Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "education"

EN

"education" bahasa Finlandia terjemahan

EN education
volume_up
{kata benda}

education (juga: training, schooling)
volume_up
koulutus {kt bnd}
I believe that 'education, education, education' is the real answer to poverty.
Mielestäni koulutus, koulutus ja aina vaan koulutus on todellinen vastaus köyhyyteen.
Secondly, there is education, education and education.
Toiseksi on koulutus, koulutus ja koulutus.
As you rightly state, education is the cornerstone of the Lisbon process.
Olitte aivan oikeassa todetessanne, että koulutus on Lissabonin strategian kulmakivi.
education (juga: class, lesson, teaching, moral)
volume_up
opetus {kt bnd}
The education given by parents includes education on responsible use of the media.
Vanhempien antama opetus kattaa myös tiedotusvälineiden vastuullisen käytön.
In Finland, copyright issues are the responsibility of the Ministry of Education and Culture.
Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
In Finland, science policy is the responsibility of the Ministry of Education and Culture.
Suomessa tiedepolitiikasta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
volume_up
kasvatus {kt bnd}
However, it is essential to start such education from an early stage in schools.
Tällainen kasvatus on kuitenkin välttämätöntä aloittaa jo koulujen varhaisopetuksessa.
This brings us to issues of education and training within the family.
Siitä tulemmekin aiheeseen kodin kasvatus ja opetus.
The training and education of young people is an essential matter.
Nuorison koulutus ja kasvatus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.
education
volume_up
valistus {kt bnd}
Mere education and responsibility are not enough even in the western world.
Pelkkä valistus ja vastuullisuus eivät riitä edes läntisessä maailmassa.
Public education and information are essential.
Valistus ja tiedottaminen ovat myös olennaisen tärkeitä.
Upbringing and education are the key factors.
Tärkeimpiä ovat kasvatus ja valistus.
education (juga: civilization, culture)
volume_up
sivistys {kt bnd}
It could be an education society, which also extends to body education and exercise.
Se voisi olla sivistysyhteiskunta, missä myös kehollinen sivistys ja liikunta otetaan huomioon.
They have been denied an education, training, career and the right to any say-so whatsoever.
Heiltä kiellettiin sivistys, koulutus, ammattikoulutus ja kaikenlainen puhevalta.
Education and culture are geared to development.
Sivistys on kehityksen ehto.
education (juga: studies, study)
volume_up
opinnot {kt bnd}
The next stage involves higher education and graduate and doctoral studies.
Seuraava vaihe käsittää korkea-asteen koulutuksen ja jatko-opinnot.
‘European studies’ in all schools in Europe and a ‘European centre for political education’.
"Eurooppa-opinnot" kaikissa Euroopan kouluissa sekä "Euroopan poliittisen koulutuksen keskus".
Experience shows that during an economic slowdown, young people would rather remain in the education system or begin studies than look for work.
Kokemus on osoittanut, että talouden taantuman aikana nuoret mieluummin pysyisivät koulutusjärjestelmässä tai aloittaisivat opinnot, kuin etsisivät töitä.
education

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "education":

education

Contoh penggunaan untuk "education" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Eurooppalaiset arvot ovat erityisen tärkeitä Romanian opetusjärjestelmälle.
EnglishPlacing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
EnglishThirdly, more certainly needs to be done in the area of education and training.
Kolmanneksi, sivistyksen ja koulutuksen alalla on varmasti vielä parannettavaa.
EnglishThirdly, through supporting NGOs for projects oriented towards basic education.
Kolmanneksi tuetaan kansalaisjärjestöjä perusopetukseen keskittyvissä hankkeissa.
EnglishThe need for basic education is the single most important cause of global poverty.
Peruskoulutuksen tarve on tärkein yksittäinen syy maailmanlaajuiseen köyhyyteen.
EnglishChildren denied access to education are more likely to be engaged in child labour.
Lapset, jotka eivät pääse koulutukseen, joutuvat paljon todennäköisemmin töihin.
EnglishThe possibility of education leads to training and professional reintegration.
Peruskoulutuksen mahdollisuus johtaa ammatilliseen koulutukseen ja integraatioon.
EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
EU:n on lisäksi investoitava koulutukseen, erityisesti elinikäiseen oppimiseen.
EnglishIt is a fact that, in Europe, we have too little funding for higher education.
On totta, että meillä Euroopassa korkeakoulutukselle on liian vähän rahoitusta.
EnglishThe report mentions young people's transition from education to the labour market.
Mietinnössä mainitaan nuorten siirtyminen opetusjärjestelmistä työmarkkinoille.
EnglishWe should prevent people leaving the education system with no qualifications.
Meidän on estettävä ihmisiä poistumasta koulutusjärjestelmästä ilman tutkintoa.
EnglishThat is why the term 'learning' was chosen instead of schooling or education.
Tämän vuoksi on valittu sana "oppiminen" koulunkäynnin tai koulutuksen sijasta.
EnglishWhat is the point of it when we are not investing enough in education in our ?
Mitä hyötyä siitä on, jos emme sijoita tarpeeksi osavaltioidemme koulutukseen?
EnglishOnly basic education and social protection would remain in the public sector.
Vain peruskoulutus ja sosiaaliturva kuuluisivat edelleen julkiselle sektorille.
EnglishThe European Union has, in fact, always been mean in the budgets for education.
Euroopan unioni on oikeastaan aina ollut saita kasvatusta koskevissa määrärahoissa.
EnglishThe reason for this is that education is a fundamental aspect of employability.
Useissa jäsenvaltioissa on suuri määrä köyhyysloukkuun jääneitä romaniryhmiä.
EnglishThe education programme has become UNRWA' s biggest single area of activity.
Koulutusohjelma on kasvanut UNRWA:n tärkeimmäksi yksittäiseksi toiminnan alaksi.
EnglishAnother key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Toinen keskeinen näkökohta on työntekijöiden jatkuvan koulutuksen tarjoaminen.
EnglishIt is in the education system that the battle for European citizenship can be won.
Taisto Euroopan kansalaisuudesta voidaan voittaa koulutusjärjestelmän avulla.
EnglishPrivate education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Yksityisiä koulutusaloitteita tarvitaan valtion jäykkien rakenteiden muuttamiseksi.