Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "foresight"

EN

"foresight" bahasa Finlandia terjemahan

EN

foresight {kata benda}

volume_up
Malta since the 1970's has continuously campaigned for this approach, but at the time the majority of European Leaders did not have the necessary foresight.
Malta on 1970-luvulta alkaen kampanjoinut tämän lähestymistavan puolesta, mutta tuolloin eurooppalaisten johtajien enemmistöltä puuttui tarvittava kaukokatseisuus.
Our generation of politicians will have to develop the courage and foresight to give the whole continent, for the first time in a thousand years, an organization of peace and cooperation.
Meidän poliitikkosukupolvemme on kehitettävä rohkeus ja kaukokatseisuus antaa koko mantereellemme ensimmäistä kertaa tuhanteen vuoteen yhteinen vapauden ja yhteistyön organisaatio.

Contoh penggunaan untuk "foresight" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishMr President, the Commission's White Paper is full of the necessity for great foresight.
Arvoisa puhemies, komission valkoisesta kirjasta näkyy valtavan energisyyden tarve.
EnglishWhat explains, then, such a lack of foresight, such a casual attitude?
Mikä sitten selittää tällaisen ennakoivuuden puutteen ja välinpitämättömyyden?
EnglishOur policy is foresight, because prevention is always cheaper than cure.
Pyrimme toimimaan harkitsevasti, sillä katsominen on aina kannattavampaa kuin katuminen.
EnglishTheir courage and foresight consisted of holding fast to the goal of a United States of Europe.
Rohkeuden ja kaukokatseisuuden päämääränä on koko ajan pysynyt Euroopan Yhdysvallat.
EnglishToday we are the beneficiaries of that legacy and of their foresight.
Tänään saamme nauttia tästä perinnöstä ja heidän kaukokatseisuudestaan.
EnglishBut the process itself is without purpose, without foresight, without design.
Mutta prosessilla itsellään ei ole mitään tarkoitusta, mitään ennakkonäkemystä, mitään suunnitelmaa.
EnglishThe mover of the motion had the foresight to withdraw the motion before the vote.
Arvoisa kollega, tarkistuksen jättäjä peruutti tarkistuksen ennakoivan kuuliaisesti jo ennen äänestystä.
EnglishSolving these matters requires determination, foresight and patience.
Näiden kysymysten ratkaiseminen vaatii määrätietoisuutta, kaukonäköisyyttä ja kärsivällisyyttä.
EnglishIt is the principle of foresight which must be applied appropriately.
Ennalta varautumisen periaatetta on sovellettava asianmukaisesti.
EnglishThis shameful lack of foresight may indeed have fearful consequences for our own growth.
Tämä valitettava ajattelemattomuus voi hyvin johtaa pelottaviin seurauksiin oman kasvumme kannalta.
EnglishI congratulate Mr Varela on his political foresight, which could almost be called poetic.
Kiitän Varelaa hänen poliittisesta ennakointikyvystään, jota voisi luonnehtia melkein runolliseksi.
EnglishSustainable policy requires courage and foresight, and these proposals are lacking in both.
Kestävä politiikka edellyttää rohkeutta ja kaukonäköisyyttä, joista kumpaakaan näissä ehdotuksissa ei ole.
EnglishAlthough this seems to appear to be our approach to the situation, it is far more common foresight.
Vaikka se näyttää olevan lähestymistapamme tilanteeseen, se on paljon yleisempää harkitsevaisuutta.
EnglishBut this is a start and for that we must congratulate the Commission for its courage and foresight.
Tämä on kuitenkin vasta alkua, ja meidän on kiitettävä komissiota sen rohkeudesta ja kaukonäköisyydestä.
EnglishFifty years on, all I can see is their foresight.
Nyt 50 vuotta myöhemmin, minä näen siinä heidän kaukokatseisuutensa.
EnglishA complete lack of foresight is evident.
Päätöslauselmassa ei selvästikään pyritä minkäänlaiseen kaukokatseisuuteen.
EnglishThe preparations are already underway, and it remains to be seen whether they are being made with the necessary foresight.
Valmistelut ovat jo käynnissä, ja nähtäväksi jää, onko ne tehty riittävän kaukonäköisesti.
EnglishThank heaven we had the foresight to keep the pound.
Luojan kiitos me ymmärsimme säilyttää punnan.
EnglishThe report adds, perhaps disingenuously, that this lack of foresight by the Commissioners was incomprehensible.
Kertomuksessa lisätään ehkä liiankin naiivisti, että tämä komissaarien kaukokatseisuuden puute on käsittämätöntä.
EnglishThe so-called 'bra wars' have been the unfortunate side effect of our lack of foresight and preparation.
Niin kutsutut "rintaliivikiistat" ovat puuttuvan kaukonäköisyytemme ja valmistautumattomuutemme valitettava sivuvaikutus.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "foresight":

foresight