EN cover
volume_up
{kata benda}

1. lazim

volume_up
suoja {kt bnd}
Food safety must not be a cover for protectionism.
Elintarviketurvallisuus ei saa olla protektionismin suoja.
If you're not installing a new sound card, install a slot cover if you have one, and replace the screw.
Jos et asenna uutta korttia, aseta korttipaikan suoja paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.
Suoja, jolla voi kirjoittaa.
cover (juga: asylum, harbor, haven, refuge)
I also support the suggestion to increase the network's competence to cover not only migration but also asylum.
Kannatan myös ehdotusta lisätä verkoston toimivaltaa kattamaan muuttoliikkeiden lisäksi turvapaikka-asiat.
As you have said, Mr President, you have covered important ground on asylum and immigration policy.
Arvoisa puhemies, olette kulkeneet turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa tärkeän matkan - puhuittekin siitä.
What are we to make, for example, of the new title covering freedom of movement, asylum and immigration?
Mitä tulee ajatella esimerkiksi uudesta otsikosta, jonka alle vapaa liikkuvuus, turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat sijoitetaan?
cover (juga: cap, deck, flap, lid)
volume_up
kansi {kt bnd}
This is its cover from November 15, 2010.
Tämä on sen kansi 15. marraskuuta 2010.
On the bottom of the device, remove the battery cover and flip the switch to Bluetooth mode.
Irrota laitteen pohjassa oleva paristolokeron kansi ja käännä kytkin Bluetooth-tilan kohdalle.
When you’re ready to go, snap the cover back on the keyboard to power it down and toss it into your bag or backpack.
Kun olet lähdössä liikenteeseen, sulje kansi, jolloin näppäimistön virta katkeaa ja voit pakata sen kantolaukkuun tai reppuusi.
cover (juga: bumper, cap, guard, hood)
volume_up
suojus {kt bnd}
cover (juga: hideout, hiding, hiding place, lair)
volume_up
piilo {kt bnd}
Te pidätte ne aina kuitenkin aina piilossa.
cover (juga: bed cover, coat, covering, curtain)
volume_up
peite {kt bnd}
cover
cover (juga: jacket, throw)
cover
cover
volume_up
sijaisuus {kt bnd}
cover
cover
cover (juga: coverage)
volume_up
kate {kt bnd}
cover
volume_up
suojakansi {kt bnd}

2. musik

Contoh penggunaan untuk "cover" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe amendments comprehensively cover issues required for the landfill directive.
Tarkistuksissa on laajasti otettu huomioon jätedirektiiviin vaadittavia asioita.
EnglishThe Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
Muistutan, että ympäristövastuudirektiivillä ei kateta taloudellista vahinkoa.
EnglishHowever, these generally cover traditional damage and not environmental damage.
Ne kuitenkin kattavat yleensä tavanomaiset vahingot, eivät ympäristövahinkoja.
EnglishLastly, financial guarantees must be put in place to cover these responsibilities.
Lisäksi on hankittava taloudelliset vakuudet näiden vastuutehtävien hoitamiseksi.
EnglishNor does the directive cover either the transporting of hydrocarbons or GMOs.
Direktiivin soveltamisalaan eivät myöskään kuulu öljykuljetukset eivätkä GMO:t.
EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Olette laajentanut direktiivin koskemaan kaikki eläimiä, ei pelkästään nisäkkäitä.
EnglishFor example, some states cannot even produce enough to cover their own consumption.
Jotkin valtiot eivät edes voi tuottaa tarpeeksi oman kulutuksensa kattamiseksi.
EnglishEU forests and other wooded land cover more than 42% of the EU's surface area.
Metsät ja muut puustoiset alueet kattavat yli 42 prosenttia EU:n pinta-alasta.
EnglishThe directive is not intended to cover the patenting of pure computer programs.
Puhtaita tietokoneohjelmia ei ole tarkoitus sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.
EnglishThe next meeting will be in Africa and will cover the problems of the region.
Seuraava kokous järjestetään Afrikassa, ja siellä käsitellään alueen ongelmia.
EnglishAs for the press, it must be free to cover the events and to do so in safety.
Lehdistön on vuorostaan kyettävä kertomaan tapahtumista vapaasti ja luotettavasti.
EnglishWater levels are not about to rise and cover Bangladesh, quite the contrary.
Vedenpinta ei suinkaan ole nousemassa ja peittämässä Bangladeshia, päinvastoin.
EnglishIn addition, of course, it does not cover all the matters in the third pillar.
100 c artikla ei tietenkään myöskään kata kaikkia kolmannen pilarin asioita.
EnglishHow can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
Miten voimme vähentää kulutustamme tai käyttää siihen myös muita energialähteitä?
EnglishSuch a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.
Tällaisen sertifiointijärjestelmän on katettava koko ketju pellolta autoon saakka.
EnglishShe was the editor then of a magazine called ID, and she gave me a cover story.
Hän oli toimittaja lehdessä nimeltä ID, ja teki minusta lehteen kansijutun.
EnglishI think we have covered everything we wanted to cover before launching into the vote.
(FR) Uskon, että olemme käsitelleet kaikki haluamamme asiat ennen äänestyksiä.
EnglishThe American commitments cover access in what the Commission calls a satisfactory way.
Yhdysvaltojen sitoumukset kattavat tutustumisen komission mielestä tyydyttävästi.
EnglishI emphasise that the UN reforms cover much more than just the Security Council.
Korostan, että YK:n uudistuksissa on kyse muustakin kuin vain turvallisuusneuvostosta.
EnglishIt will be a major stakeholder survey and will cover a broad range of issues.
Tutkimuksessa keskitytään tärkeimpiin sidosryhmiin ja moniin eri alojen kysymyksiin.