Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "to rewrite"

EN

"to rewrite" bahasa Polandia terjemahan

EN

to rewrite [rewrote|rewritten] {kata kerja}

volume_up
1. lazim
to rewrite (juga: to prescribe, to transcribe, to reword)
volume_up
przepisać {kt krj sempurna}
is rewritten by a filter to look like:
zostanie przepisany przez filtr następująco:.
As a result, your goal and funnel URLs should reflect the final, rewritten format of the URL.
W związku z tym, adresy celu i ścieżki powinny odzwierciedlać docelowy, przepisany format adresu URL.
to rewrite (juga: to adapt, to alter, to convert, to process)
volume_up
przerabiać {kt krj tidak sempurna}
2. Teknologi Informasi
to rewrite (juga: to typeover)
volume_up
nadpisywać {kt krj tidak sempurna}

Contoh penggunaan untuk "to rewrite" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishI cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Nie mogę zgodzić się z retoryką, że jest to próba pisania historii na nowo.
EnglishWe must also rewrite the rules of the Stability and Growth Pact.
Musimy również od nowa spisać zasady paktu stabilności i wzrostu.
EnglishI also feel that the Ukrainian authorities cannot remain indifferent to this scandalous attempt to rewrite history.
Uważam również, że władze ukraińskie nie mogą stać obojętnie wobec skandalicznej próby rewizji historii.
EnglishFirst, Greece: let us not try to re-write history.
Po pierwsze, Grecja: nie piszmy historii od nowa.
EnglishDoes the EU want to rewrite history?
Englishadvanced filters to rewrite URLs will have an effect on your Site Overlay and Navigation Summary reports and may cause data to not appear.
zaawansowanych filtrów do przepisywania adresów URL wpływa na raport Nakładka witryny i może zakłócać wyświetlanie danych.
EnglishWe are planning to spend money on vanity projects like the Museum of European History, the probable purpose of which will be to rewrite history.
Planujemy wydawać pieniądze na pomniki próżności takie jak Muzeum Historii Europejskiej, które posłuży zapewne napisaniu jej od nowa.
EnglishIf you're using Google Analytics filters to rewrite your URLs, you'll need to make sure that your goal settings reflect these changes.
Jeżeli filtry Google Analytics używane są do przepisywania adresów URL, należy sprawdzić, czy zmiany zostały odzwierciedlone w ustawieniach celu.
EnglishLike all filters, URL rewrite filters are applied to the raw data coming into your account, before goals are processed.
Tak jak wszystkie filtry, również filtry zmieniające zapis adresów URL stosowane są do nieprzetworzonych danych napływających na konto (przed przetworzeniem celów).
EnglishThe second VirtualHost uses a rewrite rule with a 301 (Moved Permanently) redirect code to forward all traffic to the original site.
Drugi VirtualHost używa reguły przepisywania adresów z kodem przekierowania 301 (przeniesiona na stałe) w celu przekazywania całego ruchu do witryny podstawowej.
EnglishOne may wish to rewrite history and to stage the story in order to make the crisis begin with the fall of Lehman Brothers on 15 September 2008.
Ktoś może chcieć na nowo napisać historię i zainscenizować przebieg wypadków, aby ustawić początek kryzysu na dzień upadłości Lehman Brothers 15 września 2008 roku.
EnglishMuch as I appreciate that you have to deal with the regulations as they are written, we are here to rewrite the regulations - and that is what we are looking forward to doing.
I choć doceniam fakt, że pracuje pan nad rozporządzeniami, to jesteśmy tu po to, aby zmieniać ich treść i niecierpliwie tego oczekujemy.
EnglishIf the right of residence abroad is an EU right, we cannot allow Member States to rewrite the exceptional provisions, as the Italian Government has done in its decree.
Jeżeli prawo do pobytu za granicą jest prawem unijnym, nie możemy pozwolić państwom członkowskim, by dodawały szczególne przepisy, tak jak zrobił to włoski rząd w swoim dekrecie.
EnglishTherefore our first task is not to rewrite legislation and oppose court rulings but to implement the existing regulations in a consistent and effective manner.
Dlatego też naszym pierwszym zadaniem nie jest ponowne redagowanie przepisów ani sprzeciwianie się orzeczeniom sądowym, lecz wdrażanie istniejących uregulowań w sposób spójny i skuteczny.