EN

time {kata benda}

volume_up
time (juga: beat, numbers, stroke, lilt)
At this moment in time, it is not the moderate pace with which reforms are being carried out in Turkey that is holding up the process, but the slowness of the Council and the European Commission.
Jelenleg nem az a mérsékelt ütem fogja vissza a folyamatot, amellyel Törökországban a reformokat hajtják végre, hanem a Tanács és az Európai Bizottság lassúsága.
According to official statistics, the Russian economy is growing at a rate of 4%, despite the economic climate, and this is forecast to continue for a long time.
A hivatalos statisztikák szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére az orosz gazdaság növekedési üteme 4%, és az előrejelzések szerint ez az ütem még hosszú ideig megmarad.
There will be a time for slaughter of the Letherü, but this is not that time.
Lesz még alkalom arra, hogy lether vérbe mártsuk kardunkat, de ez most nem az az alkalom.
It was the only time I ever met Eichmann - the only time in Germany.
Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Eichmannnal találkoztam, mármint Németországban.
This is the first time that such texts have been drafted clearly.
Ez az első alkalom, hogy ilyen szöveg egyértelműen került megfogalmazásra.
Their lives in that brief span of time had become inextricably bound together.
Ez a rövid időszak elválaszthatatlanul összefonta életüket.
Compensatory rest time occurs immediately after the period of service.
A kompenzációs pihenőidő közvetlenül a szolgálati időszak után következik.
Christmas is a time for people with someone they love in their lives.
A Karácsony olyan időszak, amikor az emberek a szeretteikkel vannak.
time (juga: cycle, epoch, era, period)
Can anyone look on the great works of that time and not call them spiritual?
Ki merné tagadni e korszak remekműveinek átszellemültségét?
Animal times demand animal words, I suppose, but that was a better time.
Elhiszem, hogy a barbár idők barbár beszédet követelnek, de az biztos, hogy az jobb korszak volt.
This is the prime moment of the Cusp Time.
- Ez a Csúcspont-korszak legfontosabb pillanata.
time (juga: date, juncture, moment)
Is this the right time to be conducting a mid-term review of our industrial policy?
Ez a megfelelő időpont iparpolitikánk félidős felülvizsgálatának elvégzésére?
I am happy to report that all presented themselves before the appointed time.
- Örömmel jelenthetem, hogy a kijelölt időpont előtt mindnyájan megjelentek előttem.
Isn't this a rather peculiar time and place for a theological discussion, though?'
De biztosan ez a megfelelő időpont egy teológiai vitára?
Did I say my discourse was a valuable means of using this time?
Állítottam egyszer is, hogy monológom értékes időtöltés lesz?
You went with your neighbor, what a great social time.
A szomszéddal, nagyszerű időtöltés lenne.
Hasznos időtöltés a feleségemmel és a gyerekekkel.
There was a time during which somebody could have had access to the plate of sandwiches.
Valóban volt egy időtartam, amely alatt valaki hozzáférhetett a szendvicsestálhoz.
Slide show automatically advances to the next slide after the amount of time indicated.
A diavetítés a megadott időtartam elteltével továbblép a következő diára.
- or to compare two integrations of a load per unit length over the same time interval,
- két integrálás összehasonlítása ugyanolyan fajlagos terhelés és időtartam esetén,
I know the vote was lost, but perhaps we could reflect on the need for a little time out.
Tudom, hogy a szavazat elveszett, de talán elmélkedhetnénk egy kis szabadidő szükségességén.
The difference is the starting point for these negotiations, with the Council saying that this is not working time but free time.
A különbség a tárgyalás kiindulópontjában jelentkezik, mivel a Tanács szerint a szóban forgó idő nem munkaidő, hanem szabadidő.
The world has over a trillion hours a year of free time to commit to shared projects.
Nos, ez a szabadidő létezett a 20. században is, de nem lett Ushahidi a 20. században.
time (juga: numbers)
time (juga: period, spell, weather)
Time elapsed.It turns blue if it is a highscore and red if it is the best time.
Az eltelt idő.Kék színűre változik rekorderedmény, pirosra legjobb idő esetén.
Time, Morgaine thought, time runs differently in Avalon, or perhaps it does not exist.
Az idő, gondolta Morgaine, az idő másként fut Avalonban, vagy talán nem is létezik.
When you understand that -- then any time at all will be the right time for you.
Ha ezt megértitek, akkor minden idő az igazi idő lesz számotokra.
Like all the natives, he operated on Cayman time.
Mint minden helybéli, ő is az ottani időszámítás szerint dolgozott.
But this year equalled seven years or more of halfling time!
Ez az egy év azonban tündér-időszámítás szerint hét vagy még annál is több évnek számít.
This directive harmonises the calendar of the application of summer time in the EU.
Ez az irányelv összehangolja a nyári időszámítás alkalmazását az EU-ban.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "time":

time

Contoh penggunaan untuk "time" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Ugyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
EnglishCarson said, Miss Parker, were you conscious any time after he chloroformed you?
Miss Parker, visszanyerte az eszméletét, miután Harker kloroformmal elkábította?
EnglishSurprised me at the time because I had an idea the old horse had gone to Norway.
Nagyon meglepődtem, tudniillik azt hittem, hogy az öregfiú elutazott Norvégiába.
EnglishAnd indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
Kétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Igaz, hogy az alap létrehozásának időpontjában ez valójában nem volt lehetséges.
EnglishIf you need to kill some time, KDE comes with an extensive collection of games.
Ha akad egy kis szabadideje, próbálja ki a KDE érdekes és szórakoztató játékait.
EnglishI think, dear brother, that we're wasting our time here,' she said to Sparhawk.
Azt hiszem, kedves bátyám, csak az időnket vesztegetjük mondta a nő Sparhawknak.
EnglishI thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
Azt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
EnglishCaerid, would there be time for me to visit Kahle Rese before leaving?
Caerid, van még módom rá, hogy távozás előtt meglátogassam Kahle Resét? kérdezte.
EnglishAs Holmes would've pointed out, during the time in question, something was afoot.
Holmes valahogy így fogalmazna, a kérdéses időpontban valami lógott a levegőben.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Sargentini asszony, biztosíthatom arról, hogy túlléptük a 45 perces időkeretet.
EnglishBut let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
Kérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
EnglishEvidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
A kormány nyilvánvalóan benyújtott egy tervet, de azt nem továbbították időben.
EnglishThis will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
Erre most először fog sor kerülni, és igen nagyszabású vállalkozásnak ígérkezik.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.
English'There are no objects known to be arriving or departing within that time period.'
Az általad megjelölt idtartamon belül nem észlelünk érkez vagy távozó tárgyakat.