Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "to manage"

EN

"to manage" bahasa Finlandia terjemahan

EN to manage
volume_up
[managed|managed] {kata kerja}

The Subscriptions tab allows you to view and manage your subscription details.
Tilaukset-välilehdessä voit tarkastella ja hallita tilaustietojasi.
You can also view or manage the certificates that are installed on your computer.
Voit myös tarkastella tai hallita tietokoneeseesi asennettuja varmenteita.
- The WTO Millennium Round is an opportunity to manage the process of globalisation.
WTO:n vuosituhannen vaihteen neuvottelukierros on tilaisuus hallita globaalistumiskehitystä.
I think the Slovenian Presidency will try to manage the process leading towards a decision.
Uskon, että puheenjohtajavaltio Slovenia aikoo johtaa päätöksentekoprosessia.
This conference must manage and organise the post-Kyoto phase.
Konferenssin täytyy johtaa ja organisoida Kioton pöytäkirjan jälkeinen vaihe.
Including these aspects will only result in the directive being difficult or impossible to manage.
Näiden näkökohtien sisällyttäminen määräyksiin johtaa vain siihen, että direktiivistä tulee huono tai käyttökelvoton.
Because if we cannot manage it in this area, how are we going to succeed in all of the others?
Sillä jollemme selviä tällä alalla, kuinka voisimme onnistua muilla.
Why can we not manage to make ugly things beautiful too?
Miksemme mekin voisi onnistua tekemään rumasta kaunista?
We have managed to convincingly set in motion an enlargement scenario that should succeed.
Olemme onnistuneet vakuuttavasti saamaan aikaan laajentumissuunnitelman, jonka pitäisi onnistua.
If we want to survive and prosper in the 21st century then we must welcome and manage change.
Jos haluamme selviytyä ja menestyä 2000-luvulla, meidän on pidettävä muutosta tervetulleena asiana ja hallittava sitä.
Immigration is a difficult issue to resolve; however, we can manage it, if we take the right action.
Me kuitenkin voimme selviytyä siitä, jos toteutamme oikeanlaisia toimia.
But we do not manage very well with 15 countries at the moment.
Emme kuitenkaan selviydy nykyisin kovin hyvin 15 jäsenvaltion hallinnoimisesta.
As far as I am concerned, a European Cup should go to the Member State which manages to finish its homework first.
Minun puolestani, arvoisa puhemies, Eurooppa-pokaali voidaan myöntää jäsenvaltiolle, joka on suoriutunut tehtävästään ensimmäisenä.

Contoh penggunaan untuk "to manage" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishWe, too, are trying to advance regional integration – how did Europe manage it?
Mekin yritämme edistää alueellista yhdentymistä, miten Eurooppa onnistui siinä?"
English3:39 So the big question for us is, "How do we manage this technological change?"
3:39 Tärkein kysymys on siis: "Kuinka selviämme tästä teknologian muutoksesta?"
EnglishI hope that someone will manage to convey Parliament's message to them by then.
Toivon, että joku onnistuu siihen mennessä välittämään parlamentin viestin heille.
EnglishWe just manage less and less often to convert these ideas into real products.
Onnistumme vain yhä harvemmin muuntamaan nämä ideat konkreettisiksi tuotteiksi.
EnglishWe really did manage to achieve a good outcome within a very short space of time.
Onnistuimme todellakin pääsemään hyvään lopputulokseen hyvin lyhyessä ajassa.
EnglishBut for the time being I would still hope that we manage to reach an agreement.
Mutta toistaiseksi toivoisin yhä sitä, että onnistumme pääsemään sopimukseen.
EnglishFifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
Viidenneksi onnistumme suostuttelemaan muun maailman seuraamaan velvoitteitamme.
EnglishWe did not manage to achieve this in negotiation with the Council at that time.
Emme onnistuneet tuolloin toteuttamaan tätä neuvotteluissa neuvoston kanssa.
EnglishWe need to manage the euro for the benefit of European citizens and not speculators.
Meidän on hoidettava euroa Euroopan kansalaisten eikä keinottelijoiden hyväksi.
EnglishLastly, we must urgently help these countries to manage their migratory flows.
Lopuksi, meidän on kiireesti autettava näitä maita hallitsemaan siirtolaisvirtansa.
EnglishIt is up to us to manage it in such a way that its negative aspects can be avoided.
Maailmanlaajuistumista voidaan valitella, mutta se on olemassa oleva tosiasia.
EnglishWindows provides the following plans to help you manage your computer's power:
Windows sisältää seuraavat suunnitelmat, joilla hallitaan tietokoneen virrankäyttöä:
EnglishThe question now arises as to how we manage water shortages and water pollution.
Nyt kysymys kuuluu, kuinka torjumme veden vähyyttä ja veden pilaantumista.
EnglishWe will probably not be able to manage without European sanctions in the long term.
Emme todennäköisesti selviä pitkällä aikavälillä ilman eurooppalaisia seuraamuksia.
EnglishSubject to that reservation, I hope we will manage to achieve three things.
Tällaisin varauksin toivon, että pystymme Wienissä tekemään selväksi kolme asiaa.
EnglishThey never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
He eivät milloinkaan onnistu mainitsemaan Espanjan tai Luxemburgin kansanäänestyksiä.
EnglishClick Manage next to your storage plan to go to the Microsoft account site.
Valitse tallennuskiintiösi vierestä Hallinta, niin Microsoftin sivusto avautuu.
EnglishWhy should our friends in Greece, Portugal and Ireland not manage to deal with it?
Miksi ystävämme Kreikassa, Portugalissa ja Irlannissa eivät pystyisi samaan?
EnglishEurope is openly revealed as being powerless to manage its land and maritime borders.
On päivänselvää, ettei Euroopan unioni pysty hallitsemaan maa- ja merirajojaan.
EnglishOn the Domain Control Panel page, on the Manage Domain menu, click Host Records.
Valitse Domain Control Panel -sivun Manage Domain -valikosta Host Records.