Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "outdated"

EN

"outdated" bahasa Polandia terjemahan

EN

outdated {kata sifat}

volume_up
Traditional does not mean outdated, but as a mechanism for delivering the goals of the 2020 strategy.
Tradycyjny nie oznacza przestarzały, ale należący do mechanizmów realizacji celów strategii Europa 2020.
The European social model is outdated, it is destructive, it prevents job creation and it acts against entrepreneurship.
Europejski model społeczny jest przestarzały, wyniszczający, utrudnia tworzenie miejsc pracy oraz szkodzi przedsiębiorczości.
This directive is already eighteen years old, and it is outdated.
Przedmiotowa dyrektywa liczy już osiemnaście lat i jest przestarzała.
outdated (juga: dowdy, groovy, outmoded, unfashionable)
volume_up
niemodny {kt sft mask.}
volume_up
stary {kt sft mask.}
Oftentimes, your browser settings or outdated plugins are the cause.
Często są nimi ustawienia przeglądarki lub stare wersje dodatków plug-in.
I hear, in this Parliament, the old dogmatic views of outdated liberalism resurfacing: no help, no subsidies, competition, nothing but competition.
Znów słyszę w tym Parlamencie stare dogmatyczne poglądy przebrzmiałego liberalizmu: żadnej pomocy, żadnych subsydiów, konkurencja, nic tylko konkurencja.
The present Community Customs Code, which was drawn up in the 1980s and adopted in the 1990s, is now outdated.
Obecny Wspólnotowy Kodeks Celny, który powstał w latach 80-tych i został przyjęty w latach 90-tych, dziś jest nieaktualny.
outdated

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "outdated":

outdated

Contoh penggunaan untuk "outdated" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

English.... 1986 and the nuclear meltdown of an outdated nuclear power plant.
...1986 roku i stopienie rdzenia jądrowego w przestarzałej elektrowni jądrowej.
EnglishThe mostly outdated construction methods used have led to poor safety standards.
Przestarzałe metody użyte do ich budowy doprowadziły do pogorszenia standardów bezpieczeństwa.
EnglishAll of us here agree that the 1990 directive is hopelessly outdated.
Wszyscy zgadzamy się, że dyrektywa z 1990 roku jest całkowicie nieaktualna.
EnglishThe quantitative growth comes from an outdated philosophy of 'faster, higher, further'.
Idea wzrostu ilościowego wywodzi się z nieaktualnej już filozofii: "szybciej, wyżej, dalej”.
EnglishOftentimes, your browser settings or outdated plugins are the cause.
Często są nimi ustawienia przeglądarki lub stare wersje dodatków plug-in.
EnglishThis is just a crisis of one wrong, outdated concept of European integration, and that is all.
To tylko kryzys jednej błędnej, przestarzałej koncepcji integracji europejskiej i tyle.
EnglishThe one-China policy is outdated and morally undermining to the image of the European Union.
Polityka jednych Chin jest przestarzała i moralnie podkopuje wizerunek Unii Europejskiej.
EnglishWorkers and young people are calling for something tangible, not for outdated ideologies.
Pracownicy i młodzi ludzie nawołują do czegoś konkretnego, a nie do przestarzałych ideologii.
EnglishThis directive is already eighteen years old, and it is outdated.
Przedmiotowa dyrektywa liczy już osiemnaście lat i jest przestarzała.
EnglishThere are many completely outdated goods wagons, in particular, on the railways in Europe.
Po europejskich torach porusza się w szczególności wiele całkowicie przestarzałych wagonów towarowych.
EnglishThis report reflects outdated and failed thinking.
Niniejsze sprawozdanie stanowi przykład przestarzałego i błędnego sposobu myślenia.
EnglishI also support the idea that the Directive 77/486/EC is outdated.
Ja także uważam że dyrektywa 77/486/WE się zdezaktualizowała.
EnglishCurrent EU legislation is out-dated and far from effective; the ECR Group supports its revision.
Obecne prawodawstwo UE jest nieaktualne i daleko mu do skuteczności; grupa ECR popiera jego zmianę.
EnglishThe tools at their disposal are outdated, often still based on 19th century systems.
Narzędzia, jakimi dysponują, są przestarzałe; często jeszcze działają oni w oparciu o dziewiętnastowieczne systemy.
EnglishTo force through those outdated policies now would be disastrous, for it would make the crisis worse.
Wymuszanie teraz tych przestarzałych polityk to byłaby katastrofa, ponieważ zaostrzyłyby one kryzys.
EnglishEU policy with regard to these regions is outdated.
Polityka Unii Europejskiej wobec tych regionów jest przestarzała.
EnglishThe Commission's interpretation of MSY is based on outdated models and dogmatic ecological concepts.
Interpretacja MSY przez Komisję opiera się na przestarzałych modelach i dogmatycznych pojęciach ekologicznych.
EnglishWhat the world has learnt from the last few weeks is that our approach to market regulation is outdated.
W ciągu kilku ostatnich tygodni świat przekonał się, że nasze podejście do regulacji rynku jest przestarzałe.
EnglishFinancial deregulation is now an outdated notion.
Deregulacja finansowa jest obecnie koncepcją przestarzałą.
EnglishLadies and gentlemen, this proposal is outdated.
Panie i panowie! Ta propozycja jest przestarzała.