EN

reserve {kata benda}

volume_up
The largest reserve is the ECU 1 500 million for the Structural Funds.
Suurin varaus on rakennerahastosta tehtävä 1 500 miljoonan euron varaus.
To do that, we need more information, and that is what the reserve is for.
Tätä varten tarvitsemme lisätietoja, ja varaus on tarkoitettu juuri tähän.
Mr President, in my statement I said 'reserve and remarks as in Amendment 938'.
(EN) Arvoisa puhemies, sanoin lausunnossani ”varaus ja huomautukset kuten tarkistuksessa 938”.
reserve
For this reason I believe that a 10 % reserve is quite moderate.
Tämän vuoksi on kymmenprosenttinen varanto mielestäni kohtuullinen.
Article 45 provides for a national reserve in the Member States.
Ehdotuksen 45 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on perustettava erityinen kansallinen varanto.
It will form a reserve, and you can have the money once you have taken appropriate action'.
Siitä tehdään varanto, ja saatte rahat toteutettuanne asianmukaiset toimet.”
reserve
That reserve would indeed make it possible to increase the framework programme funds by at least ECU 200m.
Tällainen vararahasto mahdollistaisi todella puiteohjelman korottamisen ainakin 200 milj. eculla.
Näin ollen se on poliittinen vararahasto.
On the other hand, it could be a reserve.
Toisaalta ne voisivat olla vararahasto.
reserve
That reserved area is the responsibility of the national postal administrations.
Tämä varattu alue on kansallisten postihallintojen vastuulla.
A certain reserved sector is essential to ensure that basic postal coverage also applies to rural areas.
Postin järjestämiseen myös maaseudulla on tarpeen myös tietty varattu alue.
The Danube is a nature reserve and must be protected to preserve its biodiversity, but it is also a protected area for leisure and tourism.
Tonava on luonnon reservaatti ja sen biologista monimuotoisuutta on varjeltava, mutta se on myös suojeltu vapaa-ajan alue ja matkailualue.
reserve (juga: military reserve)
We therefore have a NATO strategic reserve for support in emergencies.
Meillä on siis Naton strateginen reservi tukenamme hätätilanteessa.
This reserve will amount to about 10% of the launch and logistical stocks taken together.
Tämä reservi tulee käsittämään noin 10 prosenttia liikkeeseen laskettavan kannan ja logistisen varaston yhteissummasta.
However, the so-called strategic reserve is a big issue, and showed Parliament's desire to increase its powers.
Sen sijaan niin sanottu strateginen reservi oli suuri asia, jossa parlamentti halusi oman valtansa lisäämistä.
reserve (juga: reservation)
The Danube is a nature reserve and must be protected to preserve its biodiversity, but it is also a protected area for leisure and tourism.
Tonava on luonnon reservaatti ja sen biologista monimuotoisuutta on varjeltava, mutta se on myös suojeltu vapaa-ajan alue ja matkailualue.
The problem is not that the markets were reserved, as you said.
Ongelma ei ole markkinoiden varautuneisuus, kuten te sanoitte.
reserve (juga: substitute)

Contoh penggunaan untuk "reserve" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishOn the same day, the tanks attacked the hospital and destroyed an oxygen reserve.
Samana päivänä panssarivaunut hyökkäsivät sairaalaan ja tuhosivat happivaraston.
EnglishThis mistake is regrettable and could be exacerbated by the performance reserve.
Tämä virhe on valitettava, ja suoritusvarauksen käyttöönotto voisi kärjistää sitä.
EnglishECB Opinion on Lithuanian legislation relating to minimum reserve requirements
EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksia koskevasta lainsäädännöstä Liettuassa
EnglishA sum of ECU 400 000 is still in the reserve thanks to the European Parliament.
Euroopan parlamentin ansiosta 400 000 ecun suuruinen summa on edelleen varastossa.
EnglishWe will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
Yritämme myöntää tänä vuonna ECHOlle lisärahoitusta hätäapuun tehdyistä varauksista.
EnglishWe have tabled an amendment which states that funds should be put on reserve here.
Olemme ehdottaneet tarkistusta, jonka mukaisesti varat olisi kirjattava varauksiin.
EnglishI think taking these appropriations and putting them in the reserve is demagogy.
Mielestäni kylläkin se, että nämä määrärahat otetaan varaukseen, on kansankiihotusta.
EnglishThe reserve would not affect the overall volume of the agricultural budget.
Tällä hetkellä toimimme näin humanitäärisen avun ja valuuttavarauksien kohdalla.
EnglishSo it is right to keep these posts, and the resources for them, in reserve.
Siksi on tärkeää, että nämä virat tai niiden määrärahat otetaan yhä varaukseen.
EnglishIn the Committee on Budgets you agreed two conditions for lifting this reserve.
Päätitte budjettivaliokunnassa kaksi edellytystä varauksen vapauttamiselle.
EnglishI reserve the right to formulate a personal opinion following my trip to Ukraine.
Pidätän itselleni oikeuden antaa henkilökohtaisen lausunnon Ukrainan-matkani jälkeen.
EnglishAs you know, Parliament forced this issue by putting a payment into reserve.
Kuten tiedätte, parlamentti joudutti tätä kysymystä siirtämällä maksun varauksiin.
EnglishThis may constitute in the future a veritable reserve army for future terrorism.
Uusi köyhälistö saattaa tulevaisuudessa kätkeä itseensä todellisen terrorismivarannon.
EnglishIn so far as international rules allow, they reserve the right to do so themselves.
Maat varaavat oikeuden tehdä niin itsenäisesti kansainvälisiä sääntöjä kunnioittaen.
EnglishThe opportunities to reserve tickets via this worldwide network are growing quickly.
Mahdollisuudet varata liput tämän mailmanlaajuisen verkon kautta kasvavat nopeasti.
EnglishFirstly, we got rid of the reserve for humanitarian aid with Amendment No 784.
Poistimme ensiksikin humanitaarista apua varten tarkoitetun varauksen: tarkistus 784.
EnglishNot only is fresh borrowing not required, but a reserve has been built up too.
Emme pelkästään selviä ilman lisävelkaantumista vaan kertyy jopa varauksia.
EnglishThe ECB also agreed last week on a swap arrangement with the Federal Reserve
EKP sopi viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankin kanssa valuuttaswap-järjestelystä,
EnglishPlacing appropriations in reserve naturally increases the sums provided in the budget.
Määrärahojen varaaminen kasvattaa luonnollisesti talousarviossa määrättyjä summia.
EnglishWe would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
Huomautamme myös, että olemme pienentäneet kiinteistövarausta 4 miljoonalla eurolla.