Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "eel"

EN

"eel" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
eel {kt bnd}

EN eel
volume_up
{kata benda}

1. ilmu tentang ikan

eel
volume_up
ankerias {kt bnd}
Among the traditional dishes are marinated eel, blood sausage and sauerkraut stew with pork.
Perinteisiä ruokalajeja ovat marinoitu ankerias, verimakkara sekä hapankaalipata ja sianliha.
As such, the eel has been overlooked for years.
Siksi ankerias on jäänyt vuosia vaille huomiota.
Since there was no legislation at European or national level, the eel slipped, time after time, through the legislator’s nets.
Koska lainsäädäntöä ei ole ollut EU:ssa eikä kansallisella tasolla, ankerias on kerran toisensa jälkeen livahtanut lainsäätäjän verkosta.
eel

Contoh penggunaan untuk "eel" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWhat is so special about eel is that it is both a freshwater and salt water fish.
Ankeriaan tekee erikoiseksi se, että se elää sekä makeassa että suolaisessa vedessä.
EnglishIn order to get eel stocks to recover, it has been decided to reduce eel-fishing by half.
Ankeriaskantojen elvyttämiseksi on päätetty vähentää ankeriaankalastusta puoleen.
EnglishIn recent years, eel stocks in Europe have declined dramatically.
   . Ankeriaskannat ovat viime vuosina vähentyneet Euroopassa dramaattisesti.
EnglishOn top of that, though, came eel farming in the Netherlands, with production of 3 800 tonnes.
Tämän lisäksi Alankomaissa viljellään ankeriasta, ja tuotanto on 3 800 tonnia.
EnglishIn the last 40 years, however, eel stocks have declined by more than 75%.
Viimeisten 40 vuoden aikana ankeriaskannat ovat kuitenkin pienentyneet yli 75 prosenttia.
EnglishThe replenishment of eel stocks will be a test of international cooperation.
Ankeriaskannan palauttaminen on kansainvälisen yhteistyön testi.
EnglishIf we could reduce the number of elvers being taken, then we would build up the eel population.
Jos voisimme vähentää pyydettyjen lasiankeriaiden määrää, ankeriaskannat suurenisivat.
EnglishThe European eel stock, one common stock, has declined by 40% since 2007.
Eurooppalainen ankeriaskanta, yksi yhteinen kanta, on pienentynyt 40 prosenttia vuodesta 2007.
EnglishThis report outlines the dramatic decline in European eel stocks.
Mietinnössä kuvataan Euroopan ankeriaskannan dramaattista pienentymistä.
EnglishEel production has basically ceased to be viable in Europe.
Ankeriastuotanto on käytännössä lakannut olemasta kannattavaa Euroopassa.
EnglishIn turn, the low level of glass eel stocks forces these countries to import fish rearing material.
Pieni lasiankeriaskanta pakottaa nämä maat vuorostaan tuomaan ulkomailta kasvatusmateriaalia.
EnglishI see that Parliament has taken very seriously the grave threat to the European eel population.
Havaitsen parlamentin ottaneen hyvin vakavasti EU:n ankeriaspopulaatiota uhkaavan vakavan vaaran.
EnglishWith only 25% of adult eel left, they have not fared much better.
Aikuisia ankeriaitakin on jäljellä vain 25 prosenttia, joten niilläkään ei ole mennyt paljon paremmin.
EnglishAmendments 18 and 28 concern the targets and implementing methods to achieve eel stock recovery.
Tarkistuksissa 18 ja 28 käsitellään ankeriaskantojen elpymistä koskevia tavoitteita ja täytäntöönpanokeinoja.
EnglishThe European eel is now so overfished that the stock is only around 1% of what it was in the past.
Eurooppalaista ankeriasta on ryöstökalastettu niin paljon, että sen kanta on vain noin prosentti entisestä.
EnglishWe welcome the Community action plan to support the recovery of eel in the form in which it is proposed.
   . Olemme iloisia yhteisön toimintasuunnitelmasta ankeriaskannan elvyttämiseksi ehdotetussa muodossa.
EnglishThere is also a need for action in the sand eel fishery.
Myös tuulenkalan pyynnin osalta tarvitaan toimia.
EnglishAmendment 24 suggests extending eel management plans to coastal waters and, in particular, to the Baltic Sea.
Tarkistuksessa 24 ehdotetaan ankeriaanhoitosuunnitelmien ulottamista rannikkovesiin ja erityisesti Itämereen.
EnglishFor one type of fish this monitoring seems completely inadequate: that is the glass eel of southern Europe.
Yhden kalalajin kohdalla tämä valvonta näyttää olevan täysin riittämätöntä: kyseessä ovat kasvuankeriaat Etelä-Euroopassa.
EnglishI therefore welcome the report’s attempts to curb this exporting of the future of the European eel industry.
Olen sen vuoksi tyytyväinen siihen, että mietinnössä pyritään hillitsemään tätä EU:n ankeriaselinkeinon tulevaisuuden vientiä.