EN

committees {jamak}

volume_up
committees
Ethics committees will assess the adequacy and completeness of the written information.
Eettiset komiteat arvioivat kirjallisten tietojen täydellisyyttä ja selkeyttä.
Eurosystem/ESCB committees, the Human Resources Conference (HRC) and the Budget Committee (BUCOM)
Eurojärjestelmän/EKPJ:n komiteat, henkilöstöasioiden konferenssi ja budjettikomitea
All other existing committees dealing with related matters will be disbanded.
Kaikki muut nykyisin toimivat tämän alan komiteat lakkautetaan.

Contoh penggunaan untuk "committees" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishI have also had an opportunity to discuss the issue in the various committees.
Minulla on myös ollut mahdollisuus keskustella tästä asiasta eri valiokunnissa.
EnglishCertainly, the administrative committees sometimes work with very short deadlines.
Hallintokomiteat työskentelevät kuitenkin toisinaan melko lyhyellä varoitusajalla.
EnglishIt cannot be allowed in the work of the committees or in any other context.
Sitä ei voida sallia valiokuntatyöskentelyssä eikä missään muussakaan yhteydessä.
EnglishThe Member States central banks’ experts are also members of the committees of
Samoin uusien jäsenvaltioiden keskuspankkien asiantuntijat ovat nyt Euroopan
EnglishWe have committees for this purpose, and sometimes reading a good book has its uses.
Meillä on sitä varten valiokuntia, ja joskus on myös hyödyllistä lukea hyvä kirja.
EnglishThe coming weeks of questions by the committees promise to be interesting.
Valiokuntien kuulemistilaisuuksia sisältävät viikot tulevat olemaan jännittäviä.
EnglishIt is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.
On aika, että asiasta vastaavat parlamentin valiokunnat tarkastelevat tätä kysymystä.
EnglishIn other words, it is an amalgamation of committees whose number is also increasing.
Se on paremminkin sellaisten komiteoiden summa, joiden lukumäärä niin ikään kasvaa.
EnglishWe enjoyed constructive cooperation in the committees, which produced good results.
Teimme valiokunnissa rakentavaa yhteistyötä ja saimme aikaan hyviä tuloksia.
EnglishI think that it is natural that level three committees have two different roles.
Mielestäni on luonnollista, että tason 3 komiteoilla on kaksi eri roolia.
EnglishThe new approach implies that the equivalent standardisation committees are active.
Uusi lähestymistapa edellyttää, että vastaavat standardointikomiteat ovat aktiivisia.
EnglishIt smacks of undue haste, and the committees did not know what they were voting on.
Sitä on leimannut tavaton kiire, eikä valiokunnissa ole tiedetty mistä on äänestetty.
EnglishThey will see the Parliament adopt different positions in different committees.
He näkevät parlamentin ottavan asiaan erilaisen kannan eri valiokunnissa.
EnglishAll the Commission's DGs are involved, all the various EP Committees are involved ...
Kaikki komission pääosastot ja kaikki Euroopan parlamentin valiokunnat ovat mukana.
EnglishThere are other committees that have voted against ownership unbundling.
Joissakin muissa valiokunnissa on äänestetty omistajuuden eriyttämistä vastaan.
EnglishI take the view that this would sooner be a role for national Olympic committees.
Minun nähdäkseni se kuuluisi ennemminkin vaikkapa kansallisten olympiakomiteoiden alaan.
EnglishI have put a great deal of effort into obtaining a better dialogue with the committees.
Olen nähnyt paljon vaivaa parantaakseni valiokuntien kanssa käytävää vuoropuhelua.
EnglishEthics committees will assess the adequacy and completeness of the written information.
Eettiset komiteat arvioivat kirjallisten tietojen täydellisyyttä ja selkeyttä.
EnglishI do not therefore believe that there is any kind of problem between the two committees.
Kahden mainitun valiokunnan välillä ei siis mielestäni ole minkäänlaista ongelmaa.
EnglishAppointments to committees (proposal by the Conference of Presidents): see Minutes
Nimitykset valiokuntiin (puheenjohtajakokouksen ehdotus): ks. pöytäkirja

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "committee":

committee