Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Finlandia untuk "view"

EN

"view" bahasa Finlandia terjemahan

volume_up
view {kt bnd}

EN view
volume_up
{kata benda}

view (juga: image, impression, notion, outlook)
volume_up
näkemys {kt bnd}
A positive view is not an idyllic and illuminist view that ignores the problems.
Myönteinen näkemys ei kuitenkaan tarkoita idyllistä harhakuvitelmaa, jossa ongelmat sivuutetaan.
The only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Ainoa puolueeton näkemys saadaan tarkastelemalla parlamenttia ulkoapäin.
This view demonstrates a misunderstanding of the phenomenon of globalisation.
Tämä näkemys osoittaa, että globalisaatio ilmiönä on ymmärretty väärin.
view (juga: apprehension, grip, idea, image)
volume_up
käsitys {kt bnd}
This is the Chinese view of the state -- very, very different to ours.
Tämä on kiinalaisten käsitys valtiosta -- täysin läsimaisesta poikkeava.
Mr Barón Crespo has a very flexible view of our Rules of Procedure.
Barón Crespon käsitys työjärjestyksestämme on todella kehittyvää laatua.
The public has a very ambivalent view of European structural policy.
Kansalaisilla on hyvin hatara käsitys EU:n rakennepolitiikasta.
view (juga: aim, design, direction, function)
volume_up
tarkoitus {kt bnd}
That can hardly have been the intention - at least, not in my view.
Näin on tuskin ollut tarkoitus käydä, ainakin itse näen asian näin.
It seems to me to be designed largely with a view to managing further decline.
Nähdäkseni sen avulla on pääasiassa tarkoitus hallita jatkuvasti huononevia olosuhteita.
Clearly, these issues are vital in view of the general elections which are scheduled for mid 2004.
Luonnollisesti nämä asiat ovat tärkeitä yleisissä vaaleissa, jotka on tarkoitus pitää vuoden 2004 puolivälissä.
view (juga: angle, aspect, facet, perspective)
The report also takes a very one-sided and unhelpful view of the Cyprus problem.
Mietinnön näkökulma Kyproksen ongelmaan on hyvin yksipuolinen ja hyödytön.
I have tabled an amendment with a view to having this aspect included in the report.
Olen laatinut tarkistuksen, jotta tämä näkökulma saataisiin mukaan mietintöön.
This point of view also accords with the report from the Group of Independent Experts.
Tämä näkökulma on sopusoinnussa myös asiantuntijaryhmän kertomuksen kanssa.
volume_up
kuva {kt bnd}
Both documents have an excessively restrictive view of sea ports.
Näissä kahdessa asiakirjassa annetaan merisatamista liian rajoittunut kuva.
I just mention that to complete the view of the process.
Sanon tämän ainoastaan, jotta prosessista saataisiin täydellisempi kuva.
The majority in this European Parliament have a distorted view of the common agricultural policy.
Enemmistöllä Euroopan parlamentista on vääristynyt kuva yhteisestä maatalouspolitiikasta.
view (juga: outlook, phase, scenery)
volume_up
näkymä {kt bnd}
Click the View menu, point to Current View, and then click Define Views.
Valitse Näytä-valikosta Nykyinen näkymä ja valitse Määritä näkymät.
If the Storyboard view is visible, click View, and then click Timeline.
Jos Kuvakäsikirjoitus-näkymä on näkyvissä, napsauta Näytä ja napsauta sitten Aikajana.
Classic view gives Windows the look and behavior of earlier versions.
Perinteinen näkymä antaa Windowsille aiempien versioiden ulkoasun ja toimintatavan.
view (juga: outlook, sight, vista, dimension)
volume_up
näköala {kt bnd}
Of all those who have spoken so far, I live the furthest to the south, and if it was not for the Alps, I would have a clear view of the Mediterranean.
Kaikista tähän mennessä puhuneista kotini on kaikkein eteläisimmässä paikassa, ja ilman Alppeja minulla olisi suora näköala Välimerelle.
Commissioner, in Hong Kong, we parliamentarians had a magnificent view of the bay, but we had to use binoculars in order to follow the work of the Conference.
Arvoisa komission jäsen, Hongkongissa meillä parlamentin jäsenillä oli upea näköala lahdelle, mutta jouduimme käyttämään kiikareita seurataksemme kokouksen työskentelyä.
This assumption is open to question in my view.
Mielestäni tämä oletus voidaan asettaa kyseenalaiseksi.
view
From this point of view, the document is somewhat limited in scope, since an overall policy for space cannot restrict itself merely to practical applications.
Tästä näkökulmasta katsottuna asiakirjan näköpiiri on hieman rajoittunut, koska kokonaisvaltaisen avaruuspolitiikan ei pitäisi kattaa ainoastaan käytännön sovellutuksia.

