Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Hungaria untuk "what"

EN

"what" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
what {kt gnt bnd}
EN

what {kata ganti benda}

volume_up
what (juga: which)
volume_up
amely {kt gnt bnd}
We are all simply too close to the source of the power that makes us what we are.
Túlságosan közel vagyunk a hatalom forrásához, amely ezzé tett.
All these weeks. it had been there, and he had not recognized it for what it was.
Mert nem attól a dologtól félt, amely álmaiban űzte, nem a démontól, amely Arborlon óta kergette őt és Amberlét.
But you don't understand the full power of the potion that made me what I am.
De még nem ismered annak az italnak a valódi hatalmát, amely azzá tett engem, amivé lettem.
what (juga: which)
I deplore what these corporations do to the environment.
Elítélem a környezetszennyezést, amelyet a dohánygyárak művelnek.
My mother had given me I he money as an advance against what I would earn picking cotton.
Anyámtól kaptam előlegbe a keresetemre, amelyet a gyapotszedésért fogok kapni.
That was what the Cult of the Ancients planned unleashing on the galaxy.
Ez volt az a betegség, amelyet a Vének Testülete rá akart szabadítani a galaxisra.
what (juga: which)
volume_up
ami {kt gnt bnd}
The soul is what speaks to you, what thinks, what looks at you through my eyes.'
A lélek az, ami beszél hozzád, ami gondolkozik, ami a szememből néz téged.
I appreciate all efforts and I appreciate what is in the plan of action.
Nagyra értékelem az összes erőfeszítést, és azt is, ami az intézkedési tervben van.
In short, Angel, the industry will never be the same if we do what we should do.
Egyszóval, Angel, ha megtesszük, ami a kötelességünk, az iparág soha többé nem lesz a régi.
what (juga: which)
volume_up
amit {kt gnt bnd}
I hope, at least, that the Barbarians will give you what you deserve!
Remélem, hogy legalább a barbároktól azt kapják majd, amit megérdemelnek!
We will do what we have always done, Igraine-what we must, what the Gods order.
- Amit mindig tettünk, Igraine, amit tennünk kell, amit az istenek parancsolnak.
Before that eventuality, they meant to do to her what their friends had intended to do.
Előtte nyilván meg akarják tenni vele ugyanazt, amit a barátaik szerettek volna.
what
He was staring into the pitch darkness beyond the glass, when it struck him what the wrongness might be.
Belebámult a sötétségbe és egyszer csak belenyilallt a felismerés, mi az, ami nincs rendjén.
They believed that what made them vulnerable made them beautiful.
Mert hitük szerint épp az, ami sebezhetővé tette őket, volt az, ami széppé tette őket.
The soul is what speaks to you, what thinks, what looks at you through my eyes.'
A lélek az, ami beszél hozzád, ami gondolkozik, ami a szememből néz téged.
what
What have we yet to see and what is there still to say about Srebrenica?
Mi az, amit még nem láttunk, és mi az, amit még el kell mondanunk Srebrenicáról?
This is what I show to the client to say, "That's what I want to do."
Ez az amit megmutatok a megbízónak, s azt mondom "Ez az amit meg szeretnék csinálni."
This is what we did and this is what we continue to do.
Ez az, amit eddig tettünk, és ez az, amit ezután is tenni fogunk.
what
volume_up
hány {kt gnt bnd}
The workman said this: I don't know how many horsepower, but I know what we call it.
Nem tudom, hány lóerős, de azt tudom, hogy hívjuk felelte a munkás.
I wonder how many of my fellow Members can identify with what I'm saying.
Nem tudom, hány képviselőtársam tud azonosulni azzal, amit mondok.
In an average year, what would be the ratio of policies to claims?
Egy átlagos évben hány térítési igény érkezik önökhöz?
what
How long will it take, Michael, to bring it back to what it was meant to be?'
Michael, mennyi időt igényel, hogy visszavarázsoljuk annak aminek szánták?
You said yourself you never knew what powers he had, what secrets he knew.
Maga mondta, hogy nem is sejtette, mennyi erő, mennyi titok birtokában van.
What happens is that bacteria are able to count how many of me and how many of you.
Így a baktériumok meg tudják számolni, hogy mennyi van belőlem, és mennyi belőled.
what (juga: we)
volume_up
mi {kt gnt bnd}
She called us to her and told us what was to be and what we, the Chosen, must do.
Magához hívott bennünket, elmondta, mi fog történni, és mit kell tennünk, mint Választottaknak.
But I do wanna help you, so I-- I need you to tell me exactly what happened tonight.
De segíteni szeretnék, szóval... mondja el részletesen, mi történt tegnap.
It was important to open this, yes, to open it and find out what it was.
Nagyon fontos, hogy ezt felbontsam, igen, felbontsam és lássam, mi van benne.
what
And yet what vitality there is in them, what vigour, what life!
És mégis micsoda vitalitás buzog benne, micsoda életerő, micsoda lendület!
(EL) What grief, what suffering, what pain, what hate terrorism involves!
(EL) Micsoda bánattal, micsoda szenvedéssel, micsoda fájdalommal, micsoda gyűlölettel jár a terrorizmus!
Paradisi's got some medicine, some salve, I dunno what it is.
Paradisinak van valami orvossága, valamilyen kenőcs, Nemtom, micsoda.
what
Oh, my dear, dear aunt, she rapturously cried, what delight! what felicity!
- Kedves, jó nénim - kiáltott fel elragadtatva -, milyen öröm, milyen boldogság!
We must, however, also ask ourselves what kind of foodstuffs farmers are receiving.
Felmerül az a kérdés is, vajon gazdáink milyen nyersanyaggal dolgoznak.
I'm trying to explain to you what a simple, powerful thing my love for you is.
Csak azt próbálom elmagyarázni, milyen hatalmas a szeretetem irántad.
what
volume_up
mit {kt gnt bnd}
King Lír said hoarsely, By our friendship, I beg you -- tell me what she said to you.
- A barátságunkra, könyörögve kérlek benneteket, mondjátok el, mit mondott nektek!
Then we have a Press Conference and a colonel explains to us what we've been looking at.
Aztán sajtóértekezletet tartunk, és egy ezredes elmagyarázza, hogy mit láttunk.
But it is not his duty to dictate to them what their innermost hearts may do.
De nem az a dolga, hogy eldöntse, mit higgyenek az emberek a szívük legmélyén.
what
volume_up
mire {kt gnt bnd}
It's just a funny story, really, but you might as well have it for what it's worth.
Tulajdonképpen csak egy különös eset, majd meglátjuk, mire megyünk vele.
It there any way to test it, or work with it, or learn what it can do?'
Próbára lehet ezt tenni, lehet dolgozni vele, vagy ki lehet tanulni, mire képes?
He ought to, because he sort of cloned mine from his own, if you see what I mean.
Tudnia kell, hiszen a magáéból teremtette az enyémet, ha érted, mire gondolok.

