EN

hand {kata benda}

volume_up
hand (juga: duke)
Controlled democracy goes hand in hand with controlled justice.
Az irányított demokrácia kéz a kézben jár az irányított igazságszolgáltatással.
They walked on, hand in hand, his eyes roving over the great statues still.
Továbbsétáltak, kéz a kézben, tekintetükkel a mozdulatlan óriásokat pásztázva.
Hand in hand, they walked toward the brightly lit entrance to the restaurant.
Kéz a kézben mentek az étterem fényesen kivilágított bejáratához.
hand
volume_up
mutató {kt bnd} (óra)
Bock checked his watch and waited for the sweep hand to reach the twelve.
Maga elé tartotta a karóráját, és amint a mutató a tizenkettesre ért, lőtt.
He held his big hand out and revolved the thumb against the index and second fingers.
Előrenyújtotta lapát kezét, és hüvelykujját összedörzsölte a mutató- és középső ujjával.
If that gun in your hand goes off, you'll be pissing into a diaper the rest of your life.
Most pedig szépen a mutató- és a hüvelykujja közé fogja, és lassan hátraadja nekem.
hand
volume_up
ütés {kt bnd} (kártyában)
The force of it knocked his hand loose from the door.
Az ütés erejétől a férfi keze lecsúszott az ajtóról.
'It,' Gurgeh said, slapping his hand on the stonework, 'is,' another slap, 'still,' slap, 'cheating!'
De kezdte Gurgeh, minden szótagnál nagyot ütve a kőkorlátra , ez ütés akkor is megint ütés csalás!
In the front seat, Mrs. Page shoved her hands against the dashboard to absorb the shock.
Page a műszerfalat markolva próbálta felfogni az ütés erejét.
Help does not appear to be at hand, Samar said.
A segítség nem tűnik közelinek mondta Samar.
A GIFT fejlesztője, egyéb segítség
Épp csak egy kis segítség hébe-hóba.
hand (juga: applause, clap, plaudits)
This is the sound of one hand clapping.
Ez a félkezes taps hangja.
Finally, he clapped his hands sharply together.
És végül következett a már megszokott taps.
(Applause) (Laughter) I think I might have actually heard more hands.
(Taps) (Nevetés) Szerintem lehet, hogy most több tapsot hallottam.
Sincerely yours, Ariadne Oliver, was written across it in a bold black hand.
Feltűnő kézírás díszelgett a kép sarkában: Üdvözlettel Ariadne Olivér".
An elegant handwriting, like the elegant hand that wrote it.
Elegáns kézírás, mint amilyen elegáns a kéz, amely írta.
Handwriting difficulties were got over by the arthritic condition of her hands.
A kézírás nem jelentett problémát, erre volt jó az ízületi gyulladása.
Egyszer valamelyik kézfej rákulcsolódott a csuklójára.
Ismét fölemelkedett, a kézfej ide-oda himbálózott.
Egy hatalmas kar döfte keresztül, egy kézfej kaparászott.
hand
volume_up
marok {kt bnd} (lómérték)
Then a powerful hand closed on his ankle and drew him smoothly under.
Ám ekkor egy erős marok megragadta a bokáját, és lehúzta a víz alá.
Marok Marcsa nem tud leszopni.
From the back, the boy reminded Pittman so much of Jeremy that he felt as if a hand had squeezed his heart.
Hátulról tökéletesen olyan volt, mint Jeremy, és Pittman szívét jeges marok szorította össze, amikor megpillantotta.
I hired on as a deck-hand on the leakiest bucket on the west coast of Eosia.
Egyszerű matróz voltam Eosia nyugati partvidékének leglyukacsosabb, legócskább teknőjén.
Probably he handed it to some sailor customer of his, who forgot all about it for some days.
Valószínűleg odaadta valamelyik matróz törzsvendégének, aki pár napig megfeledkezett róla.
hand
volume_up
játékos {kt bnd} (kártyában)
I, on the other hand, would become famous in St. Louis.
Én viszont a leghíresebb játékos leszek St. Louisban.
Two of the three other players threw in their hands, leaving the cheat protesting that this was unfair because he had the winning hand.
Két újabb játékos dobta be a lapjait, a csaló pedig tiltakozott, azt állítva, hogy ő nyert volna.
hand (juga: mark)
hand (juga: mate)
After the two orderlies left, Susan sat for a while with her hands in her lap, afraid to look at her arm.
Miután a két kisegítő kiment, Susan egy ideig még üldögélt az ágyban, de nem merte megnézni a karját.
(a) the instruments intended for meat health marking which he may hand over to the assistant staff only at the time of marking and for the length of time required for this purpose;
a) a hús jelölésére szolgáló eszközöket, amelyeket csak a jelöléskor adhat át a kisegítő személyzetnek és csak annyi időre, amennyi e célra szükséges;
hand (juga: scaling)
hand (juga: worker)

