Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "insecure"

EN

"insecure" bahasa Finlandia terjemahan

EN

insecure {kata sifat}

volume_up
insecure
Public order has improved, although Colombia remains an insecure country.
Yleinen järjestys on parantunut, vaikka Kolumbia onkin edelleen turvaton maa.
A police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
Poliisivaltio on epäilyttävä ja turvaton yhteiskunta, jossa kukaan ei halua elää.
Mr President, 11 September showed us that the world we live in is very insecure.
(EN) Arvoisa puhemies, syyskuun 11. päivän tapahtumat osoittivat meille, että maailma, jossa elämme on hyvin turvaton paikka.
I have been very insecure in the presence of ferrets.
Olen ollut hyvin epävarma hillereistä.
The measures put forward will undoubtedly be useful, but the funding still remains insecure.
Esitetyt toimenpiteet ovat kiistämättä hyödyllisiä, mutta rahoitus on vielä epävarma.
Changing crop-growing techniques would put farmers in a risky and insecure situation.
Viljelytekniikoiden muuttaminen saattaisi maanviljelijät riskialttiiseen ja epävarmaan tilanteeseen.
insecure (juga: rogue)

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "insecure":

insecure
English
secure

Contoh penggunaan untuk "insecure" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWith this approach, we will stay insecure because we will not have freedom of choice.
Tällä lähestymistavalla epävarmuus säilyy, koska meillä ei ole valinnanvapautta.
EnglishInsecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
Epävarmat kuluttaja- ja kiinteistölainat lisäsivät likviditeetin kysyntää.
EnglishWomen in particular are affected by atypical jobs, insecure employment, etc.
Epätyypilliset työt, epävarmat työolot ja niin edelleen koskevat erityisesti naisia.
EnglishMost of them have worked at some time, usually in temporary or insecure jobs.
Useimmilla on ollut joskus työtä, mutta yleensä tilapäisiä ja epävarmoja työpaikkoja.
EnglishThis leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
Tämän vuoksi suurin osa georgialaisista kokee suurta epävarmuutta.
EnglishMany jobs are still insecure and 60 million people are living below the poverty line.
Monet työpaikoista ovat tilapäisiä, ja 60 miljoonaa henkilöä elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishMany of the new jobs are insecure and impossible to live from.
Monet uusista työpaikoista ovat epävarmoja eikä niistä saatu palkka riitä elämiseen.
EnglishChanging crop-growing techniques would put farmers in a risky and insecure situation.
Viljelytekniikoiden muuttaminen saattaisi maanviljelijät riskialttiiseen ja epävarmaan tilanteeseen.
EnglishThey are casual jobs with insecure conditions of employment.
Ne ovat tilapäisiä työpaikkoja, joissa työsuhteen ehdot ovat epävarmoja.
EnglishInsecure jobs and people's fear of losing their livelihood lead to psychosocial problems.
Työpaikkojen epävarmuus ja ihmisten pelko elantonsa menettämisestä johtaa psykososiaalisiin ongelmiin.
EnglishWhat is unacceptable is that insecure employment, enforced part-time work and low salaries are allowed to exist.
Epävarmuutta, pakotettua osa-aikatyötä ja matalapalkkaisuutta ei voida hyväksyä.
EnglishIt would be worthwhile assessing the nature of these newly created jobs, which are most often insecure.
Olisi hyvä ottaa huomioon, millaisia uudet työpaikat ovat, ne ovat useimmiten epävarmoja.
EnglishIn addition, more women than men are in insecure employment.
Lisäksi epävarmat työsuhteet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä.
EnglishMany people felt insecure and afraid because nobody knew how dangerous the virus really was.
Ihmiset tunsivat turvattomuutta ja pelkoa, koska kukaan ei tiennyt viruksen todellista vaarallisuutta.
EnglishNuclear weapons make the world more insecure and dangerous.
Ydinaseet tekevät maailmasta epävarmemman ja vaarallisemman paikan.
EnglishThanks to the crisis, the number of insecure jobs and compulsory part-time positions are increasing.
Kriisin vaikutuksesta epävarmojen työpaikkojen ja pakollisten osa-aikatöiden määrä on kasvussa.
EnglishThe robot is transparent, just like you would hold a young child during the first insecure steps.
Robotti on näkymätön, aivan kuin joku pitelisi pikkulasta ensimmäisten epävarmojen askelten aikana.
EnglishWhen we exit the House, Mr President, we may find ourselves poorer and more insecure.
Arvoisa puhemies, lähtiessämme parlamentista saatamme olla entistäkin heikommassa ja turvattomammassa asemassa.
EnglishThey feel that their pensions are under threat and insecure.
He kokevat, että heidän eläkkeensä ovat uhattuja ja epävarmoja.
EnglishHalf truths are being used to make millions of women insecure and deprive them of their rights.
Puolitotuuksia käytetään miljoonien naisten epävarmuuden lisäämiseen ja heidän oikeuksiensa pidättämiseen.