Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to empower"

EN

"to empower" bahasa Finlandia terjemahan

EN

to empower [empowered|empowered] {kata kerja}

volume_up
The only solution to this is to empower the Commission to take this kind of emergency measures.
Ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on valtuuttaa komissio tekemään tämänlaatuisia hätätoimenpiteitä.
The purpose of this regulation is to empower consumers to make choices in the single market, by giving them information and allowing them to exercise their choice.
Asetuksen tarkoituksena on valtuuttaa asiakkaat tekemään valintoja yhtenäismarkkinoilla antamalla heille tietoa ja mahdollisuus valintoihin.
Where a product does not fulfil the general criteria of 30 and 15 years, we could empower the new committee to look into this product and to assess if the available information is sufficient.
Jos tuote ei täytä 30 ja 15 vuoden yleisiä vaatimuksia, voimme valtuuttaa uuden komitean tarkastelemaan tuotetta ja arvioimaan, ovatko käytettävissä olevat tiedot riittäviä.
to empower

Contoh penggunaan untuk "to empower" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe have to empower more women at all levels of political representation in Europe.
Meidän on annettava enemmän valtaa naisille kaikilla poliittisen edustuksen tasoilla Euroopassa.
EnglishThese two amendments significantly empower citizens within the whole system.
Näillä kahdella tarkistuksella kansalaisille annetaan huomattavasti valtaa koko järjestelmässä.
EnglishWhat we are trying to do is to empower consumers so they can use information that is correct.
Pyrimme mahdollistamaan sen, että kuluttajat voivat hyödyntää paikkansapitäviä tietoja.
EnglishThis Convention has the potential to empower millions of disabled people in the EU.
Yleissopimuksella on mahdollista tarjota uusia mahdollisuuksia miljoonille vammaisille henkilöille EU:ssa.
EnglishOne of the priority areas of the European Union 2020 strategy will thus be to empower people.
Yksi EU 2020 -strategian painopistealueista on kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen.
EnglishThe provision of knowledge to empower and innovate was not catered for at a national level.
Kansallisella tasolla ei otettu huomioon tiedon merkitystä mahdollisuuksien tarjoamisessa ja innovaatiossa.
EnglishFor that reason, we should not take the vote and we should fully empower the next Parliament.
Siitä syystä meidän ei pitäisi äänestää ja meidän pitäisi antaa täydet valtuudet seuraavalle parlamentille.
EnglishWe need to empower regional and local authorities with a better and more efficient sharing of responsibilities.
Alue- ja paikallisviranomaisten toimintakykyä on lisättävä parantamalla ja tehostamalla tehtäväjakoa.
EnglishThe strategy should also serve to empower young people and increase their participation in society.
Strategian olisi myös annettava nuorille uusia mahdollisuuksia ja lisättävä heidän osallistumistaan yhteiskuntaan.
EnglishIndeed, the use of sport to empower individuals and combat social exclusion should not be underestimated.
Urheilun käyttöä yksilöiden aseman parantamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ei pidä aliarvioida.
EnglishWe also need to empower regulators to ensure that those entitlements are properly delivered.
Meidän on myös annettava sääntelyviranomaisille mahdollisuus varmistaa, että kyseiset oikeudet toteutetaan asianmukaisesti.
EnglishWhat we really need to do is empower women.
Se, mitä meidän todella on tehtävä, on antaa valtaa naisille.
EnglishTelevision must empower as well as entertain.
Television on kasvatettava siinä missä viihdytettäväkin.
EnglishThe vision, lack of provision of knowledge to empower and innovation was not catered for at a national level.
Puuttui kansallisen tason näkemys ja innovointi, eikä prosessista selviämiseen tarvittavaa tietämystä tarjottu.
English'including the gender dimension in order to empower women and defend their rights;'
(EN) ”mukaan lukien sukupuoleen liittyvät näkökohdat naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja heidän oikeuksiensa puolustamiseksi”.
EnglishWe call for the Member States to empower organisations which represent people with mental health problems.
Kehotamme jäsenvaltioita lisäämään mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä edustavien organisaatioiden vaikutusvaltaa.
EnglishThe EU Treaty does not empower the Commission to exercise its prerogatives as guardian of the Treaty in this field.
Euroopan unionista tehty sopimus ei anna komissiolle oikeutta käyttää perustamissopimuksen vaalijan oikeuksiaan tällä alalla.
EnglishWe need to empower citizens.
Kansalaisille on annettava mahdollisuus vaikuttaa.
EnglishFinally, I want to say that I also welcome the suggestion to empower the regions and the cities as part of this process.
Lopuksi haluan sanoa, että olen myös tyytyväinen ehdotukseen siirtää tämän prosessin osana valtaa alueille ja kaupungeille.
EnglishWe need to empower them.
Meidän on annettava heille mahdollisuus.