EN drawing
volume_up
{kata benda}

drawing
volume_up
rajz {kt bnd}
Specifies print settings within a drawing or presentation document.
Megadja a rajz- vagy bemutatódokumentumok nyomtatási beállításait.
Anchors the text to the full width of the drawing or text object.
A szöveget a rajz- vagy szövegobjektum teljes szélességéhez horgonyozza.
- description and schematic drawing showing clearly the operation of the belt weigher.
- leírás és elvi rajz, mely világosan ábrázolja a szalagmérleg működését.
drawing
volume_up
rajzolás {kt bnd}
Double-click to finish drawing the polygon.
Duplán kattintson a sokszög rajzolás befejezéséhez.
Press and hold the left mouse button while drawing, and release when you have finished.
Tartsa lenyomva a bal egérgombot rajzolás közben, csak befejezéskor engedje fel.
A rajzolás megszakítása
drawing (juga: effigy, idea, illustration, image)
volume_up
kép {kt bnd}
Can you explain why that drawing... looks like you, Marvin?
Meg tudod magyarázni, miért... hasonlít rád ennyire ez a kép?
- Ez a kép a Grált ábrázolja.
Adds a numbered caption to a selected graphic, table, frame, text frame, or drawing object.
Számozott feliratot ad hozzá a kijelölt objektumhoz (az objektum lehet kép, táblázat, keret, szövegkeret vagy rajz).

Contoh penggunaan untuk "drawing" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishJack was kneeling and drawing a circular pattern in the sand with his forefinger.
Jack a földön térdelt, és mutatóujjával egy kör alakú mintát rajzolt a homokba.
EnglishResizes the drawing objects so that they fit on the paper format that you select.
Átméretezi a rajzobjektumokat, hogy kiférjenek a kiválasztott papírformátumra.
English'That rips it,' Sparhawk said bleakly, rising to his feet and drawing his sword.
Ezzel le is egyszerűsítette a dolgot mondta Sparhawk komoran, és előhúzta a kardját.
EnglishThat, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
Ez is magyarázza a Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi megállapodás kidolgozását.
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
E tekintetben az első fontos vizsgafeladat az új alkotmány kidolgozása lesz.
EnglishI whipped out my pen, and I started drawing on her head and I drew a crown for her.
Előkaptam a tollam, és elkezdtem rajzolni a fejére, és egy koronát rajzoltam neki.
EnglishThe moisture farmer turned and put an arm around his wife, drawing her near.
A gazda magához húzta a feleségét, aztán megfordultak, és visszamentek a házba.
EnglishI would like to thank Mr Harangozó for drawing these issues to our attention.
Szeretném megköszönni Harangozó úrnak, hogy e kérdésre ráirányította figyelmünket.
EnglishThe Member States are currently working on drawing up joint criteria for this.
A tagállamok most dolgoznak az ezzel kapcsolatos közös kritériumok megfogalmazásán.
EnglishI should like to congratulate Mr Zwiefka for drawing up this report, which I support.
Szeretnék gratulálni Zwiefka úrnak ehhez a jelentéshez, amelyet én is támogatok.
EnglishI would like to thank Mr Schmidt for drawing attention to all these issues.
Szeretném megköszönni Schmidt úrnak, hogy ráirányította figyelmünket e gondokra!
English'Or afterwards either, I've noticed,' Talen  added, looking up from his drawing.
De ahogy észrevettem, utólag sem nagyon tette hozzá Talen, a rajztáblájából felnézve.
Englishhe shouted, drawing an obsidian dagger and hurling it at Sorak.
- Dögölj meg, félvér! - kiáltotta, s egy obszidián tőrt dobott Sorak felé.
EnglishI think we have succeeded in drawing up a suitable plan with this gas compromise.
Úgy gondolom, hogy e földgáz-kompromisszummal sikerült megfelelő tervet kidolgoznunk.
EnglishThe Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Az amerikaiak fontos szerepet játszottak a bázeli standardok kidolgozásában.
EnglishHe simply found himself drawing out the chain and taking the Ring in his hand.
Egyszerűen azon kapta magát, hogy kirántja a láncot, s hogy a kezébe veszi a Gyűrűt.
EnglishMrs Ackroyd's eloquence was cut short as the drawing-room door opened once more.
Mrs. Ackroyd ékesszólása félbeszakadt, mert újra kinyílt a szalon ajtaja.
EnglishA few seconds later you were back in the drawing-room clicking your lighter.
Néhány másodperc múlva megint itt volt a szalonban, és csattogtatta az öngyújtóját.
EnglishShe lifted her head proudly, drawing a long breath, and took the child by the hand.
Büszkén felszegte a fejét, mély lélegzetet vett, és kézen fogta a gyermeket.
EnglishHe pitched it into the void, and drawing out his gold cigarette case, took another.
Elpöckölte az ürességbe, majd előhúzta aranytárcáját, és kivett egy másikat.