Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to integrate"

EN

"to integrate" bahasa Finlandia terjemahan

EN

to integrate [integrated|integrated] {kata kerja}

volume_up
1. lazim
It is therefore essential to integrate the climate issue into our trade policies.
Siksi on erittäin tärkeää integroida ilmastokysymys kauppapolitiikkaamme.
The aim is also to integrate the GSP+ beneficiaries into the world trading system.
Tavoitteena on myös integroida GSP Plus -edunsaajamaat maailman kauppajärjestelmään.
We must fully integrate the political dimension into the new agreement.
Meidän tulee integroida täydellisesti poliittinen ulottuvuus uuteen yleissopimukseen.
Ladies and gentlemen, it is the European Parliament that, alone, possesses the power to integrate Europe.
Hyvät kollegat, yksistään Euroopan parlamentilla on voima yhdistää Eurooppa.
Thirdly, we intend to integrate all the Community resources by improving coordination between EU agencies.
Aiomme tämän lisäksi yhdistää yhteisön kaikki voimavarat parantamalla EU:n virastojen välistä yhteistyötä.
These analyses could be very helpfully integrated with strategic environmental assessments.
Näitä analyysejä voitaisiin hyödyllisellä tavalla yhdistää strategisiin ympäristöarviointeihin.
On the trade side, the high-level group looked into ways of strengthening and integrating the economic relationship, addressing all issues of interest to both parties.
Kaupan alalla korkean tason ryhmä pohti tapoja vahvistaa ja yhtenäistää taloussuhteita ja käsitteli kaikkia molempien osapuolten kannalta tärkeitä kysymyksiä.
The integrated prevention and control of pollution, which is the aim of this directive, can be achieved with a permit system for installations, which we welcome.
Direktiivin tavoitteena on yhtenäistää ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä.
The Commission's Agenda 2000 runs a similar risk, if the will to integrate the environment into other policies is not translated into measures, with timetables and penalties for transgressors.
Itse komission Agenda 2000: lla on samanlainen riski, jos tahto yhtenäistää ympäristö muihin politiikkoihin ei muutu toimiksi, joilla on aikataulut ja rangaistukset niiden rikkojille.
Russia must be integrated closely in the co-operation on the Baltic Sea region.
Venäjän pitää läheisesti integroitua Itämeren alueen yhteistyöhön.
New innovative measures and research must be promoted to integrate people with disabilities into the labour market.
Uusia innovatiivisia toimia ja tutkimusta on tuettava, jotta vammaiset saadaan integroitua työmarkkinoille.
This resolution offers an opportunity for the Roma to be better integrated into society.
Tämä päätöslauselma tarjoaa romaneille mahdollisuuden integroitua paremmin yhteiskuntaan.
to integrate (juga: to merge)
The choice to integrate under a constitution can only lead to a stronger political union.
Päätös yhdentyä yhden perustuslain alle voi johtaa vain vahvempaan poliittiseen unioniin.
Over the past several years, they have begun to integrate themselves into the global economic community.
Viimeisten vuosien aikana ne ovat alkaneet yhdentyä maailmanlaajuiseen talousyhteisöön.
As markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.
Markkinoiden yhdentyessä laajentuvat myös kilpailusääntöihin liittyvät markkinat, joilla kartellisääntöjä sovelletaan.
The proposal is to integrate and 'complete' the single market for electricity and gas.
Ehdotuksena on yhdentää ja "täydentää" sähkön ja kaasun yhteismarkkinoita.
That is essential if we are truly going to integrate the market for capital raising.
Tämä on oleellista, mikäli todella aiomme yhdentää pääomanhankinnan markkinat.
This is why it is necessary to integrate policy in different areas.
Siksi on välttämätöntä yhdentää eri alojen toimintapolitiikkoja.
to integrate (juga: to acculture)
What about the rise of Islam and the deliberate unwillingness to integrate?
Entäpä islamin nousu ja tietoinen haluttomuus kotoutua?
Those who do not wish to integrate and obtain citizenship should not be allowed to have the political right to vote.
Niille, jotka eivät halua kotoutua ja hankkia kansalaisuutta, ei pitäisi myöntää poliittista äänioikeutta.
Moreover, immigrants must be accorded all political rights without any questions being asked about their willingness to integrate.
Lisäksi maahanmuuttajille olisi myönnettävä kaikki poliittiset oikeudet ilman, että pohditaan lainkaan heidän haluaan kotoutua.
2. matematika
It is therefore essential to integrate the climate issue into our trade policies.
Siksi on erittäin tärkeää integroida ilmastokysymys kauppapolitiikkaamme.
The aim is also to integrate the GSP+ beneficiaries into the world trading system.
Tavoitteena on myös integroida GSP Plus -edunsaajamaat maailman kauppajärjestelmään.
We must fully integrate the political dimension into the new agreement.
Meidän tulee integroida täydellisesti poliittinen ulottuvuus uuteen yleissopimukseen.
20:31 So, Chris said that the last speaker had a chance to try to integrate what he heard, and so this was amazing for me.
20:31 Chris sanoi, että viimeisellä puhujalla on mahdollisuus yrittää summata yhteen kuulemansa, ja tämä oli niin uskomatonta.

