Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Ceko untuk "well"

EN

"well" bahasa Ceko terjemahan

volume_up
well {kt sft}
volume_up
well {kt bnd}
volume_up
Welles {kt bnd yg tpt}
CS
EN

well {keterangan}

volume_up
As is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Jak dobře víme, našim zájmům nejvíce prospěje, když budeme vystupovat jednotně.
It is not serving the people of Europe well; it is not serving the farmers of Britain well.
Tato politika neslouží dobře lidem Evropy; neslouží dobře ani zemědělcům v Británii.
The interinstitutional cooperation worked well and produced good results.
Interinstitucionální spolupráce dobře fungovala a přinesla dobré výsledky.
well
volume_up
no {kt partikel}
. ♫ (Laughter) Itay Talgam: So we'll have a little chat later.
Publikum: ♫ óóóóóóóó ♫ (smích) No no, o tom si ještě promluvíme.
"Well, how many words do I get this time?" ~~~ "I think, well, you get two.
"Myslím, no, dostanete dvě.
And they thought, "Well, we've got electricity, we'll plug somebody into the wall.
A pak je napadlo: "No, elektřinu máme, pojďme někoho zapojit do zásuvky.
well
volume_up
nuže {kt partikel}
Well, a judge said yes, but only if the dad leaves the house and checks into a motel.
Nuže, soudce řekl ano, ale pouze pokud otec opustí dům a ubytuje se v motelu.
Well, the principle here applies to anything that is copied with variation and selection.
Nuže, tento princip platí pro všecko, co se kopíruje s proměnlivostí a výběrem.
Well, ladies and gentlemen, that is not the case. Not in any way.
Nuže, dámy a pánové, není to pravda. v žádném případě.
This is the perfect time to have well-targeted, well-prepared proposals and take them through.
Je skvělá doba na správně zacílené a správně připravené návrhy a na jejich provedení.
That is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market.
To je nejlepší způsob jak zajistit, že budeme mít správně fungující vnitřní trh.
Secondly, only a well-informed individual is able to make right decisions.
Za druhé, jen dobře informovaný jedinec se může správně rozhodovat.
well
volume_up
tedy {kt partikel}
Well then, there are plenty of opportunities for making serious savings.
Dobrá tedy, existuje řada příležitostí, jak dosáhnout výrazných úspor.
All's well that ends well, as we say in Germany?
Platí tedy v tomto případě "Konec dobrý, všechno dobré", jak říkáme v Německu?
And happiness, of course, is such a vague word, so let's say well-being.
"Štestí" je samozřejmě vágní slovo, řekněme tedy "pocit duševní pohody".
well
volume_up
inu {kt partikel}
Well, let's start with Faron Young -- who was born incidentally in 1932.
Inu, začněme s Faronem Youngem -- který se narodil, náhodou, v roce 1932.
Well, it's based on avoidance, not aspirations.
Inu, je založen na předcházení, nikoli aspiraci.
Are you just going to say: well, it does not really matter - these products are going to be coming in anyway?
Řeknete jen: inu, na tom opravdu nezáleží - a tyto přípravky se budou stejně dál dovážet?
well
volume_up
nu {kt partikel}
Well, we agree with you and we expect the Commission to use that opportunity.
Nu, souhlasíme s vámi a očekáváme, že Komise tuto příležitost využije.
you may argue, "Well, maybe Country A is China and Country B is India."
mohli byste říct: „Nu, možná je Zemí A Čína a Zemí B Indie.“
Well, I defy those who believe the opposite to prove that we can build Europe without Europeans!
Nu, vzepřu se těm, kteří tvrdí pravý opak, že můžeme budovat Evropu bez Evropanů!
But there's no way to treat animals well, when you're killing 10 billion of them a year.
Ale neexistuje způsob, jak s nimi zacházet pěkně, pokud jich zabíjíte 10 miliard ročně.
Bill Gates put it very well when he was traveling through Saudi Arabia.
Bill Gates to řekl velmi pěkně když cestoval po Saudské Arábii.
You are applauding her, but it could not have been any other way: we have trained her well within our group.
Tleskáte jí, a to právem, jinak to ani dopadnout nemohlo: v naší skupině jsme ji pěkně vyškolili.

Contoh penggunaan untuk "well" di bahasa Ceko

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishWe're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
Jsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
English(PT) As is well known, we are very critical of this reform of the sugar sector.
(PT) Jak je dobře známo, k této reformě odvětví cukru se stavíme velmi kriticky.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Členské státy samozřejmě dodávají zbraně i do krizových a konfliktních oblastí.
EnglishI am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.
Jsem si dobře vědoma jejího odhodlání a vím, že si přeje, aby tento návrh uspěl.
EnglishI understand very well the sensitivities around this issue in many Member States.
Velmi dobře chápu, jak citlivá tato záležitost v některých členských státech je.
EnglishThat is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market.
To je nejlepší způsob jak zajistit, že budeme mít správně fungující vnitřní trh.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Jak dobře víme, našim zájmům nejvíce prospěje, když budeme vystupovat jednotně.
EnglishWell, since I'm not seeing the hand, it appears that what I'm stating is true.
Nuže, jelikož nevidím žádnou zvednutou ruku, zdá se, že to co tvrdím, je pravda.
EnglishIs it because of an as yet not well understood psychological or cultural factor?
Je to kvůli tomu, že dosud řádně nechápeme psychologický nebo kulturní faktor?
EnglishMr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
Pane předsedající, nejprve bych chtěl zpravodajce říci, že odvedla dobrou práci.
EnglishWe do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline.
Nemusíme schválit plynovod Nord Stream, mohli bychom schválit také plynovod Amber.
EnglishAnd nobody knows how hard that is, but we'll probably find out in a few years.
A nikdo neví, jak náročné to je, ale pravděpodobně na to během pár let přijdeme.
EnglishWell, there are many reasons, and you heard some of them in the short talk today.
Existuje mnoho důvodů a některé z nich jste slyšeli v dnešním krátkém vystoupení.
EnglishWe ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
Zajišťujeme volnou soutěž a levné zboží, a to je všechno velmi dobré a správné.
English(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
(PL) Pane komisaři, provádění Lisabonské strategie nepostupuje příliš zdařile.
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Myslím si, a tím skončím, že si Komise při předkládání tohoto návrhu vedla dobře.
EnglishWe will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Celkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
EnglishIt is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.
To není otázka neustálého předefinovávání našich cílů, protože ty známe dobře.
EnglishWe were well represented at the Morocco Summit because both Presidents were there.
Byli jsme dobře zastoupeni na summitu v Maroku, protože tam byli oba předsedové.
EnglishWe all know - and we know full well - that the Greek issue is a European issue.
Všichni víme - a víme to velmi dobře - že řecký problém je problémem evropským.