Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "educational"


Maksud anda education
EN

"educational" bahasa Finlandia terjemahan

EN educational
volume_up
{kata sifat}

educational
volume_up
koulutus- {kt sft}
The educational programmes organised for members of parliament is one example.
Parlamentaarisille edustajille järjestetty koulutus on yksi esimerkki.
Investing in educational and cultural programmes ...
Investointi koulutus- ja kulttuuriohjelmiin...
This means that educational training in the field of information technology is also changing all the time.
Tämä tarkoittaa sitä, että myös koulutus tietotekniikan alalla kehittyy koko ajan.
educational (juga: didactic, pedagogic)
I am not responsible for this portfolio and for me the debate was certainly not only interesting but very educational.
En vastaa tästä asiasta, ja siksi tämä keskustelu oli mielestäni paitsi hyvin mielenkiintoinen myös varsin opettavainen.
Mr President, just very briefly, this is all new to me and I found the discussion very stimulating and educational.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan vain lyhyesti sanoa, että tämä kaikki on minulle uutta ja että tämä keskustelu on ollut varsin innostava ja opettavainen.
Anything involving an educational approach to a particular topic should involve simplification rather than complication.
Kaikkeen, mikä sisältää opettavaisen lähestymistavan tiettyyn aiheeseen, pitäisi liittyä yksinkertaistaminen monimutkaistamisen sijasta.

Contoh penggunaan untuk "educational" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishDoes the exchange of educational methods affect the principle of subsidiarity?
Vaikuttaako menetelmien vaihtaminen ehkä haitallisesti läheisyysperiaatteeseen?
EnglishThis brings us to the didactic, pedagogic and educational dimensions of eLearning.
Tämä tuo verkko-oppimiseen didaktisen, pedagogisen ja opetuksellisen ulottuvuuden.
EnglishThat acceptance makes it possible to retain a diversity of educational courses.
Tämä tunnustaminen auttaa säilyttämään koulutusohjelmien moninaisuuden jatkossakin.
EnglishFourthly, we need increased mobility and a cultural and educational exchange.
Neljänneksi tarvitsemme lisää liikkuvuutta ja kulttuuri- sekä koulutusvaihtoja.
EnglishThere are great economic, educational and social obstacles to using the networks.
Verkkojen käytölle on suuria taloudellisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia esteitä.
EnglishThis is at complete variance with the educational needs of workers and young people.
Se on täysin ristiriidassa työntekijöiden ja nuorten koulutustarpeiden kanssa.
Englishinclude banks, retailers, educational institutions, the tourism industry and the
Eurokumppaneiksi on pyydetty pankkeja, vähittäiskauppoja, opetuslaitoksia,
EnglishThe Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.
Sivu on tällä hetkellä saatavilla englanniksi ja valitsemasi maan kielellä.
EnglishThe Hellenic educational system is governed by laws and administrative acts.
Kreikan koulutusjärjestelmää säännellään laeilla ja hallinnollisilla toimilla.
EnglishEfforts must be concentrated on providing support - moral, educational and financial.
On annettava niin moraalista, koulutukseen liittyvää kuin taloudellistakin tukea.
EnglishMr President, the Socrates programme is not just a system of educational exchanges.
Arvoisa puhemies, Sokrates-koulutusohjelma ei ole vain muutos koulutusjärjestelmiin.
EnglishFunds must be targeted mainly at emphasising the educational dimension of sport.
Varat pitää suunnata ennen kaikkea urheilun koulutuksellisen ulottuvuuden korostamiseen.
EnglishIt's just been published in the British Journal of Educational Technology.
Nyt se on juuri julkaistu British Journal of Educational Technology -lehdessä.
EnglishWe often cite telephone, transport, financial, medical, and educational services.
Me puhumme usein puhelin-, liikenne-, rahoitus-, terveydenhoito- ja koulutuspalveluista.
EnglishThat is why we approved the "Working Programme for 2010" for educational systems.
Siksi hyväksyttiinkin koulutusjärjestelmien "työohjelma vuodeksi 2010".
EnglishThis comes from a country which is known to have an educational system of a high standard.
Tulokset ovat maasta, jonka koulutusjärjestelmä on tunnettu korkeasta tasostaan.
EnglishUnquestionably, sport is also of educational importance, as the report mentions.
Urheilulla on myös kiistaton kasvatuksellinen merkitys, aivan kuten mietinnössä mainitaan.
EnglishThe idea of designing innovative educational software and games has not been ruled out.
Ei ole ollenkaan mahdotonta, että innovoisimme opetusohjelmistoja ja -pelejä.
EnglishAt the moment, educational outcomes in the Member States vary to a significant degree.
Tällä hetkellä oppimistulokset vaihtelevat erittäin suuresti jäsenvaltioiden välillä.
EnglishThis also involves ensuring the diversity of educational systems in the EU states.
Tähän kuuluu myös EU: n jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien monipuolisuuden takaaminen.