Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "distinctly"

EN

"distinctly" bahasa Finlandia terjemahan

EN

distinctly {keterangan}

volume_up
It is important that legislation define child pornography as distinctly as possible.
On tärkeää, että lapsipornografia määritellään lainsäädännössä mahdollisimman selvästi.
It is important that legislation defines child pornography as distinctly as possible.
On tärkeää, että lapsipornografia määritellään lainsäädännössä mahdollisimman selvästi.
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
Tällainen asenne on mielestäni hyvin outo, ja se pitäisi tuoda selvästi esiin.
distinctly

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "distinctly":

distinctly
English
distinct

Contoh penggunaan untuk "distinctly" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishIn the debate on enlargement, Slovakia stands out in a distinctly negative way.
Laajentumisneuvotteluissa Slovakia tuodaan esille negatiivisessa valossa.
EnglishThey are distinctly unconvinced by what the Socialists are offering.
He eivät selvästikään ole vakuuttuneita siitä, mitä sosiaalidemokraatit tarjoavat.
EnglishWe played this role very distinctly in the past and we must continue to do so in future.
Aikaisemmin unioni olikin voimakas moottori ja sen on oltava sellainen tulevaisuudessakin.
EnglishAgainst this background, the resources allocated by the EU naturally seem distinctly insubstantial.
EU:n käyttämät varat tuntuvat minusta tässä yhteydessä tietysti erittäin pieniltä.
EnglishBut disadvantage and exclusion may be at a more distinctly social level.
Epäsuotuisa asema ja syrjäytyminen saattavat kuitenkin olla selvemmin yhteiskunnallisia ilmiöitä.
EnglishIncluding the EP in the codecision procedure distinctly demonstrates the role it has.
Euroopan parlamentin ottaminen mukaan yhteispäätösmenettelyyn osoittaa selkeästi sillä olevan aseman.
EnglishConcerning the identity of the operation, I distinctly mentioned the logo and the discussion.
Operaation identiteettikysymyksen osalta mainitsin nimenomaisesti sekä logon että keskustelun.
EnglishI am not a lawyer, but that strikes me as distinctly funny.
En ole lakimies, mutta tämä vaikuttaa minusta erittäin huvittavalta.
EnglishThat gives us a distinctly stronger position in the coming international discussions and negotiations.
Se tekee meistä huomattavasti vahvempia tulevissa kansainvälisissä kiistoissa ja neuvotteluissa.
EnglishMr President, I am distinctly uneasy about this proposal, but there does not seem to be an easy answer.
Arvoisa puhemies, olen todella huolestunut ehdotuksesta, mutta yksinkertaista ratkaisua ei ilmeisesti ole.
EnglishIf political and economic power are not distinctly separated, only corruption can reign supreme.
Jos poliittisen ja taloudellisen vallan välille ei kehity jyrkkää eroa, silloin vallalle jää oikeastaan vain korruptio.
EnglishThe recovery measures adopted by the Romanian Government are ineffective and distinctly antisocial in nature.
Romanian hallituksen hyväksymät elvytystoimenpiteet ovat tehottomia ja silmäänpistävästi yhteiskunnan vastaisia.
EnglishAs may be seen in Portugal, this distinctly neoliberal policy is increasingly spreading to other sectors.
Esimerkiksi Portugalissa on nähtävissä, että tämä selkeän uusliberalistinen politiikka on leviämässä muillekin aloille.
EnglishThe press gave a distinctly negative response to the general outcome, although the leading role of the EU was recognized.
Lehdistö on ollut melko kielteinen yleisten tulosten suhteen, vaikka EU: n johtava rooli on tunnustettu.
EnglishYet if everything is so wonderful, you might well ask, why are so many of our citizens distinctly sceptical?
Saatatte kuitenkin kysyä, että jos kerran kaikki on niin suurenmoista, niin miksi monet kansalaiset ovat hyvin epäileväisiä.
EnglishParliament is now in a position, therefore, to play a distinctly stronger role in the appointment of the College of Commissioners.
Parlamentti voi siten vaikuttaa nykyisin huomattavasti enemmän komission jäsenten kollegion asettamiseen.
EnglishThe Commission is distinctly in favour of stricter rules, which make up a clear framework for the discussion about the arms trade.
Komissio kannattaa selkeästi ankarampia sääntöjä, jotka muodostaisivat selkeät puitteet asekaupasta käytävälle keskustelulle.
EnglishSome of us here are passionately in favour of creating a distinctly European security organisation to defend peace in the world.
Jotkut meistä täällä kannattavat intohimoisesti puhtaasti eurooppalaisen turvallisuuselimen luomista maailmanrauhaa puolustamaan.
EnglishFinally, Mr President, that we will all be distinctly better off, is shown by many an independent economic research institute.
Lopuksi, herra puhemies, se, että asia on meidän kaikkien edun mukainen, käy ilmi riippumattoman taloudellisen tutkimuslaitoksen mielipiteestä.
EnglishBut the problem has to be dealt with not just from a distinctly Italian viewpoint, but taking account of a wider area surrounding the Mediterranean.
Aihetta ei tule kuitenkaan käsitellä vain italialaisesta näkökulmasta, vaan ottaen huomioon laajemman, koko Välimeren alueen.