Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "solely"

EN

"solely" bahasa Polandia terjemahan

volume_up
solely {kt bnd}
volume_up
sole {kt bnd}
volume_up
sole {kt sft}

EN solely
volume_up
{kata benda}

So far, guidelines for hill and mountain areas were based, in law, solely on agricultural policies.
Dotychczasowe wytyczne dla terenów górskich opierały się prawie wyłącznie o politykę rolną.
We cannot in Europe, and in the countries of Europe, rely solely on the United States to do it.
Nie możemy w Europie, w krajach Europy, polegać w tym względzie wyłącznie na Stanach Zjednoczonych.
They can, therefore, preoccupy themselves solely with the safety of installations.
Chodzi o to, aby mogły one poświęcić się wyłącznie bezpieczeństwu instalacji.
solely (juga: merely, only, nothing but)
Elderly No dosage adjustment is recommended for elderly patients solely on the basis of age.
Nie jest zalecane dostosowanie dawkowania u osób w podeszłym wieku, jedynie ze względu na wiek pacjenta.
The lack of vision in the social sector is not limited solely to consumers.
Brak wizji w sektorze społecznym nie ogranicza się jedynie do konsumentów.
Are we to be guided solely by economic considerations?
Czy powinniśmy kierować się jedynie względami ekonomicznymi?
We need European criteria and inspection standards that are not solely open to the arbitrary will of individual states.
Potrzebujemy europejskich kryteriów i norm inspekcji, które nie byłyby całkowicie uzależnione od arbitralnej woli poszczególnych krajów.
Up to now, we have focused solely on finances and deficits of the cities, and that is completely inadequate, as the case of Ireland quite clearly shows.
Do tej chwili skupialiśmy się wyłącznie na finansach i deficytach miast, a to jest całkowicie niewystarczające, czego jasno dowodzi przykład Irlandii.

Sinonim (bahasa Inggris) untuk "solely":

solely
sole

Contoh penggunaan untuk "solely" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishAll this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
To wszystko jest całkowitą nieprawdą i ma na celu ułatwienie masakry.
EnglishMontenegro should be judged solely on merit, facts and achievements.
Czarnogóra powinna być oceniana tylko na podstawie zasług, faktów i osiągnięć.
EnglishToday foreign policy cannot be explained solely from a geographical point of view.
Geograficzne uzasadnianie kierunków współczesnej polityki zagranicznej jest niewystarczające.
EnglishThe states are thus in no way solely responsible for the debt crisis.
Państwa nie są zatem w żaden sposób odpowiedzialne za kryzys zadłużenia.
EnglishHowever, saying that the ball is solely in Croatia's court is totally unacceptable.
Jednakże stwierdzenie, że wszystko leży teraz w rękach Chorwacji, jest zupełnie nie do przyjęcia.
EnglishEurope, however, is not solely made up of the European market but of the European citizen, too.
Jednak Europa to nie tylko rynek europejski, ale i europejscy obywatele.
EnglishMany believe driving is an activity solely reserved for those who can see.
Wiele osób uważa, że kierować samochodem mogą tylko widzący.
EnglishAll of this is not solely in the interest of these countries but is, above all, in the interest of Europe.
Leży to nie tylko w interesie tych krajów, ale przede wszystkim w interesie Europy.
EnglishClimate change and new shipping routes do not solely entail risks, but can also offer opportunities.
Zmiany klimatu i nowe szlaki żeglugowe niosą nie tylko zagrożenia, lecz także możliwości.
EnglishThis is a fundamental issue in particular, but not solely, for environmental policy.
Jest to fundamentalny problem przede wszystkim, ale nie tylko, dla polityki w dziedzinie ochrony środowiska.
EnglishAt the same time, the primary concern of households is solely to make loan repayments in euro terms.
Jednocześnie głównym zmartwieniem gospodarstw domowych jest, oby tylko spłacić pożyczkę w euro.
EnglishAs a woman politician, I would not like my activities to be assessed solely through the prism of my gender.
Jako kobieta-polityk nie chciałabym, aby moja aktywność była oceniana tylko przez pryzmat mojej płci.
EnglishThe mission led by Judge Goldstone was tasked solely with listing the violations of international law.
Zadaniem misji pod przewodnictwem sędziego Goldstone'a było tylko wyliczenie naruszeń prawa międzynarodowego.
EnglishA solely military response cannot be enough, it is true.
Faktem jest, że sama reakcja militarna nie wystarczy.
EnglishConsequently, the time-action profile of an insulin preparation is determined solely by its absorption characteristics.
Działanie preparatu insuliny jest zatem okre lone wył cznie przez charakterystyk wchłaniania.
EnglishLet us never forget that the terrible destitution of the Haitians is not due solely to a terrible earthquake.
Nie zapominajmy o tym, że powodem skrajnego ubóstwa Haitańczyków jest nie tylko to straszne trzęsienie ziemi.
EnglishBy voting for them, solely on account of their support for European integration, this House is judging itself.
Głosując na nich tylko ze względu na ich poparcie dla integracji europejskiej, ta Izba wydaje na siebie wyrok.
EnglishNo, you cannot take the floor using the blue card procedure, because this is reserved solely for MEPs.
Nie może pan teraz zabrać głosu zgodnie z procedurą niebieskiej kartki, ponieważ tryb ten jest zarezerwowany tylko dla posłów do PE.
EnglishHowever, the organisation of the banking structure in a Member State is solely a matter for the Member State concerned.
Organizacja struktur bankowych w państwie członkowskim jest sprawą, którą rozważyć powinno samo państwo członkowskie.
EnglishUntil now, they have been solely responsible for supervising and testing the nuclear power plants in the European Union.
Dotychczas jako jedyne były odpowiedzialne za nadzorowanie i kontrolowanie elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej.