Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Denmark untuk "practically"

EN

"practically" bahasa Denmark terjemahan

EN practically
volume_up
{keterangan}

practically (juga: about, almost, nearly)
The greatest exchange operation in history has taken place practically without mishap.
Historiens største ombytningsoperation har fundet sted næsten uden vanskeligheder.
It is so light that we are going to have practically no company harmonisation.
Så let, at der næsten ikke bliver nogen arbejdsmarkedsharmonisering.
In addition, it is an area with practically no added value of its own.
Desuden er det et område, som i praksis næsten ikke har nogen egen værdiskabende effekt.
practically
A bit of both would not only lack credibility, but is also practically impossible.
Lidt af begge dele vil ikke kun være utroværdigt, men også praktisk umuligt.
Might that not after all be a possibility, legally and practically?
Juridisk og praktisk kunne dette vel alligevel være en mulighed?
In practically every sphere of activity, serious inequalities still exist.
Inden for praktisk talt alle aktivitetsområder gør der sig ganske stor ulighed gældende.
practically (juga: virtually)
In practically every sphere of activity, serious inequalities still exist.
Inden for praktisk talt alle aktivitetsområder gør der sig ganske stor ulighed gældende.
With some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
Med nogle undtagelser er praktisk talt hver fiskeart i mere eller mindre stærk grad overfisket.
This is practically the only remaining issue of interest.
Det er praktisk talt det eneste interessante spørgsmål, der står tilbage.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "practically":

practically
English
practical

Contoh penggunaan untuk "practically" di bahasa Denmark

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishPractically all institutions have rules on access to documents in all languages.
Så godt som alle institutioner har regler om adgang til dokumenter på alle sprog.
EnglishThe fact is, treatment is practically non-existent in most of these countries.
Således er behandling nærmest ikkeeksisterende i størstedelen af disse lande.
EnglishI think it is something that cannot be practically applied or monitored.
Jeg mener, at det er noget, som i praksis ikke kan håndhæves eller kontrolleres.
EnglishSecondly, it would, in my view, be practically impossible to administer.
Hvem i alverden skulle tælle de badende hver dag ude på de europæiske strande.
EnglishThe result is that we have practically nothing to show for all our efforts!
Resultatet er blevet, at bjerget har barslet og født den mus, vi nu ser!
EnglishBut they are asked to practically give their oil away and then buy food.
Men vi fratager dem både den olie, der tilhører dem, og de fødevarer, som de kan købe.
EnglishIn the Netherlands and in Ireland, the introduction of the euro is practically completed.
I Nederlandene og i Irland er indførelsen af euroen så godt som afsluttet.
EnglishMoreover, there is a need for our proposals to be implemented practically without delay.
Desuden beder man os om at føre vores forslag ud i livet hurtigst muligt.
EnglishSuch an initiative would cost practically nothing, whilst also being a significant help.
Folk, der bruger ulovlige stoffer i sport, er ikke andet end snydepelse.
EnglishThe Lebanese conflict is taking place near us, practically on our doorstep.
Den libanesiske konflikt udspiller sig meget tæt på EU ' s grænser.
EnglishSo I, in fact, said practically the opposite of what you have just said.
Så jeg sagde altså stort set det modsatte af det, De netop sagde.
EnglishThe Commission can also welcome practically everything in the report.
Kommissionen kan også gå ind for stort set alt i denne betænkning.
EnglishThis is practically the only issue on which we are asking the Intergovernmental Conference to decide!
Det er faktisk det eneste, som vi beder regeringskonferencen om at tage stilling til!
EnglishIt is doing practically nothing to implement directives on public contracts or the environment.
Direktiver vedrørende offentlige udbud, reglerne vedrørende miljø - de håndhæves stort set ikke.
EnglishWe had reached agreement on practically all the points in committee, as Mr Herman said.
Vi har i Udvalget opnået enighed på stort set alle punkter, således som kollega Herman har redegjort for.
EnglishPractically every point places the emphasis on increased supranationality within the EU.
I så godt som hvert eneste punkt understreges betydningen af en styrkelse af det overstatslige element i EU.
EnglishAs you know, this is practically the last time that I will have the honour of presiding over this House.
Som De ved, er det så godt som sidste gang, at jeg har den ære at præsidere over Parlamentet.
EnglishIts adoption of the regulation on the liberalisation packages is the most practically significant measure.
Den største praktiske betydning har overtagelsen af forordningen om liberaliseringspakkerne.
EnglishWe must not forget that these global loans at the moment are practically one third of the bank's new loans.
Vi må ikke glemme, at globallånene i øjeblikket udgør ca. en tredjedel af EIB ' s nye udlån.
EnglishIn many countries this infrastructure is practically non-existent.
I mange stater findes der næppe en sådan infrastruktur.