Terjemahan bahasa Inggris-bahasa Polandia untuk "yet we"


Menunjukkan hasil untuk "yet" "yet we" is currently not in our dictionary.
EN

"yet we" bahasa Polandia terjemahan

volume_up
yet {ket.}
volume_up
yet {kt hbg}

EN yet
volume_up
{keterangan}

yet (juga: more, still, anymore)
Now Samuel did not yet know Jehovah, neither was the word of Jehovah yet revealed unto him.
A Samuel jeszcze nie znał Pana, i jeszcze mu nie było objawione słowo Pańskie.
Pharmacotherapeutic group: not yet assigned, ATC code: not yet assigned.
Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC) nie jest jeszcze przyznana.
However, definitive studies on the efficiency of this strategy are not yet available.
Jednak nie ma jeszcze wyników badań dotyczących skuteczności tej strategii.
yet (juga: already, by now)
volume_up
już {ket.}
Those are ideas which have been accepted but not implemented yet.
Są to koncepcje już powszechnie zaakceptowane ale jeszcze nie wprowadzone w życie.
We have come a very long way, but the work is not yet complete.
Przeszliśmy już bardzo daleką drogę, praca nie jest jednak zakończona.
Czy już wyznaczyliście datę ślubu?
The prostamide receptor, however, has not yet been structurally identified.
Jednak dotychczas nie określono jeszcze struktury receptora dla prostamidów.
The mechanism of resistance to daptomycin has not yet been identified.
Dotychczas nie poznano mechanizmu oporności na daptomycynę.
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Pojęcie obszarów wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie zdefiniowane.
yet (juga: thus far)
Why they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.
Nie potrafię zrozumieć, czemu Komisja jak do tej pory jeszcze ich nie wdrożyła.
However, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Jednak do tej pory nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za te przestępstwa kryminalne.
Again, I have yet to hear convincing reasons for this.
Do tej pory nie słyszałem przekonującego uzasadnienia również na to pytanie.

Terjemahan serupa untuk "yet we" dalam bahasa Polandia

yet keterangan
yet kata hubung
we kata ganti benda
Polish

Contoh penggunaan untuk "yet we" di bahasa Polandia

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

EnglishThese effects were all unanticipated, and yet we're discovering they're predictable.
Nikt się nie spodziewał takich efektów, teraz odkrywamy, że były do przewidzenia.
EnglishAs we speak, yet another minor, Mr Soleimanian, faces imminent execution.
Gdy to mówimy, kolejny nieletni, Soleimanian, stoi w obliczu rychłej egzekucji.
EnglishAbsolutely, exquisitely minute, and yet we've discovered pretty much the full set.
Całkowicie, niezwykle drobne a udało nam się odkryć właściwe cały zestaw.
EnglishYet what can we, as policy makers, as politicians, do to accelerate that innovation?
Ale co my, politycy, decydenci możemy uczynić, żeby przyspieszyć innowację?
EnglishIf we do not succeed in doing so in Belarus, we might yet do so in other countries.
Jeżeli nie udaje się to na Białorusi, to może być też w innych krajach.
EnglishWe must be realistic yet confident and we must not think of giving up.
Musimy zachować realizm, a zarazem pewność siebie, i nie możemy się poddawać.
EnglishYet we must ensure that there is transparency and that citizens are able to use this law.
Ze swojej strony musimy zapewnić przejrzystość i możliwość korzystania z tego prawa.
EnglishI believe that we know this, yet we find ourselves trapped in a kind of narrative loop.
Wierzę, że to wiemy, ale znaleźliśmy się w potrzasku pętli narracyjnej.
EnglishAnd yet the stakes we are playing for in Copenhagen are a lot higher than that.
A przecież stawki, o jakie będzie się toczyć gra na konferencji w Kopenhadze, są o wiele wyższe.
EnglishMail Plus accounts just yet, but we've reached out to Yahoo! to try to get it working.
Mail Plus, ale współpracujemy z firmą Yahoo! w celu uruchomienia tej funkcji dla tych kont.
EnglishBut yet what we really should be focusing on is making the EU work better.
A przecież powinniśmy się koncentrować na lepszym funkcjonowaniu UE.
EnglishYet we maintain strategic relations with both these large countries.
Mimo to utrzymujemy stosunki strategiczne z oboma tymi wielkimi państwami.
EnglishThat is not a Europe that takes action, yet action is what we need.
To nie jest Europa podejmująca działania, a właśnie działań potrzebujemy.
EnglishAnd yet, the reality is we've done pretty much nothing to change course.
W rzeczywistości, nie zrobiliśmy prawie nic, by cokolwiek zmienić.
EnglishIt contains very clear rules, and yet here we are coming up with new ideas and demands again.
Zawarto w niej bardzo przejrzyste zasady, a mimo to znów wysuwamy nowe pomysły i żądania.
EnglishYet that is what we have seen in Northern Ireland this week.
Mimo to w tym tygodniu właśnie tego byliśmy świadkami w Irlandii Północnej.
EnglishYet actually, whenever we talk about human rights, we do say that human rights are universal.
Choć gdy mówimy o prawach człowieka, twierdzimy, że są uniwersalne.
EnglishYet we are a force in the world due to our social model.
Pomimo to, dzięki naszemu modelowi społecznemu jesteśmy liczącą się w świecie siłą.
EnglishIt's not the whole robot yet, we're working on it -- now you can see how it's attaching.
To nie jest skończona konstrukcja, wciąż nad nią pracujemy - tutaj widać, jak robot się przyczepia.
EnglishWe have taken a number of chemicals out of the text and yet here we are, bringing chlorine back in.
Usunęliśmy szereg chemikaliów z tekstu, a teraz znów przywracamy chlor.