Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "district heating"

EN

"district heating" bahasa Finlandia terjemahan

EN district heating
volume_up
{kata benda}

district heating
District heating is mainly a social question in many new Member States.
Monissa uusissa jäsenvaltioissa kaukolämpö on pääasiassa sosiaalinen kysymys.
As long as district heating is more expensive in some Member States than individual heating, it is nonsense to speak about energy efficiency.
Niin kauan kuin kaukolämpö tulee joissakin jäsenvaltioissa kalliimmaksi kuin erilliset lämmitysjärjestelmät, on järjetöntä puhua energiatehokkuudesta.
However, due to the run-down infrastructure and for other technical reasons, district heating is far more expensive than individual heating.
Huonokuntoisen infrastruktuurin ja muiden teknisten syiden takia kaukolämpö tulee kuitenkin selvästi kalliimmaksi kuin erilliset lämmitysjärjestelmät.

Terjemahan serupa untuk "district heating" dalam bahasa Finlandia

district kata benda
heating kata benda
to heat kata kerja
heat kata benda

Contoh penggunaan untuk "district heating" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe original proposal of the European Commission did not extend to investments in district heating.
Euroopan komission alkuperäinen ehdotus ei kattanut kaukolämpöinvestointeja.
EnglishDistrict heating investments cannot be left out of consideration during harmonisation of energy investment policies.
Kaukolämpöinvestointeja ei voida jättää huomiotta energiainvestointitoimenpiteitä yhdenmukaistettaessa.
EnglishWe must not forget that in new Member States, district heating plays a significant role in serving the population.
Emme saa unohtaa, että uusissa jäsenvaltioissa kaukolämmöllä on merkittävä rooli kansalaisten palvelemisessa.
EnglishI was the one who submitted the amending letter that would give district heating a free allowance, exempting it from climate tax.
Minä jätin tarkistuksen, jolla annetaan kaukolämmön tuotannolle ilmaisia päästöoikeuksia ja vapautetaan se ilmastoverosta.
EnglishMr President, I would like to speak about only one aspect of energy prices, namely the price of district heating.
(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin puheenvuorossani käsitellä vain yhtä energian hintoihin liittyvää näkökohtaa, nimittäin kaukolämmön hintaa.
EnglishThese include district heating investments, certain energy efficiency projects and local and regional energy network development projects.
Niitä ovat muun muassa kaukolämpöinvestoinnit, tietyt energiatehokkuushankkeet ja paikalliset ja alueelliset energiaverkon kehityshankkeet.
EnglishI also believe that in future the Member States must coordinate their programmes more closely, especially in relation to district heating systems.
Mielestäni jäsenvaltioiden olisi myös sovitettava ohjelmansa tulevaisuudessa paremmin yhteen, erityisesti kaukolämpölaitosten yhteydessä.
EnglishIn Hungary, hundreds of thousands of households use district heating - mostly families with modest incomes - and its price is a crucial social issue.
Unkarissa sadattuhannet kotitaloudet - usein pienituloiset perheet - käyttävät kaukolämpöä, ja sen hinta on keskeinen sosiaalinen kysymys.
EnglishWe welcome the proposals that have come from within Parliament to include areas of application such as district heating networks or gas, coal and oil production capacities.
Olemme tyytyväisiä parlamentin ehdotuksiin sisällyttää soveltamisaloihin myös kaukolämpöverkot sekä kaasun, hiilen ja öljyn tuotantokapasiteetti.
EnglishIn fact, a lot of energy can be saved with district heating, because a single boiler can heat the homes of ten, twenty, a hundred, a thousand city dwellers.
Energiaa voidaan säästää paljon, koska yhden ainoan polttokattilan avulla olisi mahdollista lämmittää kaupunkiasuntoja, joissa asuu 10, 20, 100 tai 1000 asukasta.
EnglishMy question concerns what is being done to ensure that, through district heating, co-generation etc., Europe’s basic industry also produces more energy.
Kysymykseni kuuluu: miten tällä hetkellä pyritään varmistamaan, että Euroopan perusteollisuus myös tuottaa enemmän energiaa esimerkiksi kaukolämmityksen ja yhteistuotannon avulla.
EnglishIn our national strategy this path has almost reached its end and district heating plants and industrial sites have on the whole already exploited cogeneration.
Meidän kansallisessa strategiassamme on tämä polku jo melkein kuljettu loppuun, kaukolämmityskohteet ja teollisuuskohteet on jo pääpiirteissään hyödynnetty yhdistetyssä tuotannossa.
EnglishWe know that we have environmental problems, unemployment problems and regional development problems and that we need the production of biomass, district heating and trigeneration.
Tiedämme, että meillä on ympäristöongelmia, työttömyysongelmia ja aluekehityksen ongelmia ja että tarvitsemme biomassan tuotantoa, kaukolämpöä ja kolmoistuotantoa.
EnglishThis is an important result, since it is, first and foremost, lower income families who use district heating, a system which is also more environmentally friendly than an individual boiler.
Tämä on tärkeä tulos, sillä kaukolämpöä, joka on yksittäisiä lämmityskattiloita ympäristöystävällisempi järjestelmä, käyttävät ensisijaisesti pienituloiset perheet.
EnglishAs regards heating, measures are needed to overcome unnecessary planning barriers to solar panels, for example, and to create a level playing field for district heating.
Lämmityksen osalta tarvitaan toimia, jotta voitetaan esimerkiksi aurinkopaneeleja koskevat tarpeettomat suunnittelulliset esteet ja jotta luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaukolämmölle.