Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "ports"

EN

"ports" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
port {kt bnd}

EN ports
volume_up
{jamak}

ports
There is a considerable risk of these ports turning into ports of convenience.
Nämä satamat ovat suuressa vaarassa muuttua mukavuuslippusatamiksi.
The report emphasizes that ports are an essential infrastructure.
Mietinnössä korostetaan, että satamat ovat olennaista infrastruktuuria.
Ports are of strategic importance to economic development and national defence.
Satamat ovat strategisesti merkittäviä talouskehityksessä ja kansallisessa puolustuksessa.
ports
ports

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "port":

port

Contoh penggunaan untuk "ports" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English   Obviously, there need to be stringent security requirements for European ports.
   On selvää, että Euroopan satamilla on ehdottomasti oltava tiukat turvatoimet.
EnglishIt has been shown that there are ports where hardly any inspection takes place.
On käynyt ilmi, että joissain satamissa tarkastuksia suoritetaan tuskin lainkaan.
EnglishOn maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
Mitä tulee merisatamiin, meillä ei ole tässä vaiheessa lainsäädäntöä valmisteilla.
EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
EU:n satamiin saapuu joka päivä suuria määriä laitonta puutavaraa ja puutuotteita.
EnglishWhat would be best is to allow regional and local players to develop the ports.
Alueellisten ja paikallisten toimijoiden olisi parasta antaa kehittää satamia.
EnglishNo less than 90% of Europe's international trade takes place via the ports.
Peräti 90 prosenttia Euroopan kansainvälisestä kaupasta käydään satamien kautta.
EnglishIn my view, the Commission proposal helps us to enhance the efficiency of ports.
Mielestäni komission ehdotus auttaa meitä parantamaan satamien tehokkuutta.
EnglishThe second aspect is that Europe has many ports, many shores and many coasts.
Toinen seikka on se, että Euroopassa on paljon satamia, rantoja ja rannikoita.
EnglishThat provides for additional earnings and contributes to development of these ports.
Niiden tarkoitus on mahdollistaa lisätuotot ja edistää näiden satamien kehitystä.
EnglishI also consider it regrettable that we have closed down so many small ports.
Pidän myös valitettavana sitä, että olemme sulkeeneet niin paljon pieniä satamia.
Englishfor Community ports: 500 000 tonnes or 100-200 000 passengers per year and
yhteisön satamille 500 000 rahtitonnia tai 100 000-200 000 matkustajaa vuodessa,
EnglishWe have to make their lives difficult in our ports so that they stop coming.
Meidän on tehtävä alusten olo hankalaksi satamissamme, niin etteivät ne enää palaa.
EnglishBut let us not say that we have begun with the ports because that is not true.
Älkäämme kuitenkaan sanoko, että olemme aloittaneet satamista, koska se ei ole totta.
EnglishEach year two billion tonnes of different goods pass through European ports.
Joka vuosi kaksi miljardia tonnia erilaista rahtia kulkee Euroopan satamien kautta.
EnglishCheck with your PC manufacturer to understand which USB ports your PC supports.
Tarkista tietokoneesi valmistajalta, mitä USB-portteja tietokoneesi tukee.
EnglishI think it is also important to see small ports in an international context.
Minusta pientenkin satamien asettaminen kansainväliseen yhteyteen on tärkeää.
EnglishI would like to refer back to Mr Sterckx, who wrote the report on ports of refuge.
Haluan vielä palata Sterckxin laatimaan, hätäsatamia koskevaan mietintöön.
EnglishOn the investment side, the Dubai Ports fallout requires careful handling.
Investointien alalla Dubain sataman tilanne edellyttää huolellista käsittelyä.
EnglishThis was an excellent aim, and it should serve to make French ports more competitive.
Tämä oli erinomainen tavoite, ja sen pitäisi lisätä Ranskan satamien kilpailukykyä.
EnglishCurrently there is far too much air pollution, particularly in and around ports.
Tällä hetkellä ilma pilaantuu aivan liikaa ennen kaikkea satamissa ja niiden lähistöllä.