EN

clear {kata sifat}

volume_up
You gave us a clear political message and you gave us a clear human message.
Világos politikai üzenetet és világos emberi üzenetet fogalmazott meg számunkra.
It is clear that the motives of the ESDP enthusiasts are essentially political.
Világos, hogy az EBVP-rajongók motivációja alapvetően politikai jellegű.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Ideje világos döntéseket hozni a tőke ellenőrzésével és megadóztatásával kapcsolatban.
The clear water mirrored the clear sky and the angular bright constellations.
A tiszta vízben világosan látszottak az égi csillagképek sokszögű tükörképei.
The market economy needs clear rules, including clear rules of play.
A piacgazdaságban egyértelmű szabályok, tiszta játékszabályok kellenek.
It was clear, though, clear and blue and quiet.
Pedig olyan tiszta a tenger, olyan tiszta, kék és csendes.
In no other parliament would such a clear conflict of interests be tolerated.
Semmilyen másik parlament nem tűrné az ilyen nyilvánvaló összeférhetetlenséget.
It is clear that in these agreements, there are winners and losers.
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a megállapodásoknak vannak nyertesei és vesztesei.
It is fairly clear that the Government of Chad is supporting rebels in Darfur.
Teljesen nyilvánvaló, hogy a csádi kormány támogatja a darfúri felkelőket.
I am grateful to the Commissioner for this clear statement of position.
Hálás vagyok a biztos úrnak ezért a világos állásfoglalásért.
Still, it is clear that she is not personally threatened.
Mindenesetre az legalább biztos, hogy őt magát nem fenyegeti semmi.
It was not clear whether the Treaty of Lisbon would be ratified by all Member States.
Nem volt biztos, hogy a Lisszaboni Szerződést minden tagállam ratifikálni fogja-e.
It was clear they had expected only instant and complete obedience from Simon.
Egyértelmű volt, hogy azonnali és teljes engedelmességet vártak Simontól.
Having clear objectives and discussing them fully and openly create trust.
Az egyértelmű célok és azok teljes, nyílt megvitatása bizalmat teremt.
Her little voice was perfectly clear and low, her expression confident.
Kristálytiszta, higgadt hangocska, teljes öntudat.
This is a clear signal for the same rights to be exercised throughout the Union.
Ez egyértelmű jelzés: az egész Unióban ugyanazon jogokat kell gyakorolni.
He'd translated all of the engineering gobbledygook into plain, clear language.
Egyszerű, könnyen érthető nyelvezetűvé formálta át az egész technológiai zagyvalékot.
The clear Irish 'yes' is good news for Ireland and good news for the whole of Europe.
Az egyértelmű ír "igen” jó hír Írország és jó hír egész Európa számára.
This is the clear success of the accession process, which we should not forget.
Ez a csatlakozási folyamat egyértelmű sikere, amiről nem szabad megfeledkeznünk.
'One must be cold and clear-headed about such things.
- Az embernek nem szabad az érzelmeire hagyatkoznia ilyen nagy dolgokban.
I had seen her at Free and Clear my blood parasites group Thursdays.
Láttam a vérparazita csoportomban, a Szabad-és-világosban, keddenként.
clear (juga: dead, stark)
It should be made quite clear that this is not a case of European law over-regulating.
Egészen egyértelművé kell tenni, hogy nincs szó európai túlszabályozásról.
It is clear that it did wander off the subject a little, but it was very much related.
A kérdés nem egészen kapcsolódott a témához, de összefüggött vele.
It had never been clear to him how he had landed the job the great privilege.
Sosem értette egészen, hogyan hullott az ölébe ez a munka ez a nagy kiváltság.
Clear demands are being made in relation to certain projects.
Világos követelések fogalmazódnak meg bizonyos projektekkel kapcsolatban.
Countries such as Spain have made a clear commitment in this regard.
Bizonyos országok, köztük Spanyolország, világos kötelezettségvállalást tettek ezen a téren.
There are certain clear limits within the Commission.
A Bizottságon belül vannak bizonyos világos határok.
He'd translated all of the engineering gobbledygook into plain, clear language.
Egyszerű, könnyen érthető nyelvezetűvé formálta át az egész technológiai zagyvalékot.
Mikelaus has an odd way of speaking, which is not clear to everyone.
- Mikelaus kicsit furcsán beszél, ami nem mindenki számára érthető.
We therefore need clear, workable and comprehensible models.
Ezért átlátható, működőképes és érthető modellekre van szükségünk.
They were coated at once with a clear plastic substance from the surface of the creek.
Tüstént bevonatot alkotott rajta a patak felszínén úszó átlátszó műanyag.
The earpiece was clear plastic, curled up like a phone cord, and nearly invisible.
A fejhallgató átlátszó műanyagból készült, szinte láthatatlan volt.
Clear drops of liquid, its venom, I guess, dribbed out and scorched the concrete.
Átlátszó cseppekben bugyogott belőle a lény mérge, megperzselve a padlót.
Through the clear globe of the helmet she could see his face distinctly.
A sisak áttetsző üvegén át a nő világosan látta Foyle arcát.
Gone were the clear waters where Tally liked to bathe.
Nyoma sem volt az áttetsző, tiszta víznek, amelyben Tally annyira szeretett fürödni.
Fitch noticed her eyes were remarkably clear.
Fitchnek most tűnt csak fel, milyen áttetsző tiszta a szeme.
clear (juga: devoid, exempt, immune)
Brief to the point of starkness, clear and concise, devoid of elaborate courtesies, inviting no contradiction.
A merevségig tömör, világos és velős, minden finomkodástól mentes, ellentmondást nem tűrő.
We held a plebiscite on nuclear power and the clear result was that the country should remain a nuclear-free zone.
Népszavazást tartottunk az atomenergiáról, és az volt az egyértelmű eredménye, hogy az ország atomenergia-mentes övezet maradna.
Before him her boys had been clever marionettes with clear, pimple-free faces and parents with connections and country-club memberships.
Előtte okos kis marionettfigurákat fogott ki magának, tiszta, pattanásoktól mentes arccal és befolyásos, klubtag szülőkkel.
A clear ball of multicolored light five or six thousand light-years across nestled in the heart of the galaxy, sharply bounded by the last of the dust clouds.
Egy öt- vagy hatezer fényév átmérőjű, több színben tündöklő, hibátlan fénygömb bújt meg ott legbelül, a Galaxis szívében, élesen elkülönülve a környező porfelhőktől.
But I would like to tell you that we are now discussing a clear example of the situation.
De hadd jegyezzem meg, hogy most a helyzet egy nagyon szemléletes példájáról vitázunk.
I would like to make this very clear, thinking about the very useful image that Mrs Breyer used.
Szeretném ezt nagyon egyértelművé tenni a Breyer asszony által használt szemléletes képre gondolva.

