Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "without compromising"

EN

"without compromising" bahasa Polandia terjemahan

Contoh penggunaan untuk "without compromising".

Contoh penggunaan untuk "without compromising" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThis should improve efficiency at EU airports without compromising security.
Powinno to poprawić efektywność działania w portach lotniczych UE bez uszczerbku dla ochrony.
EnglishH.264 optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality.
Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na zajmowane pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu.
EnglishCan I buy that product without compromising my ethics?
Czy mogę kupić ich produkt bez poświęcania swoich zasad etycznych?
EnglishGreater efficiency Employees can handle calls more efficiently without compromising customer experience.
Wyższa wydajność Pracownicy mogą przeprowadzać rozmowy wydajniej bez obniżenia poziomu obsługi i zadowolenia klienta.
EnglishIt makes sense to simplify the requirements for the transport of dangerous goods without compromising safety.
Sensowne jest uproszczenie wymogów dotyczących transportu niebezpiecznych towarów, bez osłabiania bezpieczeństwa.
EnglishThis will benefit holidaymakers and bus and coach companies alike, without compromising safety.
Odniosą z tego korzyść zarówno firmy organizujące wakacje, jak i firmy autobusowe i autokarowe, bez pójścia na kompromis kosztem bezpieczeństwa.
EnglishThe regulations need to be adapted to this specific nature, without, however, compromising safety or security.
Przepisy mające do niego zastosowanie powinny być dostosowane do jego szczególnego charakteru, jednak nie może odbywać się to kosztem bezpieczeństwa lub ochrony.
EnglishAt the same time, food diversity, such as traditional production methods for sausages or cheese, is ensured without compromising food safety.
Jednocześnie bez zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności zapewniona jest różnorodność żywności, np. tradycyjne metody produkcji kiełbasy czy sera.
EnglishEnhanced cooperation procedures are useful when they increase the opportunities for those that participate in them, without compromising them for the others.
Procedury wzmocnionej współpracy są przydatne, gdy zwiększają pole działania tym, którzy w nich uczestniczą, bez szkody dla innych.
EnglishThe Agreement is to be supported provided the product approval procedures become shorter and simpler without compromising on safety standards.
Umowę należy poprzeć pod warunkiem, że procedury regulujące zatwierdzanie produktów staną się krótsze i prostsze, nie zagrażając jednocześnie standardom bezpieczeństwa.
EnglishI believe that the challenge facing us is how to build new, pragmatic relations with Russia without compromising the values on which our Union is based.
Uważam, że wyzwanie, które stoi przed nami, polega na budowie nowych, pragmatycznych stosunków z Rosją bez sprzeniewierzania się wartościom, na których oparta jest Unia.
EnglishH.264 greatly optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality, while Motion JPEG is supported for increased flexibility.
Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu, natomiast dzięki obsłudze formatu Motion JPEG dodatkowo wzrasta elastyczność urządzenia.
EnglishI believe that this ought to be addressed in the forthcoming revision of the EGF Regulation without compromising redundant workers' access to the EGF.
Uważam, że należy zająć się tym problemem przy okazji najbliższego przeglądu rozporządzenia w sprawie EFG, nie ograniczając przy tym dostępu zwolnionych pracowników do środków z EFG.
EnglishWithout compromising on safety, it is time to reconsider our attitude towards nuclear facilities in Europe, and without any further politically motivated decisions.
Czas zrewidować nasz stosunek do instalacji jądrowych w Europie, nie idąc przy tym na ustępstwa w kwestii bezpieczeństwa i nie podejmując więcej decyzji o podłożu politycznym.
EnglishNeither do we agree that initiatives for a switch to a more environmentally sound and sustainable agriculture should only be taken without compromising the competitiveness of EU farmers.
Nie zgadzamy się również, aby w inicjatywach ukierunkowanych na bardziej ekologiczne i zrównoważone rolnictwo nie uwzględniano konkurencyjności rolników UE.
EnglishThis is not a question of compromise or balancing one requirement against the other; it is a question of delivering both, but without compromising on fundamental rights of course.
Nie jest to kwestia kompromisu czy wyważania jednych wymogów wobec innych; jest to kwestia ich łącznego zapewnienia, ale oczywiście bez uszczerbku dla praw podstawowych.
EnglishWomen's rights should not be an optional negotiation point and I hope, Madam Vice-President/High Representative, that the EU will uphold this violence without compromising them.
Prawa kobiet nie powinny być opcjonalnym punktem negocjacji i mam nadzieję, Pani Wiceprzewodnicząca/Wysoka Przedstawiciel, że UE stanie na ich straży i z nich nie zrezygnuje.
EnglishOn the other hand, in such circumstances, competition rules must be applied flexibly when necessary, without compromising on the principles which the policies in this area are based on.
Z drugiej strony, w takich okolicznościach zasady konkurencji trzeba stosować elastycznie, nie narażając jednak na szwank zasad, na których opiera się polityka w tym obszarze.
EnglishThe H.264 video compression format drastically reduces bandwidth and storage requirements without compromising image quality.
Format kompresji wideo H.264 znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu. Dzięki obsłudze formatu Motion JPEG wzrasta elastyczność urządzenia.

Kata lain

English
  • without compromising

Di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.