Contoh penggunaan untuk "view" di bahasa Finlandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYes, there are, and, in my view, they are suitable dialogue partners for the EU.
Tällaisia maita on, ja ne ovat mielestäni sopivia vuoropuhelukumppaneita EU:lle.
EnglishClick the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
Click the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Jos emme pitäydy tosiasioissa, vaarannamme nähdäkseni tämän parlamentin maineen.
EnglishAt this moment in time we still have an excessively market-profit-oriented view.
Suhtautumisemme perustuu tällä hetkellä edelleen aivan liiaksi markkinahyötyyn.
EnglishNeither of the two proposed amendments falls, in my view, into these categories.
Kumpikaan ehdotetuista tarkistuksista ei mielestäni täytä mainitsemiani ehtoja.
English(SK) Mr President, I would like to present a slightly different view on adoption.
(SK) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää hieman erilaisen näkemyksen adoptiosta.
EnglishI am of the view that the European Union must attach more weight to discussions.
Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin on pantava suurempi paino keskusteluille.
EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Mielestäni mietintö edustaa tietynlaista edistystä, vaikka se onkin rajallista.
EnglishIn my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
Mielestäni on myös oikein, että esittelijä on karsinut ruokalatoiminnan menoja.
EnglishIn view of the principle of subsidiarity, it cannot be transferred to EU level.
Tätä asiaa ei voida suhteellisuusperiaatteen vuoksi siirtää EU:n vastuualueeseen.
EnglishGlobalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
Globalisaatio on usko yhteen ideaan, joka sulkee pois vaihtoehtoisia näkemyksiä.
EnglishThis step is a necessary one, even though, in my view, it is just the first one.
Tämä askel on tarpeellinen, vaikka se on minun mielestäni vasta ensimmäinen askel.
EnglishIn my view, flexibility is fully covered by making the reference period a year.
Mielestäni joustavuus katetaan täysimääräisesti tekemällä vuodesta vertailujakso.
EnglishThe Green Paper is about answering this question from an ecological point of view.
Vihreän kirjan tarkoituksena on vastata tähän kysymykseen ekologiselta kannalta.
EnglishThey are aware of my view and of the areas in which we can achieve compromise.
He ovat tietoisia näkemyksestäni ja aloista, joilla voimme päästä kompromissiin.
EnglishThe need for a Community safety policy, however, is, in my view, beyond dispute.
Yhteisön laajuisen turvallisuuspolitiikan tarve on nähdäkseni kuitenkin kiistaton.
EnglishIn my view, the result expected in Brussels at this stage appears to be dreadful.
Mielestäni tässä vaiheessa voidaan odottaa, että Brysselin tulos on kammottava.
EnglishViews differed as to how to deal with the matter from a procedural point of view.
Menettelyllisesti parhaan toimintatavan valinnasta heräsi erilaisia näkemyksiä.
EnglishClick the View menu, point to File Markers, and then click the marker you want.
Valitse Näytä-valikosta Tiedostomerkinnät ja valitse sitten haluamasi merkintä.
EnglishIn our view, Jacob Söderman is an effective champion of the rights of citizens.
Katsomme, että Jacob Söderman on kansalaisten oikeuksien tehokas esitaistelija.