Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to assign"

EN

"to assign" bahasa Finlandia terjemahan

EN

to assign [assigned|assigned] {kata kerja}

volume_up
1. lazim
The Council can hardly assign the Commission the task of taking the initiative.
Neuvosto ei oikeastaan voi antaa komissiolle toimeksi aloitteen tekemistä.
Unfortunately, they forgot to assign a role to the European Parliament.
Mutta on hyvin valitettavaa, että siinä on unohdettu antaa osa myös Euroopan parlamentille.
We cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them.
Emme voi antaa EU:lle uusia tehtäviä ja sitten olla maksamatta niistä.
Should some of these people really be assigned to living in poverty?
Pitäisikö jotkut näistä ihmisistä todella määrätä elämään köyhyydessä?
However, assigning funding for the 'projects' in this context is not appropriate, and I have to reject that part of Amendment No 5.
Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista määrätä "hankkeiden" rahoittamisesta, ja minun on torjuttava tuo osa tarkistuksesta 5.
These are the main aims to which the resources which the Union is planning to devote to combating climate change in Europe should really be assigned.
Nämä ovat päätavoitteita, joihin ne resurssit, jotka unioni suunnittelee kohdistavansa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun Euroopassa, pitäisi todella määrätä.
System administrators and users with administrator accounts on computers can assign permissions to individual users or groups.
Järjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan tili, voivat myöntää oikeuksia yksittäisille käyttäjille tai ryhmille.
System administrators and people with administrator accounts on computers can assign permissions to individual users or groups.
Järjestelmänvalvojat ja henkilöt, joilla on järjestelmänvalvojan tili, voivat myöntää oikeuksia yksittäisille käyttäjille tai ryhmille.
Between 2002 and 2007, the European Commission assigned a total of EUR 1 400 000 000 in aid to that country.
Vuosina 2002-2007 Euroopan komissio myönsi Afganistanille kaikkiaan 1 400 miljoonaa euroa tukea.
When you create a custom user group, you can choose which rights to assign.
Kun luot mukautetun käyttäjäryhmän, voit valita, mitä järjestelmäoikeuksia sille annetaan.
For example, if you select a picture, and then press the MORE button on the remote, you'll see options to rotate the picture or assign a star rating to it.
Jos esimerkiksi valitset kuvan ja painat kaukosäätimen MORE-painiketta, näkyviin tulee vaihtoehdot kuvan kiertämisestä ja tähtiluokituksen antamisesta
For example, if you click Rated 2 stars or higher, you will stream media that has been assigned a rating of 2 stars or higher in the Player library.
Jos esimerkiksi valitset Vähintään kaksi tähteä, kaikki sellaiset Media Player -kirjaston mediatiedostot virtautetaan, joiden luokitus on vähintään kaksi tähteä.
2. hukum
Clearly, the division of responsibilities that results from subsidiarity assigns the role of strike-breaker to the Member States.
Selvästikin kuuluisasta toissijaisuudesta seuraava vastuualueiden jako siirtää lakonrikkojien roolin jäsenvaltioille.
In the event of a health problem (defined homogeneously throughout the EU) the crew member must be re-assigned as ground crew.
Siinä tapauksessa, että ilmenee terveysongelmia (EU: n yhdenmukaisesti määrittelemiä), työntekijä pitää siirtää kenttähenkilökuntaan.
Assigning powers to European institutions is a failure to appreciate the fact that care is provided between people at the micro level.
Toimivallan luovuttaminen yhteisön toimielimille merkitsee sen tosiseikan unohtamista, että hoitoa annetaan ihmisten kesken mikrotasolla.

Contoh penggunaan untuk "to assign" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYou can assign mouse buttons to perform different commands in different programs.
Voit määrittää hiiren painikkeita suorittamaan eri komentoja eri ohjelmissa.
EnglishYou can assign a macro recorded in IntelliType Pro to a key or a mouse button.
Voit määrittää IntelliType Prossa tallennetun makron näppäimelle tai hiiren painikkeelle.
EnglishYou can assign a macro recorded in IntelliPoint to a key or a mouse button.
Voit määrittää IntelliPointissa tallennetun makron näppäimelle tai hiiren painikkeelle.
EnglishThe attempt to assign sites for various new EU bodies also descended into farce.
Yrityksestä saada EU:n uudet virastot sijoitettua tuli myös farssi.
EnglishYou can assign these keys to open your favorite Web pages, files, or folders.
Voit määrittää näitä näppäimiä usein käyttämiesi WWW-sivujen, tiedostojen tai kansioiden avaamiseen.
EnglishTo record more than two game key sequences, assign more than one button to Gaming Toggle.
Jos haluat tallentaa enemmän kuin kaksi pelinäppäinsarjaa, määritä pelipainikkeiksi useampi painike.
EnglishYou can assign a keyboard shortcut, such as CTRL+P (Print), to a key or mouse button.
Voit määrittää näppäimelle tai hiiren painikkeelle pikanäppäinyhdistelmän, esimerkiksi CTRL+P (Tulosta).
EnglishIn this area, we intend to assign an important role to small and medium-sized enterprises as well.
Aiomme tällä alalla osoittaa merkittävän aseman myös pienille ja keskisuurille yrityksille.
EnglishMost network routers assign IP addresses automatically as devices connect to the network.
Useimmat verkon reitittimet määrittävät IP-osoitteet automaattisesti, kun laitteet liitetään verkkoon.
EnglishI teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.
Opetan ihanan älykkäitä opiskelijoita ja annan heille 20 prosenttia vähemmän tehtäviä kuin ennen annoin.
EnglishAnd how are we going to assign what the responsibility and the causes are, outside of a court of law?
Miten aiomme langettaa vastuun ja syyt lakituvan ulkopuolella?
EnglishOpens the Macro editor so that you can create a new macro and assign or modify an existing macro.
Avaa makroeditorin, jossa voit luoda uuden makron sekä määrittää aiemmin luodun makron tai muokata sitä.
EnglishYou assign the five licenses to users who post documents for the entire company to read.
Voit määrittää viisi käyttöoikeutta käyttäjille, jotka julkaisevat koko yrityksen luettavissa olevia asiakirjoja.
EnglishBefore you get started, you need to create a shortcut for the program to which you want to assign a keyboard shortcut.
Ennen kuin aloitat, luo pikakuvake ohjelmasta, jolle haluat määrittää pikanäppäimen.
EnglishI am not sure that there was a need or obligation to assign priority to particular rail corridors.
Mielestäni ei ehkä ollut tarpeellista eikä pakollista asettaa tiettyjen käytävien varustamista etusijalle.
EnglishThe Assign it to a contact option only appears if the device has one or more contacts on it.
Liitä se yhteyshenkilöön -vaihtoehto on näkyvissä vain, jos laitteeseen on tallennettu vähintään yksi yhteystieto.
English(For more information, see Create and assign a ringtone for your mobile phone using Device Stage.)
(Lisätietoja on ohjeaiheessa Matkapuhelimen soittoäänen luominen ja ottaminen käyttöön Device Stagen avulla.)
EnglishSo then one day Isabel Allende wrote to us and said, "Hey, why don't you assign a book with high school students?
Eräänä päivänä Isabel Allende kirjoitti meille ja sanoi: "Hei, miksette tee kirjaa lukiolaisten kanssa?
EnglishLets you assign a keyboard shortcut to a mouse button.
Voit määrittää hiiren painikkeelle pikanäppäimen.
EnglishYou can switch between three banks of six programmable macro keys to assign up to 18 macros per profile.
Voit määrittää profiiliin enintään 18 makroa.