Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "objective"

EN

"objective" bahasa Finlandia terjemahan

EN

objective {kata benda}

volume_up
objective (juga: aim, end, goal, priority)
And this is not only an inter-State objective, but also a European Community objective.
Tämä ei ole ainoastaan valtionsisäinen tavoite vaan koko yhteisön laajuinen tavoite.
Thirdly, I think there is a need to keep both Objective 1 and Objective 2.
Kolmanneksi, minun mielestäni sekä tavoite 1 että tavoite 2 on säilytettävä.
Their objective is to close down the nuclear industry and they have a fixed objective.
Heidän tavoitteenaan on ydinteollisuuden lopettaminen, ja tavoite on vankkumaton.
objective (juga: aim, end, goal, target)
The objective of this proposal relates to trade relations with third countries.
Tämän ehdotuksen päämäärä liittyy kolmansien maiden kauppasuhteisiin.
That objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
Päämäärä, joka yksinkertaisesti on yksi valtion tärkeimpiä velvollisuuksia.
We know that sovereignty has been an important objective over the course of history.
Tiedämme, että itsemääräämisoikeus oli tärkeä päämäärä historian kehityksessä.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "objective":

objective
object

Contoh penggunaan untuk "objective" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishOur objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
Tavoitteenamme on ehdottomasti oltava aidon ja aktiivisen kumppanuuden luominen.
EnglishThe objective is not to know who is doing what but to know who does what best.
Tavoitteena ei ole tietää, kuka tekee mitäkin vaan kuka tekee mitäkin parhaiten.
EnglishThis objective is thwarted by the bilateral strategic partnership with Brazil.
Kahdenvälinen strateginen kumppanuus Brasilian kanssa tekee tavoitteen tyhjäksi.
EnglishThis objective should always be pursued with due regard for national competences.
Tähän tavoitteeseen olisi aina pyrittävä kansallista toimivaltaa silmällä pitäen.
EnglishINTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
Interregin määrärahojen virta on valtava. Tavoitteessa� 2 tilanne on riittämätön.
EnglishIts primary objective should be to guarantee that the Union is governed openly.
Sen päällimmäisenä tavoitteena on oltava unionin avoimen johtamisen takaaminen.
EnglishWe welcome the fact that the new Objective 1 regions receive 70 % of resources.
Olemme tyytyväisiä siihen, että uudet tavoitteen 1 alueet saavat 70 % varoista.
EnglishThis means that additional resources will be needed to finance a new objective.
Se merkitsee sitä, että tarvitaan lisäresursseja uuden tavoitteen rahoittamiseen.
EnglishIf there is no Objective 2, there will be no qualification for Northern Ireland.
Jos tavoitteen 2 ohjelmaa ei jatketa, Pohjois-Irlannin tuelle ei ole edellytyksiä.
EnglishOur objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
Tavoitteenamme on edelleen yhtenäistää jäsenvaltioiden käytäntöjä riittävästi.
EnglishThis objective of secrecy has even survived the introduction of universal suffrage.
Salailun periaate säilytti asemansa jopa kansanäänestyksen käyttöönoton jälkeen.
EnglishMr President, the Treaty of Amsterdam has set an important objective for the Union.
Arvoisa puhemies, Amsterdamin sopimus on merkinnyt unionille tärkeää tavoitetta.
EnglishSecondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
Toiseksi sen päämääränä on saavuttaa hyvä tilanne kaikkien vesivarojen osalta.
EnglishThe least we can do, therefore, is to pursue this objective through negotiation.
Meillä on siis velvollisuus ainakin tavoitella tätä päämäärää neuvottelujen kautta.
EnglishI also welcome the work done by the parties involved on achieving this objective.
Olen tyytyväinen myös osapuolten tekemään työhön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishAppropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Asianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishThey are capable, however, of being useful in reaching the objective they set.
Mutta nehän voivat olla kätkemänsä päämäärän saavuttamiselle suorastaan eduksi.
EnglishThe most objective judge of services is and remains the market and not the state.
Palvelujen objektiivisin tuomari on ja sellaisena pysyy markkinat eikä valtio.
EnglishIt was vital for this issue to be an objective in the EU regulations on State aid.
Tämä asia oli tärkeää ottaa valtiontukea koskevan EU:n lainsäädännön tavoitteeksi.
EnglishI welcome the Commission's objective of simplifying European agricultural policy.
Olen tyytyväinen komission tavoitteeseen yksinkertaistaa EU:n maatalouspolitiikkaa.