Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "7 have"


Menunjukkan hasil untuk "to have" "7 have" is currently not in our dictionary.
EN

"7 have" bahasa Denmark terjemahan

EN

to have [had|had] {kata kerja}

volume_up
Mr President, I am glad to have the opportunity to speak in this historic debate.
Hr. formand, det glæder mig at lejlighed til at ordet i denne historiske forhandling.
This would certainly have an effect on companies ' recruitment policy.
Dette ville dog helt sikkert konsekvenser for virksomhedernes ansættelsesadfærd.
The fishermen have a vested commercial interest in seeing cod stocks recover.
Fiskerne har en kommerciel interesse i at torskebestandene genoprettet.
to have (juga: to have got)
We have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
Vi have et Alter hvorfra de som tjene ved Tabernaklet ikke have Ret til at spise.
Generally speaking, women must have the opportunity to take on paid employment.
Generelt skal flere kvinder have mulighed for at have erhvervsarbejde.
No, but Europe will have a standpoint and that is the one which will have authority.
Det er sandt, men Europa vil have en holdning, og den vil have vægt.
In this instance, are we going to have both a statement as well as a resolution?
Skal vi denne gang modtage ikke blot en redegørelse, men også et beslutningsforslag?
However, the reality is that people travel and we have to travel for health.
Men kun en enkelt patient valgte at tage til Irland for at modtage valgfri behandling.
Instead, they have decided to muddle through this six-month Presidency as best they can.
Disse lande vil derfor miste omkring 60 % af de penge, de har mulighed for at modtage.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
Desuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
According to the latest information we have received, it should be ready by 2006.
Ifølge de seneste oplysninger skulle spildevandsrensningen kunne påbegyndes i 2006.
Europe should naturally have organised this internal rail market much earlier.
Europa skulle naturligvis have organiseret det indre jernbanemarked meget før.

Terjemahan serupa untuk "7 have" dalam bahasa Denmark

to have kata kerja

Contoh penggunaan untuk "7 have" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYou will see in item 7 that I have been named as Mr rather than Mrs McNally.
De vil se i punkt 7, at der foran mit navn står» hr.« i stedet for» fru« McNally.
EnglishIn France, for example, only 2,000 of 7,000 asylum applications have been accepted.
For Frankrigs vedkommende blev eksempelvis kun 2.000 af de 7.000 asylansøgninger imødekommet.
EnglishIt is estimated that by 2015, the global population will have reached 7.5 billion.
Man skønner, at der vil være 7,5 milliarder mennesker inden 2015.
EnglishOf these, 11 were accepted verbatim and 7 have been incorporated in the compromise amendments.
Deraf er 11 blevet overtaget uændret, og 7 er indgået i kompromisændringsforslagene.
EnglishAlso, Amendment Nos 6, 7, 10 and 11 have been cancelled.
Jeg gør endvidere opmærksom på, at ændringsforslag 6, 7, 10 og 11 er annulleret.
EnglishAs Mr Wurtz has just said, the G7 have been talking again about boosting real demand.
G7-landene taler, som vores kollega Wurtz netop sagde, igen om en genoplivning af den effektive efterspørgsel.
EnglishGermany, for example has 5.7 members of staff for every expenditure of 10 million dollars, whereas we have 2.7.
For eksempel har Tyskland 5, 7 medarbejdere for hver ti millioner dollar i udgifter, hvor vi har 2, 7.
EnglishFourthly, we have Article 7 of the Treaty, to which the Council in Nice added a warning mechanism.
For det femte har vi modtaget Kommissionens meddelelse fra oktober 2003, hvor denne reviderede artikel 7 blev beskrevet.
EnglishOnly 7 % have started to prepare themselves in this way.
Kun 7 % af dem er påbegyndt forberedelserne.
EnglishUnfortunately these 7 ACP countries have not chosen education as a priority sector in their cooperation with the Community.
Desværre har disse syv AVS-lande ikke valgt uddannelse som en prioriteret sektor i deres samarbejde med EU.
EnglishMr President, I was probably the first to hear about the terrorist attack this morning at 7.40, so I have known about it for a while now.
Hr. formand, jeg er med stor sandsynlighed den første, der hørte om attentatet her til morgen kl.
EnglishThen, the 21 least populated countries, representing 30 % of the population, will have 50.7 % of the votes in the Council.
21 lande, som er de mindst folkerige, og som udgør 30 % af EU ' s befolkning, får således 50,7 % af stemmerne i Rådet.
EnglishIf no such evidence exists, the fact that 7 200 offences have been alleged cannot be allowed to rest.
Hvis der derimod ikke foreligger nogen lovovertrædelser, kan det ikke blive hængende i luften, at der angiveligt er sket 7.200 overtrædelser.
EnglishOut of total payments amounting to ECU 31.4 million, so far excess payments of ECU 4.7 m have been identified.
Af betalinger i størrelsesordenen ECU 31, 4 millioner er der indtil nu konstateret overskridelser i størrelsesordenen ECU 4, 7 millioner.
EnglishOnly 7 % have begun preparations.
Kun 7 % er påbegyndt forberedelserne.
EnglishParticularly as an Austrian, I can say that in recent years, with a population of 7 million, we have accepted a million refugees.
Netop som østriger kan jeg sige, at vi i de sidste årtier med en befolkning på syv millioner har optaget en million flygtninge.
EnglishAs a result, 11 areas of the region concerned have been polluted, hundreds of thousands of people are in hospital and 7 have died.
Som følge heraf er 11 områder i den berørte region blevet forurenet, hundredtusindvis af mennesker er hospitalsindlagt, og syv er døde.
EnglishSo I cannot support Amendments Nos 2 and 7 which have the effect of dropping all references to trans-European rail freight freeways.
Så jeg kan ikke støtte ændringsforslag 2 og 7, der fører til, at enhver henvisning til transeuropæiske hurtigruter for godstog droppes.
EnglishIf anyone had said back in 1993 that Greece would achieve these objectives in just 7 years, they would have been laughed at.
Hvis man i Grækenland i 1993 havde sagt, at landets økonomi ville opnå disse mål efter blot syv år, havde man ikke taget vedkommende alvorligt.
EnglishBut 1.7 billion people have no access to clean drinking water and as many as three billion have no access to sanitary facilities.
Men 1,7 milliarder mennesker har ingen adgang til rent drikkevand, og der er endda 3 milliarder, som ikke har adgang til sanitære faciliteter.