Contoh penggunaan untuk "to integrate" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishWe, in the European Union would be in no position whatsoever to integrate Turkey.
Me Euroopan unionissa emme yksinkertaisesti pystyisi ottamaan Turkkia jäseneksi.
EnglishHas the Council taken any relevant precautions to integrate workers accordingly?
Onko neuvosto toteuttanut varotoimia integroidakseen työntekijät tämän mukaisesti?
EnglishThirdly, we need to integrate our health policy with all other European policies.
Kolmanneksi on tärkeää integroida terveyspolitiikka muihin Euroopan politiikkoihin.
EnglishFurthermore, we want to integrate gender equality into all aspects of this strategy.
Lisäksi haluamme sisällyttää sukupuolten tasa-arvon kaikkiin strategian osiin.
EnglishThat is essential if we are truly going to integrate the market for capital raising.
Tämä on oleellista, mikäli todella aiomme yhdentää pääomanhankinnan markkinat.
EnglishWe need to integrate the small but difficult remainder of South-Eastern Europe.
Meidän on yhdennettävä pienet, mutta hankalat jäljellä olevat Kaakkois-Euroopan maat.
EnglishThe new specifications issued by EASA must integrate with the existing ones.
EASAn uusien vaatimusten on oltava yhteensopivia nykyisten vaatimusten kanssa.
EnglishThe aim is also to integrate the GSP+ beneficiaries into the world trading system.
Tavoitteena on myös integroida GSP Plus -edunsaajamaat maailman kauppajärjestelmään.
EnglishWe also need to think about national accounts which integrate environmental data.
Myös ympäristöllisiä tietoja sisältävää kansantaloudellista tilinpitoa täytyy harkita.
EnglishTherefore we need to integrate policies on a horizontal and vertical plane.
Siksi meidän on yhdennettävä politiikkaa horisontaalisesti ja vertikaalisesti.
Englishintegrate immigration policy into the Union's relations with third countries.
yhtenäistämään unionin ja kolmansien maiden välisen maahanmuuttopolitiikan.
EnglishSeamlessly integrate your work and life with speed, mobility, and style.
Integroi työ ja vapaa-aika saumattomasti, nopeasti, liikkuvasti ja tyylikkäästi.
EnglishIt is therefore essential to integrate the climate issue into our trade policies.
Siksi on erittäin tärkeää integroida ilmastokysymys kauppapolitiikkaamme.
Englishthe need to simplify and integrate legislation affecting young farmers.
nuoria viljelijöitä koskevan lainsäädännön yksinkertaistaminen ja ryhmittäminen.
EnglishLet us see how we can really integrate safety and efficiency with that.
Jää nähtäväksi, kuinka saamme siihen yhdennettyä turvallisuuden ja tehokkuuden.
EnglishTherefore, we need to combine, integrate and produce actions associated with synergy.
Siksi meidän on yhdistettävä, integroitava ja toteutettava yhteisvaikutteisia toimia.
EnglishWith this directive, we have missed a great opportunity to integrate ourselves more.
Olemme menettäneet tämän direktiivin myötä suuren mahdollisuuden edistää yhdentymistä.
EnglishThe Treaty will also fully integrate these areas into Community method of decision-making.
Sopimuksella nämä alat myös sisällytetään täysin päätöksenteon yhteisömetodiin.
EnglishCulture also constitutes a platform where nations can reach understanding and integrate.
Kulttuuri myös muodostaa pohjan kansakuntien yhteisymmärrykselle ja yhdentymiselle.
EnglishThe proposal is to integrate and 'complete' the single market for electricity and gas.
Ehdotuksena on yhdentää ja "täydentää" sähkön ja kaasun yhteismarkkinoita.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "integral":

integral
integrated
integrative
integrator
English