Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "inviolability"

EN

"inviolability" bahasa Finlandia terjemahan

EN

inviolability {kata benda}

volume_up
inviolability
The question of security policy was reduced to a guarantee of the inviolability of borders.
Turvallisuuspolitiikkaa koskeva kysymys tiivistettiin siihen, että rajojen loukkaamattomuus taattiin.
The legal and judicial inviolability of private investment is one of the keys to Africa's economic and social development.
Yksityisten investointien oikeudellinen loukkaamattomuus ja loukkaamattomuus tuomiovallan taholta on yksi avain Afrikan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.
These values include the inviolability of human dignity, liberty, responsibility, solidarity, diversity, and the observance of the principle of freedom from discrimination.
Näihin arvoihin kuuluvat ihmisarvon loukkaamattomuus, vapaus, vastuu, yhteenkuuluvuus, moninaisuus ja syrjimättömyysperiaatteen noudattaminen.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "inviolable":

inviolable

Contoh penggunaan untuk "inviolability" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe Charter does not state that this inviolability can be reduced.
Perusoikeuskirjassa ei todeta, että ihmisarvon loukkaamattomuutta voidaan lieventää.
EnglishAre there no limits to the inviolability of the President's decisions?
Onko jossakin raja tälle puhemiehen päätösvallan loukkaamattomuudelle?
EnglishIt is about the inviolability of nature.
Kysymys on elävien olentojen arvosta, luonnon koskemattomuudesta.
EnglishThis fight is about the inviolability of human life as the highest value in our democracy.
Tässä taistelussa on kysymys ihmiselämän loukkaamattomuudesta demokratiamme tärkeimpänä arvona.
EnglishFreedom of expression and of thought and the inviolability of private homes were trampled over.
Sanan- ja ajatuksenvapautta sekä kotien koskemattomuutta loukattiin.
EnglishThis is why the inviolability of the borders of EU Member States needs to be reiterated.
Tämän takia onkin toistettava jälleen kerran periaate EU:n jäsenvaltioiden rajojen koskemattomuudesta.
EnglishThe most important will be to guarantee the inviolability of borders.
Tärkeintä on rajojen loukkaamattomuuden takaaminen.
EnglishA state is sovereign when it respects the principle of uti possidetis, the inviolability of borders.
Valtio on suvereeni, kun se kunnioittaa uti possidetis -periaatetta eli rajojen loukkaamattomuuden periaatetta.
EnglishWithout this inviolability, the peace to which true patriots aspire could be seriously threatened.
Ilman tällaista loukkaamattomuutta rauha, johon todelliset isänmaanystävät pyrkivät, voisi olla vakavasti uhattuna.
EnglishThat would lead to a disastrous situation in which the principles of the inviolability of the human being and of human dignity would be completely lost.
Se johtaisi katastrofiin, joka tuhoaisi ihmisen ja hänen arvonsa loukkaamattomuuden.
EnglishThat is why it has taken a stand on the inviolability of borders and the fact that there are no unredeemed or other claims.
Siksi se on puolustanut rajojen koskemattomuutta ja sitä, ettei jäljellä ole selvittämättömiä tai muita vaateita.
EnglishIt calls into question the inviolability of the documents held by the bodies responsible for handling asylum requests.
Se asettaa kyseenalaiseksi niiden asiakirjojen loukkaamattomuuden, jotka ovat hakemusten tutkimisesta vastaavien elinten hallussa.
EnglishSweden's constitution guarantees the inviolability of ownership rights, although such rights are inexplicably being infringed in this case.
Ruotsin perustuslaki takaa omistusoikeuden loukkaamattomuuden, jota tässä tapauksessa rikotaan käsittämättömistä syistä.
EnglishThe right to life and respect for its inviolability are the basic human rights and therefore both the essence and goal of democracy.
Oikeus elämään ja elämän loukkaamattomuuden kunnioittaminen ovat perusihmisoikeuksia ja siten sekä demokratian ydin että sen päämäärä.
EnglishThe first is the inviolability of frontiers, which should only be modified in exceptional circumstances and by mutual agreement.
Meidän on täällä parlamentissa jälleen vahvistettava kansainvälisen oikeuden periaatteita.
EnglishFurthermore, I welcome the fact that there is a demand for initiating a draft European directive to ensure the inviolability of the freedom of the media.
Pidän myönteisinä myös vaatimuksia laatia luonnos direktiiviksi, joka takaisi tiedotusvälineiden vapauden loukkaamattomuuden.
EnglishA Europe founded on the inviolability of human dignity and which guarantees freedom of movement, must take a zero tolerance line with right-wing violence.
Ihmisarvon koskemattomuuteen perustuvan ja vapaan liikkuvuuden takaavan Euroopan täytyy vastata oikeistoväkivaltaan nollatoleranssilla.
EnglishThe patenting of living organisms and rejection of the inviolability of the individual are the result of an overweening arrogance that no longer knows any bounds.
Elävien olentojen patentoimisen mahdollistaminen ja yksilön koskemattomuuden kieltäminen ovat ylimielisyyttä, joka ei tunne rajoja.
English(HU) Mr President, last week the National Council of the Slovak Republic passed a resolution affirming the inviolability of the Beneš Decrees.
(HU) Arvoisa puhemies, viime viikolla Slovakian tasavallan kansallisneuvosto antoi päätöslauselman, jossa vahvistettiin Benešin asetusten koskemattomuus.
EnglishThe present threats to third countries with a view to having these countries sign bilateral inviolability agreements are, of course, a serious matter.
Kolmansille maille esitetyt uhkaukset, joiden tarkoituksena on saada ne allekirjoittamaan kahdenväliset koskemattomuussopimukset, ovat toki vakava asia.