Contoh penggunaan untuk "clear" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishOne thing was clear: She was keeping him tied up for her protection and his own.
Egy dolog nyilvánvalóvá vált: saját maga és az ő védelmében tartotta megkötözve.
EnglishAll he wanted was to rest, to clear his mind, to learn why he was being hunted.
Pihenésre vágyott, és arra, hogy nyugodtan végiggondolhassa, miért vadásznak rá.
EnglishI shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.
Egyértelművé kívánom tenni, hogy senki sem érdekelt az internet szabályozásában.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Teljesen egyértelmű, hogy az opt-out intézményének semmi köze a rugalmassághoz.
EnglishThis is the clear success of the accession process, which we should not forget.
Ez a csatlakozási folyamat egyértelmű sikere, amiről nem szabad megfeledkeznünk.
EnglishIt is clear, then, that supporting this initiative also makes good economic sense.
Tehát világos, hogy a kezdeményezést gazdasági szempontból is ésszerű támogatni.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Nagyon is világos, hogy a tagállamok nem akarnak közös bevándorlási politikát.
EnglishShe had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.
Hangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
EnglishThese are absolutely clear barriers which should be systematically dismantled ...
Ezek teljesen egyértelmű akadályok, amelyeket következetesen le kell bontani ..
EnglishThey weren't the clear, electrifying, blue-gray eyes that he had known and loved.
Nem azt a tiszta, kékesszürke szemet látta, amelyet ismert, és amelyet szeretett.
EnglishI thought that I'd made that clear, Adler said two hours into the current session.
Úgy vélem, ezt világosan kifejtettem mondta Adler az ülés második órája tájékán.
EnglishIt is now clear what, in the end, the role of the Commission and its President is.
Most végül már egyértelmű, hogy mi is pontosan a Bizottság és elnökének szerepe.
EnglishThe clear answer is that in this vote, we are reacting only to votes in favour.
A világos válasz az, hogy e szavazás során csak a támogató szavazatokra reagálunk.
EnglishThe windshield wiper could hardly keep the glass clear enough to see through.
Az ablaktörlő alig tudta tisztán tartani az üveget annyira, hogy átlássak rajta.
EnglishShe wanted to answer, that much was clear; but fear prevented her from speaking.
Szeretett volna válaszolni, ez világos volt, de a félelem nem engedte szólni.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Szoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
EnglishHis eyes were green, clear, alert, andif one took the time to study themmenacing.
Hideg zöld szemei - ha az ember alaposan megfigyeli - igencsak fenyegetőek voltak.
EnglishIt is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Egyértelmű, hogy a demokrácia Ukrajnában tovább halad a megszilárdulás útján.
EnglishIt is clear that in 2010 Europe will not be the world's most competitive economy.
Ma már világos, hogy Európa nem lesz 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága.