Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "integrity"

EN

"integrity" bahasa Finlandia terjemahan

EN integrity
volume_up
{kata benda}

integrity (juga: immunity, sanctity, virginity)
Here I must emphasise that the territorial integrity of Iraq must be preserved.
Tältä osin minun on korostettava, että Irakin alueellinen koskemattomuus on turvattava.
It is important to safeguard the integrity of individual parliamentarians and individual citizens.
On tärkeää varmistaa yksittäisten parlamentin jäsenten ja yksittäisten kansalaisten koskemattomuus.
There is territorial integrity and there is sovereignty, and this is what we clearly say of Georgia.
Georgialla on alueellinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus, ja tämän sanomme selvästi.
integrity
volume_up
eheys {kt bnd}
Integrity of cemeteries is not a case to accept.
Hautausmaiden eheys ei ole tapaus, joka pitäisi hyväksyä.
Energy market integrity and transparency (
Energiamarkkinoiden eheys ja läpinäkyvyys (
The second point is the country's integrity.
Toinen seikka on maan eheys.
integrity (juga: honesty, sincerity)
What is being done to ensure the integrity of those who enforce these controls?
Miten on pyritty varmistamaan näitä tarkastuksia toimeenpanevien rehellisyys?
It is therefore clear to me that the integrity of the elections has been compromised and the result therefore cannot be accepted.
Minulle onkin selvää, että vaalien rehellisyys on vaarassa, eikä tulosta voida siten hyväksyä.
There was one reasonable part, which was the part about fair return to guarantee integrity in sport.
Siinä käsitellään oikeudenmukaista korvausta, jolla varmistetaan urheilun rehellisyys.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "integrity":

integrity

Contoh penggunaan untuk "integrity" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English. - Fraud within the EU strikes at the very integrity of the system.
kirjallinen. - (EN) Petokset EU:ssa aiheuttavat iskun järjestelmän eheydelle.
EnglishThey say they want to protect the safety and integrity of their food supplies.
Se sanoo haluavansa suojella elintarvikkeidensa turvallisuutta ja koskemattomuutta.
EnglishThe European Union must continue to support Moldova's territorial integrity.
Euroopan unionin on jatkettava Moldovan alueellisen koskemattomuuden suojelemista.
EnglishOur support for the territorial integrity of Georgia is clearly one of them.
Yksi näistä linjoistamme on se, että tuemme Georgian alueellista koskemattomuutta.
EnglishIn my view that affects the integrity of every single Member here in the House.
Minun mielestäni se koskee jokaisen tämän talon jäsenen loukkaamattomuutta.
EnglishThat is why we will always recognise the territorial integrity of Georgia, for example.
Tämän vuoksi tunnustamme esimerkiksi aina Georgian alueellisen koskemattomuuden.
EnglishI have always regarded it as a privilege and one which demands absolute integrity.
Olen aina pitänyt julkisuutta etuoikeutena ja edellyttänyt ehdotonta lahjomattomuutta.
EnglishRussia has to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbours.
Venäjän on kunnioitettava naapureidensa suvereeniutta ja alueellista koskemattomuutta.
EnglishThis is the man who is attacking our integrity and who is masquerading as a crusader.
Tämä mies rikkoo loukkaamattomuuttamme ja naamioituu oikeuden puolustajaksi.
EnglishThe integrity and independence of UNSCOM must be fully respected by Iraq.
Irakin täytyy myös kunnioittaa täysin UNSCOMin rehellisyyttä ja riippumattomuutta.
EnglishIt's not change or technology that threatens the integrity of the ethnosphere.
Teknologiset muutokset eivät uhkaa etnosfäärin yhtenäisyyttä, vaan valta.
EnglishWe have no doubts about his personal integrity and professional competence.
Meillä ei ole epäilyksiä hänen moitteettomuudestaan ja ammatillisesta pätevyydestään.
EnglishThe territorial integrity of neighbouring countries must be fully respected.
Naapurimaiden alueellista koskemattomuutta on ehdottomasti kunnioitettava.
EnglishSecondly, the report and the Council's approach violates personal integrity.
Toiseksi, mietintö ja neuvoston kanta loukkaavat yksilön koskemattomuutta.
EnglishWe always support the territorial integrity and sovereignty of Georgia.
Me tuemme aina Georgian alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.
EnglishThe clear basis of the resolution is the support for Russian territorial integrity.
Päätöslauselman selkeänä lähtökohtana on Venäjän alueellisen koskemattomuuden tukeminen.
EnglishYour integrity as President and our integrity as Members are at stake.
Kyseessä on teidän arvokkuutenne puhemiehenä ja meidän arvokkuutemme jäseninä.
EnglishThe EU organisation must be characterised by both integrity and openness.
EU: n organisaatiolle pitää olla luonteenomaista sekä loukkaamattomuus että avoimuus.
EnglishEven the so-called rebels will have to recognise territorial integrity.
Myös niin sanottujen kapinallisten on tunnustettava alueellinen yhtenäisyys.
EnglishRespect for the integrity of companies is also paramount, especially when they are small.
Koskemattomuuden kunnioittaminen on myös tärkeää, mikä koskee myös pieniä yrityksiä.