Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to create"

EN

"to create" bahasa Finlandia terjemahan

EN

to create [created|created] {kata kerja}

volume_up
If it doesn't, you can create one and then create the recovery drive.
Jos siinä ei ole, voit luoda sellaisen ja luoda sitten palautusaseman.
This reform process will create the conditions required for economic recovery.
Tällä uudistusprosessilla voidaan luoda talouden elpymisen vaatimat edellytykset.
One proposal is to create the Single Market by means of a type approval system.
Ensimmäinen ehdotus on luoda sisämarkkinat tyyppihyväksyntämenettelyn avulla.
However, this must not create any barriers to trade or distortion of competition.
Ne eivät saa kuitenkaan aiheuttaa kaupan esteitä eikä kilpailunvääristymiä.
This indecisiveness is a major problem and will create huge difficulties.
Päättämättömyys on suuri ongelma, ja se aiheuttaa valtavia hankaluuksia.
These intensive farming methods naturally create a number of problems.
Tehokas karjankasvatus aiheuttaa luonnollisesti ongelmia.
At the beginning of 2002, Europe will create its own food safety authority.
Vuoden 2002 alussa Eurooppa perustaa oman elintarvikeviranomaisen.
By the same token, I repeat my proposal to create a European credit rating authority.
Samalla toistan ehdotukseni perustaa Euroopan luottoluokitusviranomainen.
I therefore welcome the Commission's proposal to create a Community patent.
Pidänkin myönteisenä komission ehdotusta perustaa yhteisöpatentti.
Decisions can create an important precedent and affect interest rates.
Päätökset voivat muodostaa tärkeän ennakkotapauksen ja vaikuttaa korkoihin.
She has indicated that it might be appropriate to create a committee of wise men.
Neuvoston puheenjohtaja totesi, että voisi olla tarkoituksenmukaista muodostaa viisasten komitea.
We are aiming to create a Europe where all regions are equal.
Päämääränämme on muodostaa Eurooppa, jossa kaikki alueet ovat tasavertaisia.
My group believes it is superfluous to create a separate working party on 'renewable energy' in the Commission for this coordination work.
Tällaisen yhteensovittamisen edistämiseksi on ryhmäni mielestä turha nimittää erityistä työryhmää " uusiutuva energia" komissioon.

Contoh penggunaan untuk "to create" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishEconomic sanctions will only create a much larger disaster than the one in Iraq.
Taloudelliset pakotteet aiheuttavat vain vieläkin laajempaa tuhoa kuin Irakissa.
EnglishIt would create pressure for better politics in the United States and Australia.
Näin luotaisiin paineita parempaan politiikkaan Yhdysvalloissa ja Australiassa.
EnglishIt is always a challenge to create a real debate and not just to have monologues.
On aina haastavaa saada syntymään aitoa keskustelua eikä pelkkiä yksinpuheluja.
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jos toivomme menestystä Kööpenhaminassa, meidän on perustettava sopeutumisrahasto.
EnglishA constitution should merely create ground rules for bringing the laws into being.
Perustuslailla pitäisi ainoastaan antaa perussäännöt lainsäädännön laatimisesta.
EnglishThe name you enter is used to create Web and e-mail addresses for your services.
Antamaasi nimeä käytetään luotaessa WWW- ja sähköpostiosoitteet palveluillesi.
EnglishWindows 8 and Windows RT include a built-in tool to create a USB recovery drive.
Windows 8 ja Windows RT sisältävät sisäisen työkalun USB-palautusaseman luomiseen.
EnglishThe option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.
Kuvasalasanan luontimahdollisuus näkyy tietokoneen asetuksissa Käyttäjät-sivulla.
EnglishCreate identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Valtaosa työpaikoista syntyy pikemminkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
EnglishThe consumption of drugs and substances that create dependence varies over time.
Huumausaineiden ja riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö vaihtelee eri aikoina.
EnglishWe must also make sure we do not create any new hierarchies between the countries.
Tähän kuuluu myös se, että emme luo uusia arvojärjestyksiä näiden maiden välille.
EnglishYou will need this information when you create an alias at your domain registrar.
Näitä tietoja tarvitaan, kun alias luodaan toimialueen rekisteröintipalveluun.
EnglishIn the left pane, click Create a system repair disc, and then follow the steps.
Valitse vasemmasta ruudusta Luo järjestelmän korjauslevy ja toimi ohjeiden mukaan.
EnglishCreate a Community programme for the protection of forest and woodland against fire;
perustetaan yhteisön ohjelma metsien ja metsämaiden suojelemiseksi tulipaloilta;
EnglishFinally, I must comment on the proposal to create a market in public records.
Lopuksi minun on kommentoitava ehdotusta julkisen tiedon markkinoiden luomisesta.
EnglishThis Commission proposal cannot therefore directly create any additional costs.
Komission ehdotuksesta ei siis suoraan voi aiheutua minkäänlaisia lisäkustannuksia.
EnglishThis could create economies of scale and increase the effectiveness of services.
Näin saataisiin aikaan mittakaavasäästöjä ja tehostettaisiin yksikköjen toimivuutta.
EnglishI also believe in the benefits of the call for the Commission to create databases.
Lisäksi katson tarpeelliseksi, että komissiota pyydetään luomaan tietokantoja.
EnglishMr President, the Lisbon Process is to create the most dynamic economy in the world.
Lissabonin prosessin tavoitteenahan on maailman dynaamisimman talouden luominen.