Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "investors"

EN

"investors" bahasa Finlandia terjemahan

EN

investors {jamak}

volume_up
As for private investors, they are reluctant to pay a single penny.
Yksityisen sektorin sijoittajat ovat haluttomia osallistumaan kustannuksiin.
This will benefit issuers, investors, operators and the markets themselves.
Tästä hyötyvät liikkeeseenlaskijat, sijoittajat, markkinatoimijat ja markkinat.
Secondly, it is important that investors have confidence in the market.
Toiseksi on tärkeää, että sijoittajat luottavat markkinoihin.

Contoh penggunaan untuk "investors" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThey are the investors in the European Parliament should be trying to protect.
He ovat niitä sijoittajia, joita Euroopan parlamentin olisi yritettävä suojella.
EnglishFor the very same reasons, it is also important for shareholders and investors.
Tästä samasta syystä asia on tärkeä myös osakkeenomistajille ja sijoittajille.
EnglishOnly a handful of shareholders and investors have benefited from deregulation.
Vain pieni määrä osakkeenomistajia ja keinottelijoita hyötyy sääntelyn purkamisesta.
EnglishInvestors need to know and companies should not gamble with their reputations.
Sijoittajien on saatava tietää, ja yritykset eivät saa pelata uhkapeliä maineellaan.
EnglishProtecting investors should remain the top priority in investment agreements.
Sijoittajien suojelemisen olisi oltava jatkossakin etusijalla sijoitussopimuksissa.
EnglishThis would give the business environment and investors a very good prospect.
Tämä tarjoaisi liiketoimintaympäristölle ja sijoittajille erinomaiset näkymät.
EnglishThe world is now in a financial crisis due to the irresponsibility of private investors.
Maailma on nyt rahoituskriisissä yksityisten sijoittajien vastuuttomuuden takia.
EnglishDebt restructuring would, it appear, be a catastrophe - for private investors.
Velkojen uudelleenjärjestely olisi ilmeisesti katastrofi - yksityisille sijoittajille.
EnglishInvestors should be able to gain the information necessary to make informed decisions.
Sijoittajien on saatava riittävästi tietoa tehdäkseen asiantuntevia päätöksiä.
EnglishMr President, for those unfortunate investors even real euros are false money.
Arvoisa puhemies, näille sijoittajapoloisille jopa oikeat eurot ovat kuin väärää rahaa.
EnglishInvestors must know that the same standards apply throughout the world.
Sijoittajien on tiedettävä, että samoja standardeja sovelletaan koko maailmassa.
EnglishMany small investors have suffered as a result of market abuse and insider dealing.
Monet piensijoittajat ovat kärsineet markkinoiden väärinkäytöstä ja sisäpiirikaupoista.
EnglishMany institutional investors now find it acceptable to invest in this way.
Monet yhteisösijoittajat pitävät tällaista sijoittamista nyt hyväksyttävänä.
EnglishWe must think about protection for the investors and their confidence in rating agencies.
On ajateltava sijoittajien suojelua ja heidän luottamustaan luokituslaitoksiin.
EnglishOn the one hand, this situation spells insecurity for both local and foreign investors.
Tilanne merkitsee turvattomuutta sekä paikallisille että ulkomaisille investoijille.
EnglishHedge funds and private equity - Transparency of institutional investors (debate)
Hedge-rahastot ja pääomasijoitusrahastot - Yhteisösijoittajia koskeva avoimuus (keskustelu)
EnglishFirst the supervisory agencies failed to prevent irresponsible behaviour by investors.
Ensin valvontalaitokset eivät onnistuneet estämään sijoittajien vastuutonta toimintaa.
EnglishA number of candidate countries provide foreign investors with favourable fiscal conditions.
Monet ehdokasvaltiot tarjoavat ulkomaisille sijoittajille suotuisat verotusolot.
EnglishIt should properly distinguish between retail and professional investors.
Direktiivissä olisi myös tehtävä selvä ero vähittäis- ja ammattisijoittajien välillä.
EnglishIn this context, the concerns of private investors about seniority will be addressed.
Tällöin etuoikeusjärjestystä koskevat yksityisten sijoittajien huolet otetaan huomioon.