EN

board {kata benda}

volume_up
1. lazim
board (juga: committee)
In addition to that, the food safety authority will have a board.
Sen lisäksi elintarviketurvallisuusviranomaisella on johtokunta.
The Executive Board at work in the meeting room in December 2003
Johtokunta kokoushuoneessaan joulukuussa 2003.
The Board of Governors is dealing with these issues very seriously.
Johtokunta ottaa näiden kysymysten käsittelyn hyvin vakavasti.
It is preparing to decriminalise environmental offences across the board.
Hallitus suunnittelee ympäristörikkomuksista annettavien rangaistusten poistamista kautta linjan.
The company's management and/or Board of Directors is responsible for the company's commitments.
Yhtiön johto ja/tai sen hallitus on vastuussa yhtiön sitoumuksista.
The Swedish Government has taken the criticism concerned on board.
Ruotsin hallitus on ottanut asiaa koskevan kritiikin huomioon.
board (juga: committee)
European Statistical Governance Advisory Board (vote)
Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta (äänestys)
Secondly, the Statistical Governance Advisory Board is a useful complement to the Advisory Committee.
Toisekseen, tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta täydentää hyödyllisesti neuvoa-antavaa komiteaa.
European Statistical Governance Advisory Board - European Statistical Advisory Council (debate)
Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta - Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea (keskustelu)
Perhaps you can help in some way to ensure that this board, which will have historic importance one day, is displayed on the wall in front of the Council.
Ehkä voitte jollain tavoin auttaa varmistamaan, että kyseinen taulu, jolla on jonain päivänä historiallista merkitystä, kiinnitetään seinälle neuvoston eteen.
board (juga: stave)
The board is divided by a center partition called the bar.
Lauta on jaettu keskeltä kahtia muurilla.
board (juga: disc, disk, leaf, plate)
board (juga: gameboard)
2. ilmu pelayaran
board
board
board
3. olahraga

Contoh penggunaan untuk "board" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishEach nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Kunkin valtion tarpeet ovat omanlaiset, ja EU:n olisi vihdoin ymmärrettävä tämä.
EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Pidän myös tärkeänä matkustamomiehistön ammatillisen pätevyyden tunnustamista.
EnglishWe agree, we take them on board and we will try to translate them into reality.
Hyväksymme ne, otamme ne huomioon ja pyrimme toteuttamaan niitä myös käytännössä.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Siksi kehotankin teitä osoittamaan maalaisjärkeä ja palaamaan työpöytänne ääreen.
EnglishCan you give us some idea whether there will be any across-the-board reductions?
Voisitteko selkeyttää ajatuksiamme siitä, onko yleisleikkauksia odotettavissa?
EnglishThis is something which a sensitive and democratic Europe has to take on board.
Tämä on jotain sellaista, joka herkän ja demokraattisen Euroopan on hyväksyttävä.
EnglishAs though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action' .
Samalla tavalla kuin elokuvaa tehtäessä nostamme klaffin ja huudamme: Action .
EnglishThey were not interested, it was offered to them, and then they came on board.
Heitä ei kiinnostanut, mutta heille tarjottiin tilaisuus ja he lähtivät mukaan.
EnglishThe report’s recommendations should be taken on board by all relevant parties.
Kaikkien suurten puolueiden pitäisi kannattaa mietinnössä esitettyjä suosituksia.
EnglishLet me conclude with a thought that I ask Members of this House to take on board.
Saanen päättää ajatukseen, jonka pyydän parlamentin jäsenten ottavan huomioon.
EnglishBut I have taken on board your suggestion and I will give it further consideration.
Olen kuitenkin pannut ehdotuksenne merkille ja tarkastelen sitä myöhemmin lisää.
EnglishWe have expected the citizens to take on board the transition from EEC to EC to EU.
Me vaadimme kansalaisia ymmärtämään muutoksen EEC:stä EY:ksi ja edelleen EU:ksi.
EnglishIf we have a common policy, then the sanctions should apply across the board.
Jos meillä on yhteinen politiikka, myös seuraamuksia on sovellettava kaikkialla.
EnglishI take on board your question about Irish law and Irish recruitment practices.
Ymmärsin kysymyksenne Irlannin laista ja irlantilaisista rekrytointimenetelmistä.
EnglishSecondly, each Member State should have a representative on the Management Board.
Toiseksi jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava edustaja hallintoneuvostossa.
EnglishI have one amendment to my report and I ask the Commissioner to take it on board.
Minulla on yksi tarkistus mietintööni, ja pyydän komission jäsentä hyväksymään sen.
EnglishThe second point is the appointment of the members of the ECB's Executive Board.
Toinen asia, josta haluan puhua, on EKP:n johtokunnan jäsenten nimittäminen.
EnglishThe Council has not taken all Parliament's demands on board in its common position.
Neuvosto ei ole sisällyttänyt yhteiseen kantaansa kaikkia parlamentin vaatimuksia.
EnglishYou mentioned the macrosupervision area of the European Systemic Risk Board.
Mainitsitte Euroopan järjestelmäriskikomitean makrotason vakauden valvonnan alan.
EnglishThe changing game value is tracked by the doubling cube on the right of the board.
Pelin muuttuvaa arvoa seurataan laudan oikealla puolella olevalla tuplauskuutiolla.