Contoh penggunaan untuk "hand" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
Englishshe gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
Jaj, te jó Isten! zihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
EnglishRise, Helm, Elminster said quietly, putting a hand on the old knight's forearm.
- Állj fel, Helm. - mondta Elminster csendesen, karját nyújtva az idős lovagnak.
EnglishMy theory is that the murderer wore gloves or wrapped something round his hand.
Az elméletem az, hogy a gyilkos kesztyűt viselt, vagy rátekert valamit a kezére.
EnglishThen she sat near her, holding her hand, not troubling the sick woman with words.
Aztán leült mellé, fogta a kezét, de nem fárasztotta szavakkal a beteg asszonyt.
EnglishHe walks with a cane, but needs a firm hand under his fragile arm for stability.
Bottal jár, de így is szüksége van arra, hogy egy erős kéz a karja alá nyúljon.
EnglishDavid covered the phone with his hand and looked skeptically at his great-uncle.
David eltakarta kezével a telefon mikrofonját, és kétkedve nézett nagybátyjára.
EnglishThe man on the couch lifted a slow hand to the corner of the towel over his eyes.
A férfi a heverőn lassú mozdulattal felemelte a szeme fölött a törülköző sarkát.
EnglishShe returned a few minutes later with a small shabby black notebook in her hand.
Pár perccel később tért vissza, kezében egy kis fekete, ütött kopott notesszal.
English267begin to rise and clamped a hand across his mouth as he jerked his eyes away.
Érezte, hogyan émelyedik a gyomra, kezével eltakarta arcát és elfordította fejét.
English'Our house is honoured, Sir Sparhawk,' he said, clasping the big knight's hand.
Megtisztelik a házamat, Sir Sparhawk mondta, és megragadta a vállas lovag kezét.
English'Deep breaths,' Kurtz said, and patted Pearly's shoulder with a benevolent hand.
- Mélyeket lélegezz! - mondta Kurtz, és jóakaratúan megveregette Pearly vállát.
EnglishOn the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
Egyrészt képviselőtársaim el akarják törölni a halászaink mindennemű támogatását.
EnglishHe leaned over the gun, baring his teeth at me, and put his hand to his holster.
A pisztoly fölé hajolt, fogait rám vicsorította, kezét a pisztolytáskájára tette.
EnglishI started to go around him, then I noticed that his lifted right hand held a key.
Meg akartam kerülni, aztán észrevettem, hogy felemelt jobb kezében kulcsot tart.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
EnglishAugustus revealed himself, and stretched out his hand crying, Forgive me, my son!
Augustus felfedte kilétét, és kinyújtott kézzel kiáltotta: "Bocsáss meg, fiam!"
EnglishThe Orc's clawlike hand gripped Pippin's arms like iron; the nails bit into him.
Az ork karmos mancsa vaskeményen szorította Pippin karját: belévágott a körme.
EnglishA battered hand-axe seemed to find its own way from his belt into his other hand.
Az övén fityegő megviselt harci balta mintha magától talált volna utat a markába.
EnglishI realized that I was turning her too violently: I was pressing her hand too hard.
Észbe kaptam, hogy túlságos szenvedéllyel forgatom, túlságosan szorítom a kezét.