Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "on a regular basis"

EN

"on a regular basis" bahasa Polandia terjemahan

EN on a regular basis
volume_up
{keterangan}

on a regular basis (juga: regularly)
Do you share a computer with your family or friends on a regular basis?
Z Twojego komputera regularnie korzystają członkowie rodziny lub znajomi?
The AdWords system visits and evaluates landing pages on a regular basis.
System AdWords regularnie odwiedza i ocenia strony docelowe.
Your doctor should assess your treatment on a regular basis.
Lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać przebieg leczenia.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "on a regular basis":

on a regular basis
English

Terjemahan serupa untuk "on a regular basis" dalam bahasa Polandia

on kata sifat
on keterangan
on kata depan
a kata sandang
regular kata benda
regular kata sifat
basis kata benda

Contoh penggunaan untuk "on a regular basis" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishYour doctor could require controlling the blood cell count on a regular basis.
Lekarz może zlecić regularne badania kontrolne morfologii krwi.
EnglishIt must be coordinated and its results evaluated on a regular basis.
Musi być koordynowana, a jej wyniki systematycznie oceniane.
EnglishGood practices should be coordinated and the use of funds be monitored on a regular basis.
Właściwe działania powinny być skoordynowane, a wykorzystanie funduszy powinno podlegać ciągłemu monitorowaniu.
EnglishThe first report will be provided in 2007 and this requirement will be re- evaluated on a regular basis.
Pierwszy raport zostanie sporządzony w 2007 roku, zaś wymóg ten będzie poddawany regularnej ocenie.
EnglishMonitoring of blood cell count is recommended on a regular basis.
Zalecana jest regularna kontrola morfologii krwi.
EnglishHe'll have to prove that you're supporting him on a stable and regular basis and that he has health insurance in the new country.
Jednakże nie wszystkie kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów tak samo.
EnglishI would like to say that we send, and will continue to send, the minutes of the SIS II committee on a very regular basis.
Chciałbym powiedzieć, że systematycznie przesyłamy i nadal to będziemy czynić, protokoły komitetu ds. SIS II.
EnglishHuman rights are violated on a regular basis.
Powszechnie łamane są prawa człowieka.
EnglishI propose a system for endorsing users' passports so that they are not subject to this humiliation on a regular basis.
Proponuję system zamieszczania w paszportach użytkowników adnotacji, aby nie doświadczali takich regularnych upokorzeń.
EnglishThe main challenge is precisely to ensure that the labour market meets the needs of new workers on an increasingly regular basis.
Podstawowe wyzwanie polega na zapewnieniu, by rynek pracy coraz częściej spełniał potrzeby nowych pracowników.
English(HU) For Gipsy children, Roma children, the only way to break out of their situation is to attend school on a regular basis.
(HU) Dla dzieci cygańskich, dzieci romskich, jedynym sposobem zerwania z obecną sytuacją jest regularne uczęszczanie do szkoły.
EnglishThis is very dangerous, and we need to have much more rigorous assessment of how patients are cared for, on a regular basis.
To bardzo niebezpieczna praktyka, toteż potrzebujemy znacznie dociekliwszej oceny opieki nad pacjentem, przeprowadzanej w systematyczny sposób.
EnglishThe European Investment Bank can make its contribution in this area by carrying out proper assessments and publishing its results on a regular basis.
Europejski Bank Inwestycyjny może tu zadziałać poprzez regularne dokonywanie właściwej oceny i publikowanie jej wyników.
EnglishGiven the huge salary that Mr Barroso is on, can he not spend another 30 minutes with us on a regular basis, to make this an hour and a half?
Zważywszy na ogromne uposażenie pana Barroso, czy nie mógłby on poświęcać nam 30 minut więcej, aby w sumie wyszło półtorej godziny?
EnglishIn the meantime it has emerged that Minister Petkov had been in communication with criminal elements on a regular basis and even met with such individuals.
W międzyczasie okazało się, że minister Petkov utrzymywał regularne kontakty z elementami przestępczymi, a nawet się z nimi spotykał.
EnglishDetainees were refused the opportunity to call their witnesses and to meet in proper conditions and on a regular basis with their legal representatives.
Zatrzymanym odmówiono możliwości powołania własnych świadków i regularnego spotykania się w odpowiednich warunkach z przedstawicielami prawnymi.
EnglishMonitoring of reticulocyte count on a regular basis is recommended to detect possible occurrence of lack of efficacy in chronic renal failure patients.
Zaleca się regularną kontrolę liczby retikulocytów w celu wykrycia możliwego pojawienia się braku skuteczności u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerkową.
EnglishWhat we're actually going to see is that, fundamentally, people are communicating on a regular basis with five, six, seven of their most intimate sphere.
To co zaobserwujemy, to fakt, że w gruncie rzeczy ludzie komunikują się w systematyczny sposób, z pięcioma, sześcioma, siedmioma osobami spośród najbliższych.
EnglishDistinguished MEPs, do show some concern for the fact that the Bulgarian Socialist Party buys gypsy votes on a regular basis during elections in Bulgaria.
Szanowni posłowie do Parlamentu Europejskiego, proszę, zwróćcie uwagę na to, że Bułgarska Partia Socjalistyczna kupuje głosy Cyganów podczas wyborów w Bułgarii.
EnglishThis step may seem nowadays, in the post-Lisbon period, to be completely obvious, but it has been hoped for on a regular basis during the last 30 years.
Obecnie, w okresie postlizbońskim, krok ten może wydawać się najzupełniej oczywisty, lecz był on nieustannie z nadzieją wyczekiwany przez ostatnie trzydzieści lat.