejdřív obléct věci obráceně.
EnglishWear your old shoes in, your new shoes out.
Noste své staré boty dovnitř, nové ven.