Contoh penggunaan untuk "what" di bahasa Hungaria

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThe exercise was fairly similar to what they expected to do in the Indian Ocean.
A gyakorlat meglehetősen hasonlított ahhoz, amire az Indiai-óceánon számítottak.
EnglishThe important thing was to get beyond what Janas had thought of as the 'q-zone'.
A legfontosabb, hogy túljussanak azon, amire Janas úgy gondolt, mint q övezetre.
EnglishWe're compelled to deduce and to deduct, because that's what we do in real life.
Van egy késztetésünk, hogy következtessünk, mert ezt csináljuk a való világban.
EnglishGerrard wants every pertinent government agency to do what they can to help her.
azt akarja, hogy minden kormányhivatal maximális segítséget nyújtson a lánynak.
EnglishBut what was Ramses to do with the information, if Julie would not let him act?
De mihez kezdhet ezzel Ramszesz, ha Julie nem engedi meg neki, hogy cselekedjen?
EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishIf he just disappears, there'll be some uncertainty about what happened to him.'
Ha nyoma vész egy időre, azzal bizonytalanságot kelthetünk ellenfeleink soraiban.
EnglishYou see, I happen to know what you are doing and that it's of vital importance.
Én ugyanis történetesen tudom, hogy min dolgozik, s hogy ez életbevágóan fontos.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Sőt, csak akkor sikerülhet, ha a Bizottság átveszi a politikai vezető szerepet.
EnglishSo, my question in this connection, too, is: what are your plans in this regard?
A kérdésem ezzel kapcsolatban is az, hogy mik az Ön tervei ebben a vonatkozásban?
EnglishShe knew everything, every thought, word, deed, that's what she was telling him.
Épp az imént közölte vele, hogy ismeri minden gondolatát, szavát, cselekedetét.
EnglishNot unlike what I was trained to do, Maria, but the details need not concern you.
Nem sokban különböznek attól, amire kiképeztek, Maria, de erről nem kell tudnod.
EnglishWhat makes you think I would like you if you justified or defended your actions?
Miből hiszed, hogy azt szeretném, ha magyarázgatnád és mentegetnéd a tetteidet?
EnglishMy snipers are going out to greet what is left of your invasion force right now.
Mesterlövészeim most üdvözlik azokat, akik még élnek az ön inváziós hadseregéből.
EnglishWhat I propose is something new-an extension of the concept, a refinement of it.
Én valami újat javasolok: az eredeti koncepció kiterjesztését, tökéletesítését.
EnglishThis, in brief, is what I wished to say, dealing with each speech point by point.
Röviden ezt kívántam elmondani, pontról-pontra kitérve minden egyes felszólásra.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Teljesen egyértelmű, hogy az opt-out intézményének semmi köze a rugalmassághoz.
EnglishI did exactly what he indicated, and waited until the other clerks had departed.
-Mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek.
EnglishTo what do I owe this honor? he asked when he had seated himself opposite Karpov.
Minek köszönhetem a megtiszteltetést? kérdezte, miután leült Karpovval szemben.
EnglishWhat makes you such a wimp, Uncle Ryan, when it comes to aggressive growth funds?
Miért vagy ilyen szívbajos, Ryan bácsi, ha agresszíven kellene növelni a tőkét?